Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φασιστικές-εμετικές αντιλήψεις από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κεφαλονιά! (Να τον… χαίρεστε κ. Ανδρουλάκη)

«Η απά­ντη­ση στις φασι­στι­κές ιδε­ο­λο­γί­ες είναι μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ», τονί­ζει η ΤΕ Κεφα­λο­νιάς — Ιθά­κης του ΚΚΕ, με αφορ­μή τα φασι­στι­κά, εμε­τι­κά «μαρ­γα­ρι­τά­ρια» που ξέβρα­σε ο οργα­νω­τι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΝΕ του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Πανα­γής Βλά­χος μιλώ­ντας για «κόκ­κι­νους φασί­στες του ΚΚΕ» σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, για τη δολο­φο­νία της 27χρονης στην Κω.

Απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι δεν χωρί­ζει «άβυσ­σος» τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία από τους διά­φο­ρους φασί­στες, προ­χώ­ρη­σε ακό­μη και σε παλαιάς κοπής αντι­κομ­μου­νι­σμό, γεγο­νός που πρέ­πει να προ­βλη­μα­τί­σει κάθε άνθρω­πο που αισθά­νε­ται αρι­στε­ρός, προ­ο­δευ­τι­κός, δημο­κρά­της και μπρο­στά στις εκλο­γές τις 25ης Ιού­νη και για την «νεκρα­νά­στα­ση» που επι­χει­ρεί­ται για το  ΠΑΣΟΚ, στη­ρί­ζο­ντας απο­φα­σι­στι­κά το ΚΚΕ. Το θέμα πήρε δικαιο­λο­γη­μέ­νη έκτα­ση στα δύο νησιά, με την ΤΕ να σημειώνει:

«Δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο οργα­νω­τι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΝΕ Κεφα­λο­νιάς — Ιθά­κης του ΠΑΣΟΚ — ΚΙΝΑΛ και πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου των δημο­τι­κών υπαλ­λή­λων, Πανα­γής Βλά­χος, δημο­σιο­ποιεί στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης τις φασι­στι­κές και εμε­τι­κές από­ψεις του επεν­δυ­μέ­νες με παλαιάς κοπής αντικομμουνισμό.

Το στέ­λε­χος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που σε παλαιό­τε­ρη δημό­σια ανάρ­τη­σή του εκθειά­ζει δημό­σια τον εγκλη­μα­τία χρυ­σαυ­γί­τη Κασι­διά­ρη ότι “δέρ­νει υπέ­ρο­χα” την Λιά­να Κανέλ­λη, παίρ­νει ξανά θέση από­λυ­τα συμ­βα­τή με τα φασι­στι­κά του ιδε­ώ­δη και για το απο­τρό­παιο έγκλη­μα με θύμα τη νεα­ρή γυναί­κα στην Κω.

Η παρα­πά­νω τοπο­θέ­τη­ση απο­δει­κνύ­ει για άλλη μια φορά ότι η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία και ο φασι­σμός πάνε χέρι — χέρι, καθώς έχουν κοι­νή στρα­τη­γι­κή υπη­ρέ­τη­σης του απάν­θρω­που καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Η ταύ­τι­σή τους στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή ρητο­ρι­κή, είτε αυτή εκφρά­ζε­ται μέσω της επί­ση­μης θέσης της ΕΕ είτε με χοντρο­κομ­μέ­νο και αυρια­νι­στι­κό τρό­πο, μια θέση έχει: Στον κάλα­θο των αχρή­στων της ιστορίας!». 

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο