Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φασιστόμουτρο! Βουλευτής της ΝΔ και στενός συνεργάτης του Κ. Μητσοτάκη σε χυδαίο παραλήρημα ενάντια στον Άρη Βελουχιώτη

Τον χυδαιό­τε­ρο, χρυ­σαυ­γί­τι­κου τύπου, αντι­κομ­μου­νι­σμό του επι­στρά­τευ­σε ο βου­λευ­τής Καβά­λας της Νέας Δημο­κρα­τί­ας Μακά­ριος Λαζα­ρί­δης σε σχό­λιο του στο Twitter. Απα­ντώ­ντας σε ανάρ­τη­ση βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ ανα­φο­ρι­κά με το σκάν­δα­λο Λιγνά­δη, ο νεο­δη­μο­κρά­της βου­λευ­τής ξέρα­σε φασι­στι­κό δηλη­τή­ριο κάνο­ντας χυδαία και προ­σβλη­τι­κή ανα­φο­ρά στον κομ­μου­νι­στή ήρωα Άρη Βελου­χιώ­τη. Ανα­φο­ρά απ’ αυτές που κάποιος βρί­σκει σε ναζι­στο­σάιτ της Χρυ­σής Αυγής και δια­δι­κτυα­κούς βόθρους τύπου «Μακε­λειό».

Να τι έγρα­ψε ο επί δεκα­ε­τία και πλέ­ον στε­νός συνερ­γά­της του πρω­θυ­πουρ­γού και προ­έ­δρου της ΝΔ Κυριά­κου Μητσοτάκη:

«Πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι ότι τον κίναι­δο και παι­δε­ρα­στή Άρη Βελου­χιώ­τη τον είχαν υπουρ­γοί του @syriza_gr στα γρα­φεία τους! Άντε τώρα να πάρεις γραμ­μή από την υπό­γα σου! Και διά­βα­σε και αυτό:…»

atexnos lazaridis

lazaridis2

 

Αυτά – υπεν­θυ­μί­ζου­με – δεν τα έγρα­ψε κάποιος πατε­ντα­ρι­σμέ­νος φασί­στας η κάποιο στέ­λε­χος ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας. Τα έγρα­ψε δημό­σια βου­λευ­τής της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, ο Μακά­ριος Λαζα­ρί­δης. Στο επί­ση­μο βιο­γρα­φι­κό του ανα­φέ­ρο­νται μετα­ξύ άλλων:

Για πάνω από μια δεκα­ε­τία διε­τέ­λε­σα συνερ­γά­της του σημε­ρι­νού Πρω­θυ­πουρ­γού και Προ­έ­δρου της Νέας Δημο­κρα­τί­ας κ. Κυριά­κου Μητσο­τά­κη σε θέμα­τα Τύπου και Επικοινωνίας.Τον Ιανουά­ριο του 2016 τοπο­θε­τή­θη­κα Διευ­θυ­ντής του Γρα­φεί­ου Τύπου του Κόμ­μα­τος. Τον Οκτώ­βριο του 2017 ορί­στη­κα Σύμ­βου­λος Επι­κοι­νω­νί­ας του Πρω­θυ­πουρ­γού και Προ­έ­δρου της Νέας Δημοκρατίας.

Η χυδαιό­τη­τα και ο ωμός, ξετσί­πω­τος αντι­κομ­μου­νι­σμός του Λαζα­ρί­δη μας υπεν­θυ­μί­ζει τις πραγ­μα­τι­κές ιδε­ο­λο­γι­κές κατα­βο­λές του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος και τους δεσμούς αίμα­τος που δια­τη­ρεί με την πιο μαύ­ρη, την πιο σκο­τει­νή, την πιο χυδαία ακροδεξιά.

Να τον χαί­ρο­νται τον «χρυ­σαυ­γί­τη» βου­λευ­τή τους ο κύριος Μητσο­τά­κης και η Νέα Δημο­κρα­τία. Δεν είναι διό­λου τυχαία τελι­κά η σύν­δε­ση τους με τον Λιγνά­δη και τα «κατορ­θώ­μα­τά» του, όσο κι ‘αν προ­σπα­θούν σήμε­ρα να τον ξορ­κί­σουν. Τέτοιοι τύποι τους αξί­ζουν, αυτούς και την σάπια ιδε­ο­λο­γία τους!

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο