Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φασιστοειδή βεβήλωσαν μνημείο της ΚΕ του ΚΚΕ στην Τρίπολη

Το μνη­μείο που τοπο­θέ­τη­σε η ΚΕ του ΚΚΕ προς τιμήν των αγω­νι­στών του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ — ΕΠΟΝ — ΔΣΕ, που κατα­δι­κά­στη­καν σε θάνα­το με απο­φά­σεις του Έκτα­κτου Στρα­το­δι­κεί­ου Τρί­πο­λης και εκτε­λέ­στη­καν την περί­ο­δο 1947 — 1949, βεβή­λω­σαν θρα­σύ­δει­λα φασι­στοει­δή μέσα στη νύχτα.

Συγκε­κρι­μέ­να, τα φασι­στοει­δή έσπα­σαν τις μαρ­μά­ρι­νες πλά­κες του μνη­μεί­ου πάνω στις οποί­ες είναι γραμ­μέ­να τα ονό­μα­τα των εκτε­λε­σμέ­νων αγωνιστών.

Να σημειω­θεί ότι δεν είναι η πρώ­τη φορά που το μνη­μείο μπαί­νει στο στό­χα­στρο των φασι­στοει­δών. Είχε προη­γη­θεί η βεβή­λω­σή του με μπο­γιές λάδια και είχαν σπά­σει τη μαρ­μά­ρι­νη πλά­κα προς τιμήν των αγω­νι­στών με την υπο­γρα­φή της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Ξανα­χτύ­πη­σαν νύχτα τα θρα­σύ­δει­λα φασι­στοει­δή», ανα­φέ­ρει η ΤΕ Αρκα­δί­ας του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λο­ντας το γεγο­νός και τονί­ζει ότι οι βαν­δα­λι­σμοί δυνα­μώ­νουν την από­φα­ση να συνε­χι­στεί η προ­σπά­θεια να υλο­ποι­η­θεί η δημιουρ­γία του πάρ­κου θυσί­ας των αλύ­γι­στων του Μοριά.

Στην καταγ­γε­λία της, η ΤΕ Αρκα­δί­ας σημειώ­νει επίσης:

«Οι βάν­δα­λοι, τα φασι­στοει­δή, οι από­γο­νοι των συνερ­γα­τών κατα­κτη­τών Γερ­μα­νών και Βουλ­γά­ρων, των γερ­μα­νο­ντυ­μέ­νων δοσί­λο­γων, με την πρά­ξη τους επι­βε­βαί­ω­σαν το γεγο­νός ότι δεν μπο­ρούν να ησυ­χά­σουν στην ιδέα ότι το ΚΚΕ, εδώ και 101 χρό­νια, εξα­κο­λου­θεί να οργα­νώ­νει την πάλη του λαού ενά­ντια στο κεφά­λαιο, την πάλη κατά των αφε­ντι­κών τους, κατά των καπι­τα­λι­στών, στο δρό­μο για τη λαϊ­κή εξουσία.

Φαί­νε­ται ότι η πρό­τα­ση της Εισαγ­γε­λέα στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, έδω­σε αέρα στα πανιά τους.

Το δηλώ­νου­με για μια ακό­μα φορά, για να το πάρουν από­φα­ση μια και καλή:

Δεν κάνου­με πίσω, όσο και να βεβη­λώ­νουν τα μνη­μεία εμείς θα τα ξανα­χτί­ζου­με και θα τα κάνου­με καλύτερα.

Το μόνο που πετυ­χαί­νουν με αυτές τις ενέρ­γειες είναι να δυνα­μώ­σουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την επι­μο­νή μας να καθα­ρί­σει η κοι­νω­νία από κάθε φασι­στοει­δές σκου­πί­δι και καλού­με κάθε σκε­πτό­με­νο άνθρω­πο να παλέ­ψει μαζί μας και μέσα από το οργα­νω­μέ­νο λαϊ­κό κίνη­μα, ώστε να το πετύχουμε.

Οι εργα­ζό­με­νοι και η νεο­λαία να εντεί­νουν τον αγώ­να τους για την απο­μό­νω­ση των φασι­στών παντού, αλλά και για την τιμω­ρία τους για τα απο­τρό­παια εγκλή­μα­τα που έχουν διαπράξει.

Οι βαν­δα­λι­σμοί δυνα­μώ­νουν την από­φα­σή μας να συνε­χί­σου­με την προ­σπά­θεια να υλο­ποι­η­θεί η δημιουρ­γία του πάρ­κου θυσί­ας των αλύ­γι­στων του Μοριά, με την απαλ­λο­τρί­ω­ση όλου του χώρου και τη δημιουρ­γία του πάρ­κου θυσί­ας των αλύ­γι­στων του Μοριά.

Με αφορ­μή το βαν­δα­λι­σμό, καλού­με τους φορείς της πόλης, της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, τα σωμα­τεία, τους συλ­λό­γους, τους φορείς της τοπι­κής διοί­κη­σης να κατα­δι­κά­σουν τους βαν­δα­λι­σμούς, να στη­ρί­ξουν την προ­σπά­θεια, ώστε να υλο­ποι­η­θεί το συντο­μό­τε­ρο η δημιουρ­γία του πάρ­κου των αλύ­γι­στων, στον ευρύ­τε­ρο χώρο του μνη­μεί­ου, που θα είναι ένα ακό­μη πάρ­κο στο­λί­δι στην πόλη μας.

Πρό­κει­ται για χώρο θυσί­ας σε όλη τη δεκα­ε­τία του ’40, τόσο την περί­ο­δο της γερ­μα­νι­κής κατο­χής με την εκτέ­λε­ση των 40 πατριω­τών αγω­νι­στών την Πρω­το­μα­γιά του 1944, όσο και μετά την περί­ο­δο του εμφυ­λί­ου, με την εκτέ­λε­ση των αγω­νι­στών με απο­φά­σεις του Έκτα­κτου Στρα­το­δι­κεί­ου Τρίπολης.

Από μεριάς μας κάνου­με σοβα­ρές προ­σπά­θειες και θα συνε­χί­σου­με σε αυτή την κατεύ­θυν­ση για την ανά­δει­ξη της ιστο­ρι­κής αλή­θειας, με εκδη­λώ­σεις, εκδό­σεις, ντο­κου­μέ­ντα που εμπλου­τί­ζουν το αρχεια­κό μας υλι­κό και καλού­με τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της περιο­χής να βοη­θή­σουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Δεν θα στα­μα­τή­σου­με. Δεν κάνου­με βήμα πίσω, συνε­χί­ζου­με στα χνά­ρια των ηρώ­ων μας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο