Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Φαρ Ουέστ» η Αθήνα: Πυροβολισμοί σε Πατήσια και Αγίους Αναργύρους με δύο νεκρούς

Δύο νεκροί και τέσ­σε­ρις τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός αιμα­τη­ρών περι­στα­τι­κών που συνέ­βη­σαν σε Πατή­σια και Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους και τα οποία φαί­νε­ται να συν­δέ­ο­νται μετα­ξύ τους.

Το πρώ­το επει­σό­διο σημειώ­θη­κε στις 9:30 το βρά­δυ στη συμ­βο­λή των οδών Γεωρ­γί­ου Νάζου και Κουρ­τί­δου στα Κάτω Πατή­σια, όταν σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, υπήρ­ξε συμπλο­κή ανά­με­σα σε επτά άτο­μα για άγνω­στη αιτία.

Υπήρ­ξε ανταλ­λα­γή πυρο­βο­λι­σμών με απο­τέ­λε­σμα ένας άνθρω­πος να τραυ­μα­τι­στεί σοβα­ρά, να μετα­φερ­θεί στην Παμ­μα­κά­ρι­στο όπου και υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά του.

Λίγη ώρα αργό­τε­ρα, αιμα­τη­ρό ένο­πλο επει­σό­διο σημειώ­θη­κε στη Λεω­φό­ρο Δημο­κρα­τί­ας στους Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους που τελι­κά συν­δέ­ε­ται με το συμ­βάν στα Κάτω Πατήσια.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, εμπλε­κό­με­νος στη συμπλο­κή στα Κάτω Πατή­σια απεί­λη­σε οδη­γό με όπλο και του έκλε­ψε το αυτο­κί­νη­τό του με το οποίο διέ­φυ­γε, ανα­ζη­τώ­ντας κατα­φύ­γιο σε μπαρ στους Αγί­ους Αναργύρους.

Αστυ­νο­μι­κοί που τον ανα­ζη­τού­σαν τον εντό­πι­σαν μέσω του αυτο­κι­νή­του. Εκεί­νος τους αντι­λή­φθη­κε και ακο­λού­θη­σε κατα­δί­ω­ξη και ανταλ­λα­γή πυρο­βο­λι­σμών με απο­τέ­λε­σμα να πέσει νεκρός και να τραυ­μα­τι­στούν δύο αστυνομικοί.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο