Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φασισμός και κοινωνική επανάσταση*

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Το παρα­κά­τω από­σπα­σμα είναι από μελέ­τη με θέμα: “Η κοι­νω­νι­κή επα­να­στα­θε­ρο­ποί­η­ση του καπι­τα­λι­σμού”. Συντά­χθη­κε από την Ομο­σπον­δία Γερ­μα­νι­κών Βιο­μη­χα­νιών (το αντί­στοι­χο του δικού μας ψωριά­ρη ΣΕΒ) και κυκλο­φό­ρη­σαν εμπι­στευ­τι­κά μέσω Deutsche Fuhrerbriefe (Επι­στο­λές στους ηγέ­τες) τον Σεπτέμ­βρη του 1932.

Γρά­φτη­κε την επο­χή που ο κρα­τι­κο­μο­νο­πω­λια­κός καπι­τα­λι­σμός έκα­νε τα πρώ­τα του βήμα­τα. Είναι μέρος μιας αξιο­πρό­σε­κτα ειλι­κρι­νούς, νηφά­λιας και ψύχραι­μης ανά­λυ­σης σχε­τι­κά με την πραγ­μα­τι­κή υπό­στα­ση του φασι­σμού και των μεθό­δων του καπι­τα­λι­σμού για να εξα­σφα­λί­ζει την ύπαρ­ξη και την κυριαρ­χία του, που την συνέ­τα­ξαν οι πραγ­μα­τι­κοί χρη­μα­το­δό­τες, δια­χει­ρι­στές και υπο­στη­ρι­κτές του. Αξί­ζει να σημειω­θεί πως δεν ανα­φέ­ρει και προ­φα­νώς δεν συμ­με­ρί­ζε­ται (η ανά­λυ­ση) καμιά από τις μυστι­κι­στι­κές, εθνι­κές, φυλε­τι­κές, “συντε­χνια­κές”, σοβι­νι­στι­κές ανοη­σί­ες τις οποί­ες ο φασι­σμός προ­βά­λει για λαϊ­κή κατα­νά­λω­ση, αλλά είναι εξο­λο­κλή­ρου ορθο­λο­γι­κή και ψυχρή.

Όλες αυτές οι ανοη­σί­ες είναι το εργα­λείο των εντο­λο­δό­χων τους για να παγι­δευ­τούν οι λαϊ­κές δυνάμεις.

«Η δια­δι­κα­σία μετά­βα­σης στην οποία βρι­σκό­μα­στε σήμε­ρα, λόγω της ανα­γκαί­ας ακύ­ρω­σης αυτών των κατα­κτή­σε­ων [ανα­φέ­ρε­ται σε μισθούς και κοι­νω­νι­κές παρο­χές] από την οικο­νο­μι­κή κρί­ση, περ­νά το στά­διο του οξυμ­μέ­νου κιν­δύ­νου, καθώς με την εξα­φά­νι­σή τους ο μηχα­νι­σμός διά­σπα­σης της εργα­τι­κής τάξης ο οποί­ος βασί­ζε­ται σε αυτές θα πάψει να λει­τουρ­γεί, με απο­τέ­λε­σμα η εργα­τι­κή τάξη να αρχί­σει να στρέ­φε­ται στην κατεύ­θυν­ση του κομ­μου­νι­σμού και η αστι­κή κυριαρ­χία να βρε­θεί αντι­μέ­τω­πη με την ανα­γκαιό­τη­τα της οργά­νω­σης ενός στρα­τιω­τι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος. Αυτό το στά­διο θα σημα­το­δο­τή­σει την αρχι­κή φάση της ανί­α­της ασθέ­νειας της αστι­κής κυριαρ­χί­ας. Καθώς το παλιό τεχνη­τό φράγ­μα [εννο­εί τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία] δεν μπο­ρεί πλέ­ον να απο­κα­τα­στα­θεί επαρ­κώς, η μόνη πιθα­νή σωτη­ρία της αστι­κής εξου­σί­ας από την άβυσ­σο είναι να υλο­ποι­ή­σει τη διά­σπα­ση της εργα­τι­κής τάξης και να την προσ­δέ­σει στον κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό, με άλλους πιο άμε­σους τρό­πους. Εδώ ακρι­βώς εδρά­ζο­νται οι δυνα­τό­τη­τες και τα καθή­κο­ντα του εθνικοσοσιαλισμού.»

Η κυριαρ­χία του κεφα­λαί­ου πρέ­πει να δια­σφα­λι­στεί σε όλες τις περι­πτώ­σεις. Είτε με εργα­λείο τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, είτε με μια μορ­φή φασι­σμού “«περιο­ρι­σμέ­νου” ή απροκάλυπτου.

Και το… επιμύθιο:

«…Ένα αστι­κό καθε­στώς το οποίο κατα­στρέ­φει αυτές τις κατα­κτή­σεις πρέ­πει να θυσιά­σει τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία και τον κοι­νο­βου­λευ­τι­σμό, να δημιουρ­γή­σει ένα υπο­κα­τά­στα­τό της και να μετα­πη­δή­σει σε ένα “περιο­ρι­σμέ­νο” κοι­νω­νι­κό σύνταγμα.»

Η δια­χρο­νι­κή λύση κατά τους καπι­τα­λι­στές ώστε να δια­τη­ρη­θεί το σύστη­μά τους όταν οι κατα­κτή­σεις παίρ­νο­νται πίσω και η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία δεν μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει το ανά­χω­μα, είναι ο φασι­σμός ή ένα «περιο­ρι­σμέ­νο» καθε­στώς. Αυτό εφάρ­μο­σαν εκεί­νη την επο­χή σε πολ­λές χώρες της Ευρώ­πης και του κόσμου. Αλλού ξεκά­θα­ρα φασι­στι­κά καθε­στώ­τα (Ιτα­λία, Γερ­μα­νία, Ισπα­νία) κι αλλού περιο­ρι­σμέ­να (Αυστρία, Πολω­νία, Ουγ­γα­ρία, αλλά και Βρε­τα­νία, Γαλλία…).

Πέρα­σαν σχε­δόν εκα­τό χρό­νια. Μπο­ρεί να μην έχου­με τη διά­τα­ξη των καπι­τα­λι­στι­κών δυνά­με­ων της δεκα­ε­τί­ας του 1930, αλλά επα­να­λαμ­βά­νο­νται οι οικο­νο­μι­κές τάσεις της καπι­τα­λι­στι­κής εξέ­λι­ξης. Και σήμε­ρα ο καπι­τα­λι­σμός βρί­σκε­ται σε φάση όξυν­σης της μακρό­χρο­νης και βαθιάς οικο­νο­μι­κής κρί­σης που εντεί­νε­ται. Και τα “περιο­ρι­σμέ­να” καθε­στώ­τα “φυτρώ­νουν” γύρω μας. Επι­λο­γή μιας από τις μεθο­δο­λο­γι­κές τακτι­κές του χρη­μα­τι­στι­κού κεφα­λαί­ου. Χθες η αστι­κή δημο­κρα­τία και οι σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις, σήμε­ρα ο καλυμ­μέ­νος φασι­σμός με τον περιο­ρι­σμό κατ’ αρχήν των δημο­κρα­τι­κών, συν­δι­κα­λι­στι­κών και πολι­τι­κών δικαιω­μά­των. Πρώ­τα υπο­σκά­πτε­ται και απα­ξιώ­νε­ται η σημα­σία και η ανα­γκαιό­τη­τα της οργα­νω­μέ­νης συν­δι­κα­λι­στι­κής και πολι­τι­κής δρά­σης των εργα­ζό­με­νων  κι όταν τα περι­θώ­ρια ελιγ­μών για το κεφά­λαιο στε­νεύ­ουν, επι­βά­λουν το τεί­χος του φασι­σμού ως ανά­χω­μα και προ­πύρ­γιο ενα­ντί­ον της κοι­νω­νι­κής επα­νά­στα­σης παρού­σας (εξε­λισ­σό­με­νης) ή αναμενόμενης.

Γέμι­σε η Ευρώ­πη, στις μέρες μας τώρα πια, “περιο­ρι­σμέ­να” καθε­στώ­τα. Προ­σβλέ­πουν σε επερ­χό­με­νη θύελ­λα και στή­νουν ανά­χω­μα στον ερχο­μό της. Βαλ­τι­κές χώρες, Πολω­νία, Ουκρα­νία, Ουγ­γα­ρία, Αυστρία, αλλά και Γαλ­λία, Ιτα­λία και στις υπό­λοι­πες καπι­τα­λι­στι­κές χώρες όπου σιγά-σιγά αφαι­ρού­νται ή περιο­ρί­ζο­νται τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και παίρ­νο­νται πίσω οι δημο­κρα­τι­κές, εργα­σια­κές και πολι­τι­κές κατα­κτή­σεις χρόνων.

Το ζού­με κι εδώ καθη­με­ρι­νά όλο και με μεγα­λύ­τε­ρη έντα­ση. Είναι φανε­ρό πως φοβού­νται και παίρ­νουν τα μέτρα τους. Θα τους αφή­σουν οι λαοί;

*  Ο τίτλος και το υλι­κό είναι από την πολύ ενδια­φέ­ρου­σα και άκρως επί­και­ρη έκδο­ση της Σ.Ε. «Φασι­σμός και κοι­νω­νι­κή επα­νά­στα­ση», Ρ. Πάλ­με Ντατ, απ’ όπου και η φωτο­γρα­φία του εξωφύλλου.

Φασι­σμός και κοι­νω­νι­κή επανάσταση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο