Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φάκελος Εγνατία–Αττική Οδός + ΒΟΑΚ: 3 σε 1 mega συμβάσεις 7+ δισ€

Χιλιά­δες χρό­νια πριν «από την Απολ­λω­νία στη Μακε­δο­νία υπάρ­χει η Εγνα­τία Οδός προς Ανα­το­λάς, μετρη­μέ­νη ανά μίλι και με μιλιο­δεί­κτες στη­μέ­νους ως τα Κύψε­λα και τον Έβρο ποτα­μό και η από­στα­ση είναι 535 μίλια». Έτσι έγρα­ψε — στη­ρι­ζό­με­νος σε πρό­τε­ρη κατα­γρα­φή του Πολυ­βί­ου — τον 1ο π.Χ. αιώ­να, ο Στρά­βων για την Εγνα­τία Οδό, στο έργο του «Γεω­γρα­φία». Η κατα­σκευή της υπήρ­ξε ένα τερα­στί­ου μεγέ­θους και ποι­κί­λων δυσκο­λιών τεχνι­κό έργο της Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας (3ος π.Χ. αιώ­νας). Έργο, που κατα­σκευά­στη­κε για «στρα­τιω­τι­κούς λόγους» και που όπως απο­δεί­χνουν δύο μιλιο­δεί­κτες που βρέ­θη­καν σε περιο­χή έξω από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Καβά­λα, πήρε το όνο­μά του από τον ανθύ­πα­το της ρωμαϊ­κής επαρ­χί­ας της Μακε­δο­νί­ας, Gnaeus Egnatius (Γκέ­νους Εγκνά­τιους). Ένας δρό­μος 1.100χλμ, που εξε­λί­χθη­κε «στον σημα­ντι­κό­τε­ρο άξο­να χερ­σαί­ας σύν­δε­σης της Ρώμης με την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο» και που δια­σχί­ζο­ντας τα Βαλ­κά­νια εξυ­πη­ρέ­τη­σε μεγά­λους στρα­τη­γι­κούς στό­χους (πολε­μι­κούς, πολι­τι­κούς, οικο­νο­μι­κούς) τριών αυτο­κρα­το­ριών: ρωμαϊ­κής, βυζα­ντι­νής, οθωμανικής.

Τα παρα­πά­νω από το εξαι­ρε­τι­κό βιβλίο — λεύ­κω­μα «Εγνα­τία Οδός» όπου ο καθη­γη­τής της Αρχαί­ας Ιστο­ρί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας, Γιάν­νης Λώλος, μετά από δίχρο­νη οδοι­πο­ρία στα ανα­σκαμ­μέ­να και μη ίχνη της αρχαί­ας οδού, ερεύ­νη­σε όλα τα αρχαιο­λο­γι­κά τεκ­μή­ρια της μακραί­ω­νης εξέ­λι­ξης και χρή­σης της (με τη φωτο­γρα­φι­κή συνο­δοι­πο­ρία του Γιώρ­γη Γερό­λυ­μπου _ εκδ. «Ολκός»). Πρό­κει­ται για την πρώ­τη πλή­ρη κατα­γρα­φή των κατα­σκευα­στι­κών στοι­χεί­ων, των αρχαιο­λο­γι­κών ευρη­μά­των, των ιστο­ρι­κών πηγών για όλη τη δια­δρο­μή της αρχαί­ας οδού, που άρχι­ζε από το Δυρ­ρά­χιο και κατέ­λη­γε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και που σήμε­ρα σώζε­ται στην Ελλά­δα, την Αλβα­νία, την “Μακε­δο­νία” και την Τουρ­κία. Όπως επι­ση­μαί­νει ο μελε­τη­τής, οι Ρωμαί­οι κατα­σκευα­στές της οδού, αντι­με­τώ­πι­σαν και ξεπέ­ρα­σαν πολ­λά φυσι­κά εμπό­δια. Μεγά­λα ποτά­μια, μεγά­λα και από­το­μα βου­νά, έλη, σαθρά εδά­φη κλπ., ενώ μετά την κατα­σκευή της τη συντη­ρού­σε ειδι­κό σώμα. Στη δια­δρο­μή των αιώ­νων, από την Εγνα­τία Οδό διά­βη­καν στρα­τεύ­μα­τα των αυτο­κρα­το­ριών, αυτο­κρά­το­ρες και κου­στω­δί­ες τους, έμπο­ροι, πρό­σφυ­γες πλη­θυ­σμοί, ακό­μη και άμα­ξες πλα­νό­διων θιά­σων (δεί­τε και στο τέλος της ανάρτησης).

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Ριζο­σπά­στης _2000: Η Εγνα­τία του ασύ­δο­του πλου­τι­σμού _Με υπε­ρεκ­με­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων αλλά και κακο­ποί­η­ση του περι­βάλ­λο­ντος χώρου, οι κατα­σκευα­στι­κές εται­ρί­ες συσ­σω­ρεύ­ουν υπερ­κέρ­δη. Τέσ­σε­ρις από αυτές, οι ΒΙΟΤΕΠ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΘΕΜΕΛΗ και ΕΤΕΠ (Όμι­λος ΑΕΓΕΚ), έχουν ανα­λά­βει την κατα­σκευή τμή­μα­τος της Εγνα­τί­ας ένα­ντι 40 δισ. δραχ­μών. Με στό­χο τη μάξι­μουμ κερ­δο­φο­ρία, κατα­φεύ­γουν στην υπε­ρεκ­με­τάλ­λευ­ση του προ­σω­πι­κού και στην παρά­νο­μη, ληστρι­κή χρή­ση των υλι­κών της γης, με απο­τέ­λε­σμα τον οικο­λο­γι­κό βια­σμό μιας περιο­χής που είναι προ­στα­τευ­μέ­νη από τη συν­θή­κη Ραμ­σάρ. Αδια­φο­ρώ­ντας εντε­λώς για τις περι­βαλ­λο­ντι­κές επι­πτώ­σεις, χωρίς άδεια, και χωρίς μελέ­τη έχουν προ­χω­ρή­σει αυθαί­ρε­τα σε εκτε­τα­μέ­νη αμμο­λη­ψία σε μια ευρύ­τα­τη και ευαί­σθη­τη έκτα­ση της περιο­χής Λαγκα­δά — Κολ­χι­κού. Χωρίς να πλη­ρώ­σουν μία δραχ­μή για τις τερά­στιες ποσό­τη­τες υλι­κών που έχουν απο­σπά­σει. Από το ρέμα Κολ­χι­κού έχουν αφαι­ρέ­σει 1 εκα­τομ­μύ­ριο κυβι­κά μέτρα αμμο­χά­λι­κο και στη θέση της άλλο­τε ομα­λής κοί­της του ρέμα­τος, έχουν αφή­σει τερά­στιους κρα­τή­ρες που εκτός από την αισθη­τι­κή παρα­μόρ­φω­ση του τοπί­ου, δημιουρ­γούν τον κίν­δυ­νο της παρε­μπό­δι­σης της φυσιο­λο­γι­κής ροής των υδά­των την επο­χή των βροχών.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι μπουλ­ντό­ζες και οι εκσκα­φείς των κατα­σκευα­στών έχουν στην κυριο­λε­ξία εξα­φα­νί­σει ένα ολό­κλη­ρο λόφο και έχουν μετα­φέ­ρει τα υλι­κά για την κατα­σκευή του υπε­ρυ­ψω­μέ­νου υπο­στρώ­μα­τος της Εγνα­τία. Πρό­κει­ται για την πανέ­μορ­φη ράχη του Κολ­χι­κού, που μέχρι πέρυ­σι απο­τε­λού­σε, μαζί με τους γύρω λόφους το ευχά­ρι­στο στην όρα­ση ανά­γλυ­φο της περιο­χής, ενώ τώρα στη θέση του υπάρ­χει μια ισο­πε­δω­μέ­νη χωμα­τε­ρή. Από τη ράχη αυτή, οι εται­ρί­ες μετέ­φε­ραν στο έργο τους τρία εκα­τομ­μύ­ρια κυβι­κά μέτρα υλι­κών. Τα συνο­λι­κά τέσ­σε­ρα εκα­τομ­μύ­ρια κυβι­κά υλι­κών απέ­φε­ραν κέρ­δη τεσ­σά­ρων δισ. δραχ­μών (τιμή 1.000 δρχ. το κυβικό).

Καταγ­γε­λί­ες για το ξεπού­λη­μα της Εγνα­τί­ας Οδού – Ο κόσμος ή θα πλη­ρώ­νει ή θα σκοτώνεται

Ριζο­σπά­στης _2024: Εγνα­τία Οδός ΑΕ \ Αυξή­σεις στα διό­δια 25%, εξα­σφα­λι­σμέ­να κέρ­δη και δωρά­κια στους «επεν­δυ­τές» _ Το ΚΚΕ στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων και των διεκ­δι­κή­σε­ών τους

Ιστορίες με “αρκούδες”

Κυριο­λε­κτι­κά και μετα­φο­ρι­κά: η Εγνα­τία οδός είναι γνω­στή και ως ο δρό­μος όπου βρί­σκουν τον θάνα­το πολ­λές αρκού­δες που προ­σπα­θούν να τον δια­σχί­σουν, εξαι­τί­ας της απου­σί­ας σωστών προ­στα­τευ­τι­κών κιγκλι­δω­μά­των κατά μήκος του δρό­μου (10άδες, έχουν σκο­τω­θεί από τότε που δόθη­κε στην κυκλο­φο­ρία ο αυτοκινητόδρομος_ μόνο τους 9 πρώ­τους μήνες του 2012, έχα­σαν τη ζωή τους 8 με τις καφέ Ursus arctus που έχουν απο­μεί­νει στην Ελλά­δα να ανέρ­χο­νται σε μόλις 250, με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, να δίνει κι αυτός τις μάχες του)

Ο Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος 2 (Α2), γνω­στός και ως Εγνα­τία Οδός, είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος της Ελλά­δας με μήκος 670 χιλιό­με­τρα και απο­τε­λεί τμή­μα της Ευρω­παϊ­κής Οδού 90. Ξεκι­νά­ει από την Ηγου­με­νί­τσα στην Ήπει­ρο και κατα­λή­γει στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα στους Κήπους στη Θρά­κη. Κατα­σκευά­στη­κε στο κύριο μέρος της μετα­ξύ 1994 και 2009 ενώ τα τελευ­ταία τμή­μα­τά της ολο­κλη­ρώ­θη­καν το 2014, με χρή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού (96,64% _55,32% δημό­σιες επεν­δύ­σεις +29,64+14,68 Ταμείο Συνο­χής, Ευρω­παϊ­κό Ταμείο Περι­φε­ρεια­κής Ανά­πτυ­ξης, Διευ­ρω­παϊ­κά Δίκτυα Μετα­φο­ρών Κοι­νο­τι­κό Πλαί­σιο Στήριξης)

Η σύγ­χρο­νη Εγνα­τία κοντά _παράλληλα στην Εθνι­κή Οδό 2, την οποία και αντι­κα­τέ­στη­σε στο μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό της στο τμή­μα από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη μέχρι τους Κήπους. Το όνο­μά της προ­έρ­χε­ται από την Αρχαία Εγνα­τία Οδό που διέ­σχι­ζε την ίδια σχε­δόν περιο­χή. Επί­σης αντι­κα­τέ­στη­σε την Εθνι­κή Οδό 4 στο τμή­μα Αλε­ξάν­δρεια — Κοζά­νη, την Εθνι­κή Οδό 20 στο τμή­μα Κοζά­νη — Σιά­τι­στα, την Εθνι­κή Οδό 15 στο τμή­μα Σιά­τι­στα — Γρε­βε­νά, την Επαρ­χια­κή Οδό Γρε­βε­νών — Μετσό­βου στο τμή­μα Γρε­βε­νά — Μέτσο­βο και την Εθνι­κή Οδό 6 στο τμή­μα Πανα­γία — Ηγουμενίτσα.
Εται­ρία συντή­ρη­σης της είναι _ήταν μέχρι πριν λίγες μέρες, η Εγνα­τία Οδός Α.Ε., της οποί­ας απο­κλει­στι­κός μέτο­χος είναι το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο και ανή­κει στους φορείς της Γενι­κής Κυβέρ­νη­σης. Επί­σης συντη­ρεί ένα τμή­μα του Α.Θ.Ε κοι­νό με την Εγνα­τία Οδό από το Κλει­δί Ημα­θί­ας μέχρι το Καλο­χώ­ρι Θεσ­σα­λο­νί­κης και ένα τμή­μα της Εξω­τε­ρι­κής Περι­φε­ρεια­κής Θεσσαλονίκης.

Η κατα­σκευή της Εγνα­τί­ας Οδού ξεκί­νη­σε το 1994. Ένα μέρος της Εγνα­τί­ας Οδού μήκους 24 χλμ. (κοι­νό τμή­μα Εγνα­τί­ας Οδού — Α.Θ.Ε (Αθη­νών — Θεσ­σα­λο­νί­κης — Ευζώ­νων) είχε ολο­κλη­ρω­θεί το 1988. Επί­σης ένα τμή­μα το οποίο δια­τρέ­χει η Εγνα­τία Οδός μήκους 69 χλμ. είχε ολο­κλη­ρω­θεί πριν το ίδιο έτος ως Εθνι­κή Οδός. Μέχρι το 2003 είχαν παρα­δο­θεί 355 χιλιό­με­τρα, εκ των οποί­ων: 35 στην Ήπει­ρο, 69 στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία, 77 στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία και 174 στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη. Το 2004 ολο­κλη­ρώ­θη­καν τα υπό­λοι­πα τμή­μα­τα στον άξο­να Αλε­ξαν­δρού­πο­λη — Θεσ­σα­λο­νί­κη, εκτός από κάποια μικρά τμή­μα­τα που ολο­κλη­ρώ­θη­καν το 2008.

Το 2004 ξεκί­νη­σαν τα έργα στην Ήπει­ρο, στα Γρε­βε­νά και στη Βέροια. Το 2005 δια­νοί­χτη­καν οι σήραγ­γες Μετσό­βου και Δρί­σκου. Στα τέλη του 2005, δια­νοί­χτη­κε και η σήραγ­γα Δωδώ­νης. Το 2006 παρα­δό­θη­κε το τμή­μα Μεγά­λο Περι­στέ­ρι — Άρα­χθος με τη σήραγ­γα Δεμα­τί­ου και τη σήραγ­γα Ζαγο­ρί­ου. Τότε ξεκί­νη­σε και η κατα­σκευή της Γέφυ­ρας Άρα­χθου. Το 2007 ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι σήραγ­γες στη Βέροια μαζί με τον Κόμ­βο Πολύ­μυ­λου, το 2008 η Σήραγ­γα Δρί­σκου, η μεγα­λύ­τε­ρη σήραγ­γα της Εγνα­τί­ας Οδού και η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη σήραγ­γα της Ελλά­δας μετά τη Σήραγ­γα Τεμπών Τ2. Μαζί με τη Σήραγ­γα Δρί­σκου, παρα­δό­θη­κε το τμή­μα Δρί­σκος — Ιωάν­νι­να. Στις αρχές του 2009, παρα­δό­θη­καν τα τμή­μα­τα Μέτσο­βο — Μεγά­λο Περι­στέ­ρι, ο ένας κλά­δος της Γέφυ­ρας Αρά­χθου και το Μέτσο­βο — Πανα­γία. Τον Μάιο παρα­δό­θη­κε το τμή­μα Ιωάν­νι­να — Παρα­μυ­θιά με τη σήραγ­γα Δωδώ­νης. Στα τέλη του 2009 το τελευ­ταίο τμή­μα του βασι­κού άξο­να Πανα­γία — Γρε­βε­νά και ο άλλος κλά­δος της Γέφυ­ρας Αράχθου.

Η Εγνα­τία Οδός ουσια­στι­κά ολο­κλη­ρώ­θη­κε ως προς τον βασι­κό της άξο­να το 2009, ενώ το 2014 ολο­κλη­ρώ­θη­κε και τυπι­κά στο σύνο­λο της, με την παρά­δο­ση στην κυκλο­φο­ρία και των δύο κλά­δων της Γέφυ­ρας Περι­στε­ρί­ου στην περιο­χή του Μετσόβου.

Το 2009 ξεκί­νη­σε η κατα­σκευή σταθ­μών διο­δί­ων. Μέχρι τότε η διέ­λευ­ση ήταν δωρε­άν. Όταν παρα­δό­θη­κε η σήραγ­γα Δρί­σκου, το 2008, ο σταθ­μός διο­δί­ων Παμ­βώ­τι­δας είχε ολο­κλη­ρω­θεί στο κτή­ριο της από την ΑΕΓΕΚ. Όμως δεν λει­τουρ­γού­σε μέχρι το 2017. Μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί ο πρώ­τος (ως κτή­ριο) μετω­πι­κός σταθ­μός διο­δί­ων της Εγνα­τί­ας Οδού.

Το 2013 δόθη­κε στην κυκλο­φο­ρία πολ­λοί ανι­σό­πε­δοι κόμ­βοι όπως του Κατσί­κα, του Ανη­λί­ου και πολ­λοί άλλοι. Ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νοι να δοθούν στην κυκλο­φο­ρία μαζί με τα υπό­λοι­πα τμή­μα­τα, αλλά υπήρ­ξαν καθυ­στε­ρή­σεις στην κατα­σκευή τους. Τότε άνοι­ξε και ο ανι­σό­πε­δος κόμ­βος Δρί­σκου που παλαιό­τε­ρα ήταν το τέλος του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου μέχρι το 2009 με την παρά­δο­ση της Γέφυ­ρας Αράχθου.

Ταυτότητα και διαδρομή

Ο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος έχει δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, ένα με κατεύ­θυν­ση προς Ηγου­με­νί­τσα και ένα με κατεύ­θυν­ση προς Κήπους Έβρου, χωρι­ζό­με­να από δια­χω­ρι­στι­κή νησί­δα στη μέση. Κάθε ρεύ­μα δια­θέ­τει δύο λωρί­δες κυκλο­φο­ρί­ας και μια λωρί­δα έκτα­κτης ανά­γκης και στο τμή­μα Κλει­δί — Λαγκα­δάς τρεις λωρί­δες κυκλο­φο­ρί­ας και μία ΛΕΑ. Ο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος περι­λαμ­βά­νει πλή­θος σηράγ­γων και γεφυ­ρών, καθώς διέρ­χε­ται δια­μέ­σου του ορει­νού ανα­γλύ­φου της ορο­σει­ράς της Πίν­δου και πλη­σί­ον του ορει­νού όγκου του Βερ­μί­ου. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των δίδυ­μων οδι­κών σηράγ­γων επί της Εγνα­τί­ας Οδού είναι 73, με συνο­λι­κό μήκος 100 χιλιό­με­τρα και συνο­λι­κό κόστος κατα­σκευ­ής 1,800 δις€ Τρο­φο­δο­τεί­ται από τέσ­σε­ρα λιμά­νια και έξι αερο­δρό­μια. Όλο το έργο κοστο­λο­γεί­ται ~6 δις€ (1,8 δις€ οι σήραγ­γες) _Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

 • 63 κόμ­βους σύν­δε­σης με οδι­κό δίκτυο.
 • 177 μεγά­λες γέφυ­ρες, 42 χλμ.
 • 350 άνω και κάτω δια­βά­σεις εισό­δου — εξόδου.
 • 73 σήραγ­γες μέγι­στου μήκους 4,8 χλμ. και συνο­λι­κού 50 χλμ.
 • 43 περά­σμα­τα ποταμών.
 • 11 δια­σταυ­ρώ­σεις με σιδη­ρο­δρο­μι­κές γραμμές.

Η περιο­χή επιρ­ρο­ής και εξυ­πη­ρέ­τη­σης συγκεντρώνει:

 • Το 36% του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού της χώρας.
 • Το 33% του συνο­λι­κού ακα­θά­ρι­στου εθνι­κού προϊόντος.
 • Στον πρω­το­γε­νή τομέα, το 54% της συνο­λι­κής γεωρ­γι­κής γης της χώρας και το 65% της αρδευό­με­νης έκτα­σης. Στο δευ­τε­ρο­γε­νή τομέα, το 41% της συνο­λι­κής απα­σχό­λη­σης στη βιο­μη­χα­νία-βιο­τε­χνία της χώρας.
 • Το 51% της εξο­ρυ­κτι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας της χώρας.

Γέφυρες

Η Εγνα­τία Οδός δια­θέ­τει 42 χιλιό­με­τρα γεφυ­ρών, οι οποί­ες απο­τε­λούν το 6% του συνο­λι­κού μήκους του άξο­να, καθώς περί­που και το 12% της συνο­λι­κής δαπά­νης. Αυτό οφεί­λε­ται κυρί­ως στην ποι­κι­λία του εδα­φι­κού ανά­γλυ­φου, σε συν­δυα­σμό και με περι­βαλ­λο­ντι­κούς όρους. Πρό­κει­ται για δίδυ­μες γέφυ­ρες, με ανε­ξάρ­τη­τους φορείς ανά κλά­δο κυκλο­φο­ρί­ας, σύμ­φω­να με την πρα­κτι­κή των γερ­μα­νι­κών αυτο­κι­νη­το­δρό­μων. Για την κατα­σκευή των γεφυ­ρών, έχουν εφαρ­μο­στεί, όλες σχε­δόν οι σύγ­χρο­νες μέθο­δοι κατασκευής.

Σήραγγες

Είναι ένας από τους άξο­νες με τις περισ­σό­τε­ρες σήραγ­γες στην Ευρώ­πη. Δια­θέ­τει 73 δίδυ­μες, μήκους 50 χλμ, ~7% του μήκους του οδι­κού άξο­να, ενώ το κόστος κατα­σκευ­ής τους είναι περί­που το 30% της συνο­λι­κής δαπά­νης κατα­σκευ­ής της Οδού. Οι σήραγ­γες είναι σχε­δια­σμέ­νες με καλές προ­δια­γρα­φές, με καθο­ρι­στι­κό στοι­χείο του σχε­δια­σμού τους να απο­τε­λεί η πρό­βλε­ψη εγκάρ­σιων δια­δρό­μων δια­φυ­γής μετα­ξύ των κλά­δων της σήραγ­γας για την περί­πτω­ση πυρ­κα­γιάς. Επί­σης, ιδιαί­τε­ρο βάρος δίδε­ται στην εγκα­τά­στα­ση υψη­λών προ­δια­γρα­φών συστή­μα­τος παρα­κο­λού­θη­σης και ελέγ­χου γενι­κώς της ασφα­λέ­στε­ρης δυνα­τής λει­τουρ­γί­ας των σηράγ­γων. Το κόστος των σηράγ­γων κυμαί­νε­ται από 8.000€ ανά μέτρο μήκους έως 30.000€. Οι σημα­ντι­κό­τε­ρες είναι

   • Σήραγ­γα Δρί­σκου (4.600 μ.)
   • Σήραγ­γα Μετσό­βου (3.500 μ.).
   • Σήραγ­γα Δωδώ­νης (3.360 μ.)
   • Σήραγ­γα Παγ­γαί­ου (2.400 μ.)
   • Σήραγ­γα Καστα­νιά (2.225 μ.)
   • Σήραγ­γα Ανή­λιου (2.100 μ.)

Στην περιο­χή της Ηπεί­ρου, από το λιμά­νι της Ηγου­με­νί­τσας έως την Πανα­γιά, η Εγνα­τία Οδός έχει τετράι­χνη δια­το­μή πλά­τους 22 μέτρων και το συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα υπήρ­ξε τεχνι­κά το δυσκο­λό­τε­ρο στην κατα­σκευή, καθώς ο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος διέρ­χε­ται δια­μέ­σου του ορει­νού όγκου της Πίν­δου. Ορι­σμέ­να από τα μεγα­λύ­τε­ρα τεχνι­κά έργα της Εγνα­τί­ας είναι κατα­σκευα­σμέ­να στο συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων πολ­λα­πλών δίδυ­μων σηράγ­γων και γεφυ­ρών. Το συνο­λι­κό κόστος κατα­σκευ­ής του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου στο τμή­μα του στην Ήπει­ρο ανέρ­χε­ται σε ~2,2 δις€, τα οποία προ­ήλ­θαν βασι­κά από εθνι­κούς πόρους και δευ­τε­ρευό­ντως της ΕΕ.

Στην περιο­χή της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, από τον Πολύ­μυ­λο μέχρι τον ποτα­μό Στρυ­μό­να, έχει τετράι­χνη δια­το­μή πλά­τους 24,5 μέτρων, ή 22 μέτρων στα ορει­νά δυσχε­ρή τμή­μα­τα, ενώ στο τμή­μα Κλειδί–Θεσσαλονίκη–Δερβένι η δια­το­μή γίνε­ται εξάι­χνη. Το συνο­λι­κό κόστος κατα­σκευ­ής του συγκε­κρι­μέ­νου τμή­μα­τος είναι περί­που 1.298 εκα­τομ€, τα οποία προ­ήλ­θαν από εθνι­κούς πόρους και μέσω του Επι­χει­ρη­σια­κού Προ­γράμ­μα­τος «Οδι­κοί Άξονες».

Επί­σης στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Θρά­κης, από τον Στρυ­μό­να μέχρι τους Κήπους, ο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος έχει τετράι­χνη δια­το­μή πλά­τους 24,5 μέτρων, ή 22 μέτρων στα ορει­νά δυσχε­ρή τμή­μα­τα. Η συνο­λι­κή δαπά­νη κατα­σκευ­ής αυτού του τμή­μα­τος ανέρ­χε­ται σε ~1.042 εκα­τομ€, με χρη­μα­το­δό­τη­ση ως άνω.

Η Εγνα­τία ενώ­νει πολ­λές ελλη­νι­κές πόλεις, καθώς είναι αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος, μέσω παρα­κάμ­ψε­ων, λίγα χιλιό­με­τρα έξω από αυτές, ώστε να δια­τη­ρεί τα τεχνι­κά του χαρα­κτη­ρι­στι­κά και κυρί­ως, να επι­τρέ­πει στους οδη­γούς να συνε­χί­ζουν την πορεία τους με τη μέγι­στη δυνα­τή ταχύ­τη­τα _ενδεικτικά.

 • Ηγου­με­νί­τσα (δυτι­κό τέρ­μα — συν­δέ­ε­ται με το λιμάνι)
 • Παρα­μυ­θιά
 • Ιωάν­νι­να
 • Μέτσο­βο
 • Γρε­βε­νά
 • Σιά­τι­στα (5 χλμ. νότια — σύν­δε­ση μέσω του Α29)
 • Κοζά­νη (2 χλμ. βόρεια — σύν­δε­ση μέσω του Α27)
 • Βέροια
 • Αλε­ξάν­δρεια
 • Θεσ­σα­λο­νί­κη (7 χλμ. δυτι­κά — σύν­δε­ση μέσω της Νέας Δυτι­κής Εισό­δου Θεσσαλονίκης)
 • Λαγκα­δάς
 • Ασπρο­βάλ­τα
 • Ελευ­θε­ρού­πο­λη
 • Καβά­λα
 • Χρυ­σού­πο­λη
 • Ξάν­θη
 • Ίασμος
 • Κομο­τη­νή
 • Αλε­ξαν­δρού­πο­λη
 • Κήποι (ανα­το­λι­κό τέρ­μα — σύνο­ρα με Τουρκία)

ℹ️ Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες από το επί­ση­μο site της «Εγνα­τία»

💥  Και εγένετο φως!

Στην ίδρυ­ση της εται­ρεί­ας ειδι­κού σκο­πού που θα ανα­λά­βει την 35ετή Παρα­χώ­ρη­ση της Εγνα­τί­ας Οδού προ­χώ­ρη­σε στις αρχές Μαρ­τί­ου 2024 η κοι­νο­πρα­ξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (75%) – EGIS Project (25%), η οποία τελεί σε καθε­στώς προ­σω­ρι­νού ανα­δό­χου 3 χρό­νια (από τον Αύγου­στο του 2021). Με την παρα­πά­νω εξέ­λι­ξη ολο­κλη­ρώ­νε­ται το ξεπού­λη­μα και απο­μέ­νει η κάλυ­ψη των προ­α­παι­του­μέ­νων από την πλευ­ρά του Δημο­σί­ου ώστε να ορι­στι­κο­ποι­η­θεί το οικο­νο­μι­κό κλείσιμο.

 • Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως ήδη έχει εγκρι­θεί από το Ελεγ­κτι­κό Συνέ­δριο το δεύ­τε­ρο σκέ­λος της σύμ­βα­σης και απο­μέ­νουν πλέ­ον οι απο­φά­σεις της κυβέρ­νη­σης για την αύξη­ση των διο­δί­ων, η αδειο­δό­τη­ση σηράγ­γων και γεφυ­ρών από τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες του ΥΠΟΜΕ αλλά και η διευ­θέ­τη­ση ζητη­μά­των όπως η κατάρ­γη­ση χιλιά­δων free pass διέ­λευ­σης στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο και ακόμη,
 • Η έκδο­ση ΚΥΑ (από το ΥΠΟΜΕ και το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών) για την αύξη­ση διο­δί­ων στον οδι­κό άξονα. 
  • Σήμε­ρα, το κόστος διέ­λευ­σης ανέρ­χε­ται σε 3 λεπτά ανά χλμ, ενώ με βάση τη δια­κή­ρυ­ξη του δια­γω­νι­σμού αυτό θα πρέ­πει να ανέ­βει άμε­σα στα 4 λεπτά ανά χλμ. και στα 5 λεπτά ανά χλμ μετά την υπο­γρα­φή της σύμ­βα­σης, ενώ σε βάθος τριε­τί­ας θα πρέ­πει να αυξη­θεί σε πάνω από 6 λεπτά ανά χλμ. _διπλασιασμός δλδ. ισο­φα­ρί­ζο­ντας εν μέρει και το ΜΟ διέ­λευ­σης στους υπό­λοι­πους υπό παρα­χώ­ρη­ση αυτο­κι­νη­το­δρό­μους στην ελλη­νι­κή επικράτεια.
 • Επι­πλέ­ον, πρέ­πει να υπο­λο­γι­στεί το επι­το­κια­κό κόστος, καθώς η δια­κή­ρυ­ξη του δια­γω­νι­σμού αλλά και η κατά­θε­ση δεσμευ­τι­κών οικο­νο­μι­κών προ­σφο­ρών έγι­νε σε χρό­νο όπου το κόστος χρή­μα­τος ήταν χαμηλό.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Νέο χαρά­τσι στο λαό και δωρά­κια στους «επεν­δυ­τές» οι αυξή­σεις 25% στα διόδια!

Σημειώ­νε­ται πως με βάση τη δια­κή­ρυ­ξη του δια­γω­νι­σμού το κόστος χρή­μα­τος «βαρύ­νει» τον παρα­χω­ρού­ντα, ήτοι το ελλη­νι­κό Δημό­σιο, εξ ου και η πρό­βλε­ψη στον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 2024, για είσπρα­ξη τιμή­μα­τος ύψους 1,35 δισ. ευρώ ένα­ντι 1,5 δισ. ευρώ, που ήταν η αρχι­κή προ­σφο­ρά της κοι­νο­πρα­ξί­ας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το έργο της Εγνα­τί­ας Οδού αφο­ρά σε οδι­κό άξο­να μήκους 658 χιλιο­μέ­τρων (900 χλμ. μαζί με τους κάθε­τους άξο­νες) και η σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης αφο­ρά στη χρη­μα­το­δό­τη­ση, λει­τουρ­γία, συντή­ρη­ση και εκμε­τάλ­λευ­ση αυτής και των τριών καθέ­των οδι­κών αξό­νων για χρο­νι­κή περί­ο­δο 35 ετών. Προ­βλέ­πο­νται δε νέα έργα πέραν της συντή­ρη­σης όπως η ολο­κλή­ρω­ση της ανα­βάθ­μι­σης σε αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο του κάθε­του άξο­να Θεσ­σα­λο­νί­κη-Εύζω­νοι, η ολι­κή βαριά συντή­ρη­ση του άξο­να και των τριών κάθε­των η δημιουρ­γία ΣΕΑ κ.ά.

Σύμ­φω­να με το χρο­νο­διά­γραμ­μα του ΥΠΟΜΕ, η σύμ­βα­ση θα έχει τυπι­κώς ολο­κλη­ρω­θεί έως το τέλος του 2024, ωστό­σο η ηγε­σία του έχει ανα­φερ­θεί στη σημα­σία ολο­κλή­ρω­σης της σύμ­βα­σης το ταχύ­τε­ρο δυνατό.

Εργα­ζό­με­νοι στην Εγνα­τία Οδό:
Απερ­γούν ενά­ντια στην παρα­χώ­ρη­ση του αυτοκινητόδρομου

Μέσα σε λίγες μόλις ημέ­ρες ο όμι­λος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επι­σφρά­γι­σε επι­σή­μως, είτε… λιγό­τε­ρο είτε περισ­σό­τε­ρο, την κυριαρ­χία του στον τομέα των παρα­χω­ρή­σε­ων και ειδι­κό­τε­ρα στις οδι­κές συμ­βά­σεις: έχο­ντας ανα­δει­χθεί επι­σή­μως από το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών προ­σω­ρι­νός ανά­δο­χος του έργου για την ανά­θε­ση της σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης του έργου «Μελέ­τη, Κατα­σκευή, Χρη­μα­το­δό­τη­ση, Λει­τουρ­γία, Συντή­ρη­ση και Εκμε­τάλ­λευ­ση του Βόρειου Οδι­κού άξο­να Κρή­της (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμή­μα Χανιά-Ηρά­κλειο», εκτι­μώ­με­νης αξί­ας κοντά 2 εκατ. ευρώ (έλη­ξε και η περί­ο­δος υπο­βο­λής προ­σφυ­γών, άρα η ανά­δει­ξη είναι «κλει­δω­μέ­νη»).

Ήδη «έπε­σαν» υπο­γρα­φές για την 35ετή σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης της Εγνα­τί­ας Οδού, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Egis είχαν υπο­βά­λει από παλιά προ­σφο­ρά σχε­δόν 1,5 δις€, σε σχε­τι­κό δια­γω­νι­σμό του ΤΑΙΠΕΔ και  «ανοί­γει ο δρό­μος» πλέ­ον για τον όμι­λο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ώστε να «κλει­δώ­σει» και τη νέα 25ετή σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση, λει­τουρ­γία, συντή­ρη­ση και εκμε­τάλ­λευ­ση της Αττι­κής Οδού, καθώς, το ΣτΕ απέρ­ρι­ψε την προ­σφυ­γή που είχε υπο­βά­λει η κοι­νο­πρα­ξία Vinci – Mytilineos. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε ορι­στεί προ­τι­μη­τέ­ος επεν­δυ­τής με προ­σφο­ρά 3,27 δις ευρώ.

Τίναξε την μπάνκα
με 3 mega συμβάσεις 7 δις€.

Επί της ουσί­ας, με συμ­βά­σεις και προ­σφο­ρές αξί­ας σχε­δόν 6,8 δισ. ευρώ, ο όμι­λος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μέτω­πο των δια­γω­νι­σμών 3 «καυ­τών» συμ­βά­σε­ων παρα­χώ­ρη­σης, άφη­σε πίσω καταϊ­δρω­μέ­νου­ςα­φή­νο­ντας πίσω τον αντα­γω­νι­σμό των Vinci, Mytilineos, ΑΚΤΩΡ Παρα­χω­ρή­σεις, Intrakat, ΑΒΑΞ, Meridiam και λοι­πών εγχώ­ριων και ξένων επι­χει­ρη­μα­τι­κών πόλων και funds, ανα­δει­κνυό­με­νος ως ο από­λυ­τος κυρί­αρ­χος, ο μεγά­λος πρω­τα­γω­νι­στής στις παρα­χω­ρή­σεις. Όπως πρό­σφα­τα είχα­με ανα­φέ­ρει, αυτές οι οδι­κές παρα­χω­ρή­σεις, μαζί με υφι­στά­με­νες συν άλλου είδους συμ­βά­σεις και ΣΔΙΤ (όχι απα­ραί­τη­τα οδι­κά) όπως το ολο­κλη­ρω­μέ­νο του­ρι­στι­κό συγκρό­τη­μα με καζί­νο (IRC) στο Ελλη­νι­κό (ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα έργα στην ανά­πλα­ση του πρώ­ην αερο­δρο­μί­ου, η κατα­σκευή του οποί­ου έχει ξεκι­νή­σει, συμ­με­τέ­χει με 49% με το 51% να ανή­κει στην Hard Rock), το αερο­δρό­μιο στο Καστέ­λι Ηρα­κλεί­ου (μαζί με τους Ινδούς εταί­ρους), όπως και άλλα βέβαια projects που έχει ανα­λά­βει ή προ­ω­θεί απο­τε­λούν κάτι σαν το… «πετρά­δι του στέμ­μα­τος» για την εισηγμένη.

Τα επόμενα βήματα για Αττική Οδό

Από το ΤΑΙΠΕΔ θα περι­μέ­νουν κάποια δικαιο­λο­γη­τι­κά για τα συμ­βα­τι­κά έγγρα­φα, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ολο­κλη­ρώ­σει τις δια­δι­κα­σί­ες χρη­μα­το­δό­τη­σης (οι διοι­κή­σεις των τεσ­σά­ρων συστη­μι­κών τρα­πε­ζών ενέ­κρι­ναν κοι­νο­πρα­κτι­κό δάνειο 2,7 δισ. ευρώ, μέσω του οποί­ου οι Alpha, Eurobank, Πει­ραιώς και Εθνι­κή θα χρη­μα­το­δο­τή­σουν με 675 εκατ. ευρώ η κάθε μία την επέν­δυ­ση του ομί­λου για τη νέα σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης, με τον ίδιο να εισφέ­ρει το υπό­λοι­πο ποσό), ενώ, θεω­ρη­τι­κά, υπάρ­χει χρό­νος για να γίνουν οι απα­ραί­τη­τες διερ­γα­σί­ες μέχρι τη λήξη της υφι­στά­με­νης σύμ­βα­σης, τον Οκτώ­βριο 2024. Να σημειω­θεί ότι η σύμ­βα­ση πρέ­πει να «περά­σει» από Ελεγ­κτι­κό Συνέ­δριο και Βου­λή. Πάντως, πρέ­πει να γίνουν ενέρ­γειες και από το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών ώστε να επι­τευ­χθεί η ομα­λή μετά­βα­ση, ήτοι η «αλλα­γή φρου­ράς» στην ώρα της, για να μην έχου­με καθυ­στε­ρή­σεις και στο υπουρ­γείο ανα­ζη­τούν το μοντέ­λο για μια περί­ο­δο – «γέφυ­ρα» μέχρι να ανα­λά­βει ο νέος παρα­χω­ρη­σιού­χος στην θέση των ΑΚΤΩΡ Παρα­χω­ρή­σεις – ΑΒΑΞ.

Το έργο βρί­σκε­ται ήδη σε λει­τουρ­γία, ενώ η βαριά του συντή­ρη­ση θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί κατά την ημε­ρο­μη­νία μετα­βί­βα­σης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα δεδο­μέ­να κυκλο­φο­ρί­ας των τελευ­ταί­ων 20 χρό­νων, σε συν­δυα­σμό με τις προ­βλέ­ψεις της σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης, δεί­χνουν ότι το συγκε­κρι­μέ­νο έργο μπο­ρεί να αντα­πε­ξέλ­θει απο­τε­λε­σμα­τι­κά, κατα­τάσ­σο­ντάς το μετα­ξύ αυτών με το χαμη­λό­τε­ρο ρίσκο. Ταυ­τό­χρο­να, οι προ­ο­πτι­κές υλο­ποί­η­σης των επε­κτά­σε­ων του έργου (μέσω άλλων συμ­βά­σε­ων) επι­τρέ­πουν την προσ­δο­κία αυξη­μέ­νης κυκλο­φο­ρί­ας και αυξη­μέ­νων εσό­δων. Σε αυτό το πλαί­σιο η από­δο­ση του έργου ανα­μέ­νε­ται εντός του εύρους απο­δό­σε­ων που παρα­δο­σια­κά στο­χεύ­ει και επι­τυγ­χά­νει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε ομοει­δή έργα, προσ­δί­δο­ντας επι­πλέ­ον χρη­μα­τι­στη­ρια­κή αξία στην εται­ρεία και σημα­ντι­κά οφέ­λη στους μεγα­λο­με­τό­χους της. Ο όμι­λος προσ­δο­κά σε βάθος ετών σε μέσο ετή­σιο EBITDA της τάξε­ως των 300 εκατ.€ για τα 25 χρό­νια της σύμ­βα­σης 7,5 δις€ (3πλάσια από το κοι­νο­πρα­κτι­κό δάνειο και 15πλάσια από τη συνει­σφο­ρά της)

31/03/2024
Οι νέες τιμές διέλευσης στους σταθμούς διοδίων της Εγνατία Οδός Α.Ε.

Τα έσοδα

Ο όμι­λος ανα­μέ­νει συνο­λι­κά μερί­σμα­τα που εκτι­μά­ται ότι θα ξεπε­ρά­σουν τα 8 δισ. ευρώ από τις οδι­κές παρα­χω­ρή­σεις (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της Αττι­κής Οδού και της Εγνα­τί­ας πάνω από 1.600 χλμ.), κατά την πολυ­ε­τή διάρ­κεια «ζωής» των συμ­βά­σε­ων αυτών και αθροι­στι­κές δια­νο­μές 11 δισ. ευρώ από το σύνο­λο των παρα­χω­ρή­σε­ων (Tranportation 70%, other 30%). Επί­σης, όπως σημειώ­νο­νταν σε σχε­τι­κό report, ανα­μέ­νει EBITDA πάνω από 1,2 δισ. ευρώ μετά από χρο­νι­κή περί­ο­δο 5 ετών, μαζί με την συνει­σφο­ρά από την Αττι­κή Οδό, την Εγνα­τία Οδό, το βρα­χυ­πρό­θε­σμο pipeline έργων της Τέρ­να Ενερ­γεια­κής, αλλά και τα Pro-rata EBITDA μη ενο­ποι­η­μέ­νων περιου­σια­κών στοι­χεί­ων (IRC, CCGT Κομο­τη­νής, Καστέλι).

«Η μακρο­πρό­θε­σμη στρα­τη­γι­κή της εται­ρεί­ας στον τομέα των υποδομών/παραχωρήσεων έχει οδη­γή­σει στην εξα­σφά­λι­ση ενός ελκυ­στι­κού χαρ­το­φυ­λα­κί­ου έργων που ανα­μέ­νε­ται να συνει­σφέ­ρουν πάνω από 6 δισ. ευρώ μερί­σμα­τα κατά την διάρ­κεια ζωής των έργων (χωρίς και περι­λαμ­βά­νο­νται σε αυτά η Αττι­κή Οδός και ο ΒΟΑΚ). Η ανά­δει­ξη της αξί­ας βασι­κών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων όπως η ΤΕΡΝΑ Ενερ­γεια­κή και η πρό­ο­δος σε πρό­σφα­τα έργα όπως το αερο­δρό­μιο Καστε­λί­ου και το IRC στο Ελλη­νι­κό είναι σημα­ντι­κή μεσο­πρό­θε­σμοι κατα­λύ­τες για την μετο­χή. Η συμπε­ρί­λη­ψη της Αττι­κής Οδού στην απο­τί­μη­ση (ανα­μέ­νε­ται υπο­γρα­φή της σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης στο τέταρ­το τρί­μη­νο του 2024) μάλι­στα δίνει την δυνα­τό­τη­τα για ακό­μα περισ­σό­τε­ρο upside», σημεί­ω­νε πρό­σφα­τα η Πει­ραιώς Χρηματιστηριακή.

“Συμμαχίες” των ομίλων & 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ _ Παραχωρήσεις

Κατά πόσο ο όμι­λος αφε­νός θα «ανοί­ξει το παι­χνί­δι», ήτοι βάλει εταί­ρους σε κάποια από τα assets αυτά (π.χ. ΒΟΑΚ ή πολύ περισ­σό­τε­ρο στην Αττι­κή Οδό, καθώς έτσι κι αλλιώς υπάρ­χει ενδια­φέ­ρον από επι­χει­ρη­μα­τι­κές πλευ­ρές, έχουν ακού­σει ονό­μα­τα τύπου Λάτση, Μαρι­νά­κη, Βαρ­δι­νο­γιάν­νη, Κοπε­λού­ζου, ξένα funds, διε­θνείς όμι­λοι), αφε­τέ­ρου επι­τα­χύ­νει κινή­σεις εισα­γω­γής στο Χρη­μα­τι­στή­ριο του φορέα παρα­χω­ρή­σε­ων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Παρα­χω­ρή­σεις), θα φανεί στη συνέ­χεια. Μια φορά πάντως, τα έργα αυτά απο­τε­λούν «δυνα­τό χαρ­τί» αλλά και δέλε­αρ. Άλλω­στε, όπως και άλλες φορές έχου­με ανα­δεί­ξει, μάλ­λον υπάρ­χει στη «σκέ­ψη» του Γ. Περι­στέ­ρη, επι­κε­φα­λής του ομί­λου, η πιθα­νό­τη­τα εισα­γω­γής αυτό­νο­μα στο ΧΑ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Παρα­χω­ρή­σεις, όταν ωρι­μά­σουν οι συνθήκες.

Η δε πιθα­νή ολο­κλή­ρω­ση της πώλη­σης της ΤΕΡΝΑ Ενερ­γεια­κής, αναμ­φί­βο­λα θα «απο­γειώ­σει» περαι­τέ­ρω τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και θα οδη­γή­σει σε απο­κό­μι­ση ρευ­στό­τη­τας και απο­μό­χλευ­ση ισο­λο­γι­σμού, άρα και σε ακό­μα πιο «ισχυ­ρούς δεσμούς» με τις τρά­πε­ζες, με συνέ­πεια η εισηγ­μέ­νη να έχει μεγα­λύ­τε­ρη άνε­ση στο επεν­δυ­τι­κό πρό­γραμ­μα των σχε­δόν 10 δις ευρώ που προ­ω­θεί σε όλα τα μέτωπα.

Ο μεγαλύτερος επενδυτής

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως ο Όμι­λος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος επεν­δυ­τής σε έργα παρα­χω­ρή­σε­ων και ΣΔΙΤ, δια­χει­ρι­ζό­με­νος περισ­σό­τε­ρα από 1.600 χλμ. κομ­βι­κής σημα­σί­ας αυτο­κι­νη­το­δρό­μων (με την προ­σθή­κη της Εγνα­τί­ας Οδού και της Αττι­κής Οδού) και εμβλη­μα­τι­κά έργα που αντι­στοι­χούν σε επεν­δύ­σεις δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, όπως ο νέος Διε­θνής Αερο­λι­μέ­νας Ηρα­κλεί­ου Κρή­της, το Ολο­κλη­ρω­μέ­νο Του­ρι­στι­κό Συγκρό­τη­μα στο Ελλη­νι­κό, το οδι­κό τμή­μα Χερ­σό­νη­σος – Νεά­πο­λη του Βόρειου Οδι­κού Άξο­να Κρή­της (ΒΟΑΚ), η Ολο­κλη­ρω­μέ­νη Δια­χεί­ρι­ση Απορ­ριμ­μά­των στις Περι­φέ­ρειες Ηπεί­ρου και Πελο­πον­νή­σου κ.ά. Το χαρ­το­φυ­λά­κιο αυτο­κι­νη­το­δρό­μων του Ομί­λου είναι από τα μεγα­λύ­τε­ρα και «νεα­ρό­τε­ρα» χαρ­το­φυ­λά­κια στην Ευρώ­πη (με μέση υπο­λει­πό­με­νη συμ­βα­τι­κή χρο­νι­κή διάρ­κεια τα 25 έτη), δια­σφα­λί­ζο­ντας έναν μακρο­πρό­θε­σμο ορί­ζο­ντα σημα­ντι­κών, προ­βλέ­ψι­μων και επα­να­λαμ­βα­νό­με­νων αποδόσεων.

Η Εγνατία οδός

Όπως έχει ανα­φέ­ρει ο όμι­λος, η υπο­γρα­φή της σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης της Εγνα­τί­ας Οδού σημα­το­δο­τεί μια εξαι­ρε­τι­κά θετι­κή και πολ­λα­πλά σημα­ντι­κή εξέ­λι­ξη, με πλή­θος οφέ­λη για τον Όμι­λο και τους μετό­χους του. Ενι­σχύ­ει την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «καθώς και την παρα­γω­γή σημα­ντι­κών, στα­θε­ρών και προ­βλέ­ψι­μων ταμεια­κών ροών σε μακρο­χρό­νια βάση, επι­τρέ­πο­ντας τη βέλ­τι­στη δυνα­τή αξιο­ποί­η­ση του στο πλαί­σιο της στρα­τη­γι­κής του ομί­λου». Καθί­στα­ται λοι­πόν σαφές πόσο ισχυ­ρό­τε­ρη θα γίνει η θέση του ομί­λου όταν υπο­γρα­φούν και τυπι­κά οι συμ­βά­σεις για την Αττι­κή Οδό και τον ΒΟΑΚ.

ΒΟΑΚ

Ανα­φο­ρι­κά με τον ΒΟΑΚ, η περί­ο­δος της παρα­χώ­ρη­σης είναι 35 έτη, εκ των οποί­ων έως πέντε (5) είναι η περί­ο­δος μελε­τών – κατα­σκευών. Το συνο­λι­κό μήκος του τμή­μα­τος Χανιά-Ηρά­κλειο ανέρ­χε­ται σε 187 χλμ. (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και 30 χλμ. που αφο­ρούν το υπό προ­αί­ρε­ση τμή­μα Κίσ­σα­μος ‑Χανιά). Η Κρή­τη είναι το μεγα­λύ­τε­ρο νησί της Ελλά­δας με μόνι­μο πλη­θυ­σμό περί­που 700.000 κατοί­κων και ο πιο δημο­φι­λής του­ρι­στι­κός προ­ο­ρι­σμός στη χώρα, με τον μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό διε­θνών αφί­ξε­ων. Το συνο­λι­κό μήκος του Βόρειου Οδι­κού Άξο­να Κρή­της ανέρ­χε­ται σε περί­που 300 χλμ., συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των τμη­μά­των «Χερ­σό­νη­σος- Άγιος Νικό­λα­ος» (βρί­σκε­ται υπό κατα­σκευή μέσω ΣΔΙΤ) και «Άγιος Νικό­λα­ος – Νεά­πο­λη». Ο ΒΟΑΚ θεω­ρεί­ται ο μεγα­λύ­τε­ρος αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος υπό κατα­σκευή σε όλη την Ευρώ­πη τη συγκε­κρι­μέ­νη περίοδο.

Με την έναρ­ξη της παρα­χώ­ρη­σης, θα ξεκι­νή­σει η περί­ο­δος της μελέ­της του έργου και στη συνέ­χεια, όταν ορι­στι­κο­ποι­η­θούν οι μελέ­τες και αφού έχουν ολο­κλη­ρω­θούν οι απα­ραί­τη­τες απαλ­λο­τριώ­σεις, ώστε να κατα­στεί δια­θέ­σι­μος ο χώρος εκτέ­λε­σης του έργου, θα ξεκι­νή­σουν οι εργα­σί­ες κατα­σκευ­ής. Η περί­ο­δος της παρα­χώ­ρη­σης είναι 35 έτη, εκ των οποί­ων έως πέντε έτη (60 μήνες) είναι η περί­ο­δος μελε­τών – κατα­σκευών. Το τμή­μα Χανιά – Ηρά­κλειο του ΒΟΑΚ είναι μήκους 157,5 χλμ. (με δύο ΛΕΑ, πλή­θος ανι­σό­πε­δων κόμ­βων και σηράγ­γων) και υπάρ­χει πρό­βλε­ψη για χρη­μα­το­δό­τη­σή του με 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης και Ανθε­κτι­κό­τη­τας (ΤΑΑ). Με την ολο­κλή­ρω­ση του ΒΟΑΚ θα μειω­θεί σημα­ντι­κά ο χρό­νος για τη δια­δρο­μή Χανιά – Ηρά­κλειο και τη δια­δρο­μή Χανιά – Άγιος Νικό­λα­ος, ενώ θα ανα­βαθ­μι­στεί η οδι­κή ασφά­λεια, με αισθη­τή μεί­ω­ση θανα­τη­φό­ρων ατυ­χη­μά­των και σοβα­ρών τραυματισμών.

791+ χλμ σε 120 ημέρες

1η Μαρ­τί­ου 2021: Ο Α.Σ. ΠΕΡΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης, προ­κη­ρύσ­σει τον 1ο αγώ­να “Via Egnatia Challenge: 535 Roman Miles in 120 days”!  Οι δρο­μείς που θα συμ­με­τά­σχουν καλού­νται να καλύ­ψουν από­στα­ση 791.265 χλμ μέσα σε 120 ημέ­ρες _Υπάρχει επί­σης η δυνα­τό­τη­τα επι­λο­γής από­στα­σης ημι­μα­ρα­θω­νί­ου και 10 χιλιομέτρων.

Αρχαία Εγνατία

Καβά­λα και χωρίς να υπάρ­χει κάποια πινα­κί­δα …να! η 2.000+ χρό­νων Οδός που εντο­πί­σα­με με τη βοή­θεια κατοί­κων που μένουν στην περιο­χή. Μπαί­νο­ντας στην πόλη από τον Αγιο Σίλα, πίσω από το ομώ­νυ­μο ξενο­δο­χείο να ξεκι­νά ανη­φο­ρί­ζο­ντας προς της παρυ­φές της πόλης (~1.100μ) και το Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Καβά­λας. Κάνο­ντας το πρώ­το βήμα σας, θα εντυ­πω­σια­στεί­τε αρχι­κά από τον πανέ­μορ­φο λιθό­στρω­το δρό­μο, ασυ­ντή­ρη­το από το κρά­τος αλλά που αντέ­χει: Φερ­τά υλι­κά, άναρ­χη βλά­στη­ση και χόρ­τα που κατα­πί­νουν το λιθό­στρω­το, βαν­δα­λι­σμέ­να φωτι­στι­κά εικό­νες συνή­θεις σε όλη την Ελλά­δα που προ­κα­λούν απογοήτευση.
Απο­λαμ­βά­νο­ντας κάθε βήμα της υπέ­ρο­χης αυτής δια­δρο­μής, με τη μεγά­λη ιστο­ρι­κή και πολι­τι­στι­κή αξία της κύριας οδι­κής αρτη­ρία που ένω­νε τη Νεά­πο­λη (παλαιό­τε­ρη ονο­μα­σία της Καβά­λας) με την αρχαία πόλη των Φιλίπ­πων, όπου περ­πά­τη­σαν σπου­δαί­οι _κορυφαίες προ­σω­πι­κό­τη­τες της ιστο­ρί­ας αλλά και απλοί άνθρω­ποι. Από τους Φιλίπ­πους περ­νού­σε η κύρια οδι­κή αρτη­ρία της, η οποία μετά από πορεία 10–12 ρωμαϊ­κών μιλί­ων έφερ­νε στη Νεά­πο­λη κι από κει στη Θρά­κη, όπως μαρ­τυ­ρούν τα ρωμαϊ­κά Οδοι­πο­ρι­κά και τα μιλιά­ρια που βρέ­θη­καν ως τώρα.

σσ.
Το Mιλιά­ριο ή Μιλιο­δεί­κτης (λατι­νι­κά: milliarium‎‎· μιλιά­ρια, milliaria) είναι οδό­ση­μο που δηλώ­νει σε (χερ­σαία) μίλια την από­στα­ση μετα­ξύ των τοπο­θε­σιών που δια­σχί­ζει ο δρό­μος. Πρό­κει­ται για ενε­πί­γρα­φη λίθι­νη στή­λη, συνή­θως κυλιν­δρι­κού σχή­μα­τος, που ήταν τοπο­θε­τη­μέ­νη κατά μήκος των δημό­σιων κεντρι­κών οδών στο ρωμαϊ­κό οδι­κό δίκτυο. Το ύψος του έφτα­νε τα 2,50μ και η περί­με­τρος τα 2,00μέτρα. Το υλι­κό από το οποίο είναι κατα­σκευα­σμέ­νο ποι­κίλ­λει από ασβε­στό­λι­θο μέχρι τρα­χεί­τη έως μάρ­μα­ρο υψη­λής ποιό­τη­τας. Τα μιλιά­ρια χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν τα ρωμαϊ­κά χρό­νια, περί­που από τον 3ο π.Χ. αιώ­να, για τον εξο­πλι­σμό της οδού και απεί­χαν μετα­ξύ τους «ένα ρωμαϊ­κό μίλι» (milliarius). Η μιλιο­με­τρι­κή αυτή από­στα­ση ισο­δυ­να­μού­σε με «1.000 ρωμαϊ­κά βήμα­τα» ή αλλιώς «1.000 διπλά βήμα­τα». Σε ορι­σμέ­νες κελ­τι­κές επαρ­χί­ες ωστό­σο, συχνά απεί­χαν μετα­ξύ τους «μία γαλα­τι­κή λεύ­γα», που ήταν ίση με «1.500 ρωμαϊ­κά βήμα­τα» (ή ~2.222μ). Για τους υπο­λο­γι­σμούς σήμε­ρα έχου­με το μετρι­κό αυτο­κρα­το­ρι­κό ρωμαϊ­κό μίλι =1.481μ.

Η κύρια αρτη­ρία της, ερχό­ταν από τα στε­νά της Ρεντί­νας, ακο­λου­θώ­ντας τον αρχαίο παρα­λια­κό δρό­μο, περ­νού­σε το Στρυ­μό­να, έφτα­νε στην Αμφί­πο­λη και κατευ­θυ­νό­με­νη προς Φιλίπ­πους, στρε­φό­ταν Β.Α βορεί­ως του Παγ­γαί­ου και του έλους των Φιλίπ­πων. Αφού διέ­σχι­ζε την κοι­λά­δα του Αγγί­τη, περί­που στην κατεύ­θυν­ση του σημε­ρι­νού δρό­μου Παλαιο­κώ­μης – Κορ­μί­στας, έφτα­νε στον ποτα­μό Ζυγά­κτη, τον περ­νού­σε από μια τοξω­τή γέφυ­ρα (του Κού­ρο­βου), άλλα­ζε κατεύ­θυν­ση και αντί να συνε­χί­σει προς Δοξά­το – Δρά­μα, όπως κάνει ο σημε­ρι­νός δρό­μος, στρε­φό­ταν ανα­το­λι­κά, περ­νού­σε τα χωριά Μαυ­ρο­λεύ­κη, Καλα­μπά­κι, Αγ. Αθα­νά­σιο, πλάι από τα έλη και έφτα­νε κοντά στους Φιλίπ­πους. Εκεί, δυο περί­που χιλιό­με­τρα πριν από την είσο­δό της στην πόλη, περ­νού­σε κάτω από μια αψί­δα θριάμ­βου, διέ­σχι­ζε τον ποτα­μό Γαγ­γί­τη, κοντά στις σημε­ρι­νές Κρη­νί­δες, κι έμπαι­νε στην πόλη από την πύλη της Αμφί­πο­λης, δια­σχί­ζο­ντάς την μέσα από το φόρουμ. Η από­στα­ση ανά­με­σα στην Αμφί­πο­λη και στους Φίλιπ­πους ήταν περί τα 32 με 33 (ρωμαϊ­κά) μίλια. Εν συνε­χεία, η Εγνα­τία, ακο­λου­θώ­ντας τα ίχνη του αρχαί­ου δρό­μου Θασί­ων – Δατη­νών (σημε­ρι­νός δρό­μος Φιλίπ­πων – Καβά­λας), ύστε­ρα από πορεία 10 – 12 μιλί­ων (~20χλμ) ενω­νό­ταν στην κορυ­φή του Συμ­βό­λου με τον αρχαίο δρό­μο της Πιε­ρί­δας, παρέ­καμ­πτε τους γκρε­μούς του βου­νού κι έμπαι­νε στη Νεά­πο­λη ακο­λου­θού­σε το σημε­ρι­νό δρό­μο Καβά­λας – Ξάν­θης, έφτα­νε μετά από 9 μίλια στο Ακό­ντι­σμα, διέ­σχι­ζε την πεδιά­δα της σημε­ρι­νής Χρυ­σού­πο­λης και περ­νώ­ντας το Νέστο, συνέ­χι­ζε για τη Θρά­κη _πηγή  kavalagreece.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο