Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φαρμακονήσι: Νέα τραγωδία με πρόσφυγες

Νέα τρα­γω­δία με πρό­σφυ­γες, στο Αιγαίο, το οποίο έχει μετα­τρα­πεί σε υγρό τάφο για εκα­το­ντά­δες ξερι­ζω­μέ­νους λόγω της απα­ρά­δε­κτης συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Τουρκίας.

Πέντε πρό­σφυ­γες εντο­πί­στη­καν ζωντα­νοί στο Φαρ­μα­κο­νή­σι. Κατά δήλω­σή τους, επέ­βαι­ναν σε σκά­φος που παρου­σί­α­σε εισ­ροή υδά­των. Το λιμε­νι­κό διε­ξά­γει έρευ­νες εντός των ελλη­νι­κών χωρι­κών υδά­των, χωρίς να έχει εντο­πί­σει αγνοούμενους.

Σύμ­φω­να με το λιμε­νι­κό σώμα, το ναυά­γιο σημειώ­θη­κε σε τουρ­κι­κά χωρι­κά ύδα­τα, όπου σκά­φη της τουρ­κι­κής ακτο­φυ­λα­κής έχουν περι­συ­νελ­λέ­ξει σώα 11 άτο­μα και πέντε σορούς.

Οι μετα­νά­στες που εντο­πί­στη­καν στο Φαρ­μα­κο­νή­σι ανέ­φε­ραν ότι στο σκά­φος επέ­βαι­ναν συνο­λι­κά 31 άτομα.

Στις έρευ­νες στη θαλάσ­σια περιο­χή των ακτών του Φαρ­μα­κο­νη­σί­ου, στα ελλη­νι­κά χωρι­κά ύδα­τα, που διε­ξά­γο­νται υπο δύσκο­λες και­ρι­κές συν­θή­κες, συμ­με­τέ­χουν ένα πλοίο του πολε­μι­κού ναυ­τι­κού, ένα ελι­κό­πτε­ρο ένα ναυα­γο­σω­στι­κό και ένα πλω­τό του λιμε­νι­κού σώματος.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο