Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 Φίλαθλος του ΑΠΟΕΛ ζητά συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για το πανό στον αγώνα με την Ομόνοια και καταγγέλλει την αδράνεια του συλλόγου

«Ένα μεγά­λο συγ­γνώ­μη» από τον ελλη­νι­κό λαό για το φιλο­χου­ντι­κού περιε­χο­μέ­νου πανό που ανάρ­τη­σαν οπα­δοί του ΑΠΟΕΛ στον αγώ­να της ομά­δας τους ενά­ντια στην Ομό­νοια ‑στο πλαί­σιο του κυπρια­κού πρω­τα­θλή­μα­τος- στη Λευ­κω­σία την ημέ­ρα της επε­τεί­ου του Πολυ­τε­χνεί­ου, ζητά ο φίλα­θλος της κυπρια­κής ομά­δας, Δημή­τρης Χαν­δριώ­της, ο οποί­ος είναι διευ­θυ­ντής του Περι­φε­ρεια­κού Γυμνα­σί­ου Ακακίου.

Σε επι­στο­λή του στον Τύπο ο κ. Χαν­δριώ­της γρά­φει ότι ως γνή­σιος φίλα­θλος της ομά­δας το θλι­βε­ρό περι­στα­τι­κό «έχει αμαυ­ρώ­σει την ένδο­ξη ιστο­ρία του ΑΠΟΕΛ». Απευ­θυ­νό­με­νος στα συμ­βού­λια του σωμα­τεί­ου και της εται­ρεί­ας ο κ. Χαν­δριώ­της ανα­φέ­ρει: «Αν τύχει και έχει ο ΑΠΟΕΛ μας αγώ­να την 21η Απρι­λί­ου, να περι­μέ­νου­με και το πανό “Ζήτω η 21η Απρι­λί­ου 1967”; Έλε­ος, κύριοι!»

Όπως σημειώ­νει, οι ενέρ­γειες και των δύο συμ­βου­λί­ων, του σωμα­τεί­ου και της εται­ρεί­ας, σε τέτοιες περι­πτώ­σεις θα έπρε­πε να ήταν άμε­σες: α) από­συρ­ση του πανό από ομά­δα ατό­μων ορι­σμέ­νη από τα δύο συμ­βού­λια, που μέσα στα καθή­κο­ντά τους είναι ο έλεγ­χος των πανό και των συμ­βό­λων που περιέ­χο­νται σε αυτά και που τόσες τιμω­ρί­ες και πρό­στι­μα επέ­φε­ραν στον ΑΠΟΕΛ και, β) ανα­κοι­νώ­σεις κατα­δί­κης και απο­κλει­σμού από αγώ­νες της ομά­δας μας και από τα δύο συμ­βού­λια εκεί­νων των λίγων που προ­σβάλ­λουν με τα πανό και τα σύμ­βο­λα αυτά τον ΑΠΟΕΛ.

Ο κ. Χαν­δριώ­της εκφρά­ζει την έντο­νη ενό­χλη­ση του για την σιγή του επί­ση­μου ΑΠΟΕΛ, εται­ρεί­ας και σωμα­τεί­ου, «που δεν έχουν τη δύνα­μη να τα βάλουν με τους ανε­γκέ­φα­λους οπα­δούς της ομά­δας, ή μήπως συμ­φω­νούν μαζί τους;».

Κατα­λή­γο­ντας, ο κ. Χαν­δριώ­της τονί­ζει: «Ό,τι και να συμ­βαί­νει η 17η Νοεμ­βρί­ου 2017 απο­τε­λεί μια ντρο­πια­στι­κή ημέ­ρα για τον ΑΠΟΕΛ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο