Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φασίστες του Αζόφ γκρέμισαν την προτομή του Ζούκοφ στο Χάρκοβο (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι φασί­στες του Αζόφ γκρέ­μι­σαν την προ­το­μή του Σοβιε­τι­κού Στρα­τάρ­χη Γκε­όρ­γκι Ζού­κοφ στο Χάρ­κο­βο, μετέ­δω­σε το RIA Novosti επι­κα­λού­με­νο την ουκρα­νι­κή έκδο­ση Suspіlne Novini.

«Η προ­το­μή του Σοβιε­τι­κού Στρα­τάρ­χη Γκε­όρ­γκι Ζού­κοφ στη λεω­φό­ρο στο Χάρ­κο­βο γκρε­μί­στη­κε το πρωί της 17ης Απρι­λί­ου. Αυτές οι πλη­ρο­φο­ρί­ες της Suspіlne Novini, επι­βε­βαί­ω­σε η επι­κε­φα­λής της διοί­κη­σης της περι­φέ­ρειας Νεμι­σλιάν­σκι, Τατιά­να Τόπτσιι. Σύμ­φω­να με τους δημο­σιο­γρά­φους το έκα­νε ο στρατός».

Όπως πρό­σθε­σε η Suspilne αργό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τον Κων­στα­ντίν Νέμι­τσεφ, πρό­ε­δρο της περι­φε­ρεια­κής οργά­νω­σης Εθνι­κό Σώμα του Χάρ­κο­βο, η προ­το­μή του Ζού­κοφ δια­λύ­θη­κε από την ειδι­κή μονά­δα Κρά­κεν του τάγ­μα­τος Αζόφ.

Το μνη­μείο του Στρα­τάρ­χη Ζού­κοφ στο Χάρ­κο­βο είχε ήδη αφαι­ρε­θεί από τις αρχές το 2018, αλλά τοπο­θε­τή­θη­κε ξανά στη θέση του λόγω της δημό­σιας πίε­σης από τους ντό­πιους πολίτες.

Ο στρα­τάρ­χης της ΕΣΣΔ Γκε­όρ­γκι Ζού­κοφ ήταν αυτός που διά­βα­σε την πρά­ξη άνευ όρων παρά­δο­σης της Γερ­μα­νί­ας στο Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο