Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φατίχ Μεχμέτ Ματσόγλου: Ο Τούρκος αγωνιστής δήμαρχος του Ντερσίμ μιλά αποκλειστικά στο «Ατέχνως»

Στην Ελλά­δα βρέ­θη­κε ο αγω­νι­στής Τούρ­κος δήμαρ­χος Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου, με την ευκαι­ρία της προ­βο­λής δύο ντο­κι­μα­ντέρ για το Ντερ­σίμ. Όπως είπε με χαρά δέχτη­κε την πρό­σκλη­ση από τον κ. Βελισ­σα­ριο Κοσ­συ­βά­κη εκ μέρους της new star και του ιστο­ρι­κού κινη­μα­το­γρά­φου τέχνης Studio, όπου θα προ­βλη­θούν τα ντοκιμαντέρ.

Το «Dersim 1994» αφη­γεί­ται την ιστο­ρία των 183 χωριών που κάη­καν και των 42.000 κατοί­κων που έπρε­πε να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους  για άλλη μια φορά. Και το «Από τη Γη στον Ουρα­νό» που πραγ­μα­τεύ­ε­ται την αντα­νά­κλα­ση των αγω­νι­στι­κών παρα­δό­σε­ων της αυτο­διοί­κη­σης στην Τουρ­κία στο σήμερα.

dimarxos5

Το «ΑΤΕΧΝΩΣ» συνα­ντή­θη­κε με τον κ. Ματσό­γλου την ημέ­ρα της άφι­ξής του στην Ελλά­δα, την οποία όπως μας είπε για πρώ­τη φορά επι­σκε­πτό­ταν. Με αφορ­μή τη δική μας ανα­φο­ρά ότι παρά τα στε­ρε­ό­τυ­πα που καλ­λιερ­γούν, οι δύο λαοί συνα­ντιού­νται μέσα από την Τέχνη, τους κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες, τους αγώ­νες για τη Δημο­κρα­τία και την Ειρή­νη, ο Τούρ­κος δήμαρ­χος συνέ­χι­σε το συλ­λο­γι­σμό μας συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι είμα­στε «δύο λαοί που ζουν δίπλα ο ένας στον άλλο και μπο­ρούν να ζήσουν με ειρή­νη και αδελ­φω­μέ­να αν φύγουν από τη μέση οι ιμπε­ρια­λι­στές και οι καπιταλιστές».

Επι­σή­μα­νε ότι από τις αρχές τις δεκα­ε­τί­ας του 1990 οπό­τε «επήλ­θαν σαρω­τι­κές αλλα­γές, σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Τουρ­κία η δια­κυ­βέρ­νη­ση στη­ρί­ζε­ται στη βία και στην κατα­πί­ε­ση μέσω του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, όμως αυτό είναι κάτι προ­σω­ρι­νό και οι λαοί θα το ανα­τρέ­ψουν». Όπως είπε και στην Τουρ­κία υπάρ­χει παρά­δο­ση αγώ­νων. Ακό­μη και τη δεκα­ε­τία του 1980, που η δημο­κρα­τία είχε «εξο­ρι­στεί», όλοι οι δημο­κρά­τες, οι σοσια­λι­στές, αντι­πά­λε­ψαν αυτή την κατά­στα­ση προ­σπα­θώ­ντας να ξυπνή­σουν το λαό».

dimarxos4

Μιλώ­ντας για αυτό που γίνε­ται στο Ντέρ­σιμ μας είπε ότι αυτό που γίνε­ται σήμε­ρα στη­ρί­ζε­ται στην εμπει­ρία της δεκα­ε­τί­ας του 1970 και του 2004 και σε πρα­κτι­κές των σοσια­λι­στών στους  δήμους Φάτσα, Χόπα, Σαμαν­δά, Άμεδ, Οβά­τζικ, Χόζατ, Μάζ­γκιρτ όταν ένα άλλο μοντέ­λο αυτο­διοί­κη­σης άρχι­σε να προ­βάλ­λει στην αρχή με έμφα­ση στη συμ­με­το­χή των γυναι­κών στα κοι­νά.  Το 2019 με πυρή­να την Ομο­σπον­δία Σοσια­λι­στι­κών Συμ­βου­λί­ων (SMF) και τη στή­ρι­ξη και του Κουμ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας και άλλων δύο μικρό­τε­ρων κομ­μά­των έγι­νε μια ευρεία συνερ­γα­σία με σκο­πό να γίνου σε επί­πε­δο δήμου κάποια πράγ­μα­τα που ξεφεύ­γουν από το καπι­τα­λι­στι­κό πλαίσιο.

Μέχρι πριν λίγα χρό­νια, ακό­μη και οι Τούρ­κοι πολί­τες δυσκο­λεύ­ο­νταν να εντο­πί­σουν στο χάρ­τη το Όβα­τσικ. Από το 2014 και μετά, οπό­τε και ανέ­λα­βε δήμαρ­χος ο Φ.Μ Μάτσο­γλου, ο ίδιος κέρ­δι­σε τη συμπά­θεια των συμπο­λι­τών του, τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός της Τουρ­κί­ας. Η πόλη του έγι­νε γνω­στή ως «μικρή Μόσχα» και ο ίδιος ως «κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος». Ζητή­σα­με από τον κ. Μάτσο­γλου να μας δώσει κάποια παρα­δείγ­μα­τα της δημαρ­χια­κής του δράσης.

«Ως δήμαρ­χος, με την ομά­δα που δημιουρ­γή­σα­με από κοι­νού, αρχί­σα­με να εφαρ­μό­ζου­με το πρό­γραμ­μα της Ομο­σπον­δί­ας Σοσια­λι­στι­κών Συμ­βου­λί­ων βασι­ζό­με­νοι στην τοπι­κό­τη­τα, την απλό­τη­τα και την ανθρώ­πι­νη ζεστα­σιά και εγγύ­τη­τα. Ανοί­ξα­με αυτό τον δρό­μο χωρίς προ­κα­τα­λή­ψεις και δισταγ­μούς. Το επό­με­νο βήμα ήταν να εφαρ­μό­σου­με μια αντί­λη­ψη δια­χεί­ρι­σης κατάλ­λη­λη για το πολι­τι­κό πρό­γραμ­μα της SMF και να δώσου­με πνοή σε αυτές τις αρχές».

dimarxos1

«Καθώς εμείς υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τη δημο­κρα­τία, υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε ταυ­τό­χρο­να τη φύση, τους ανθρώ­πους, τα ζώα, τις μέλισ­σες, τους λύκους, τα που­λιά. Αυτό είναι το μήνυ­μά μας. Αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στις ανά­γκες των ανθρώ­πων, πρέ­πει να αντα­πο­κρι­νό­μα­στε ανα­λο­γι­κά και στις ανά­γκες των ζώων. Ό,τι απο­τε­λεί δικαί­ω­μα για τον Άνθρω­πο, δεν μπο­ρεί να είναι πωλή­σι­μο», εξαι­ρέ­σα­με το νερό από τα αγα­θά για τα οποία πρέ­πει κάποιος να πλη­ρώ­νει και το απο­δώ­σα­με δωρε­άν, και το ίδιο κάνα­με με τα μέσα συγκοι­νω­νί­ας στην περιο­χή του Οβά­τσικ. Δώσα­με για καλ­λιέρ­γεια αχρη­σι­μο­ποί­η­τα κομ­μά­τια δημό­σιας γης, οργα­νώ­νο­ντας πρώ­τα τη συνε­ται­ρι­στι­κή εργα­σία σε εθε­λο­ντι­κή βάση. Ενθαρ­ρύ­να­με τα άλλα χωριά στα περί­χω­ρα να καλ­λιερ­γή­σουν τη γη τους. Στή­σα­με συνε­ται­ρι­σμούς για την πώλη­ση του πλε­ο­νά­σμα­τος της σοδειάς και δια­θέ­σα­με όλες τις αρό­σι­μες εκτά­σεις προ­κει­μέ­νου να καλ­λιερ­γη­θούν. Βγά­λα­με από τη μέση τους μεσά­ζο­ντες. Ο λαός απο­φα­σί­ζει τι και πώς θα το καλ­λιερ­γή­σει. Ο λαός απο­φα­σί­ζει και για τις άλλες υπη­ρε­σί­ες στην πόλη. Είναι όλα ανοι­χτά στο λαό, δια­φά­νεια στα οικο­νο­μι­κά. Δίνου­με έμφα­ση στην ισό­τη­τα αντρών και γυναι­κών σε όλα τα επί­πε­δα. Να αντα­πο­κρι­νό­μα­στε στις ανά­γκες του λαού και να πορευό­μα­στε μαζί του είναι ο οδη­γός μας».

Ο τούρ­κος δήμαρ­χος είχε πει σε πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξή του «αγγί­ξα­με τα όνει­ρα όλων» . Με αφορ­μή αυτό, τον ρωτή­σα­με πώς μπο­ρεί να βρουν δικαί­ω­ση  τα όνει­ρα των συμπο­λι­τών του, και πώς μπο­ρεί να συμ­βάλ­λει η νίκη του και η θητεία του στο Ντερσίμ:

«Δεν είπα­με ότι θα φέρου­με μια επα­νά­στα­ση, ότι θα κάνου­με επα­νά­στα­ση. Το δικό μας εγχεί­ρη­μα δε σημαί­νει ότι θα επη­ρε­ά­σει την κυβέρ­νη­ση, ούτε ακό­μη ακό­μη και τις τοπι­κές διοι­κή­σεις στην υπό­λοι­πη χώρα. Εξυ­πη­ρε­τεί όμως την προ­ο­πτι­κή του σοσια­λι­σμού όμως. Δίνει το παρά­δειγ­μα. Δεί­χνει το πρό­σω­πο των σοσια­λι­στών, οι οποί­οι είμα­στε υπέρ της επι­στή­μης. Δεί­χνει το παρά­δειγ­μά μας ότι υπάρ­χει και άλλος τρό­πος διοί­κη­σης, ο σοσια­λι­σμός είναι εφι­κτός. Και κάποιοι άλλοι δήμου στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή φαί­νε­ται ότι επη­ρε­ά­στη­καν. Επί­σης να δεί­ξου­με ότι ο σοσια­λι­σμός είναι εφι­κτός ακό­μη και σε ένα μέρος, αυτό το μοντέ­λο διοί­κη­σης είναι ρεα­λι­στι­κό»

dimarxos7

Ο δήμαρ­χος πρό­σθε­σε: «Επί­σης, ο κόσμος πιστεύ­ει ότι οι σοσια­λι­στές είναι αυταρ­χι­κοί, καυ­γα­τζή­δες, αναρ­χι­κοί… Εμείς αυτή την αντί­λη­ψη θέλου­με να την αλλά­ξου­με. Να δεί­ξου­με ότι οι σοσια­λι­στές είναι υπέρ της αγά­πης, του έρω­τα, δε δια­φέ­ρου­με από τον υπό­λοι­πο λαό. Αυτή την αντί­λη­ψη θέλου­με να σπά­σου­με. Δε θέλου­με να νομί­ζουν ότι οι σοσια­λι­στές είναι σκλη­ροί άνθρω­ποι και δε γελά­νε καθό­λου. Έχει αρχί­σει πλέ­ον να αλλά­ζει αυτή η αντί­λη­ψη. Αρχί­ζουν να κατα­λα­βαί­νουν ότι οι σοσια­λι­στές είναι άνθρω­ποι του λαού. Υπήρ­ξε ένα σοκ για την τουρ­κι­κή κοι­νή γνώ­μη όταν οι κομ­μου­νι­στές πήραν τον έλεγ­χο των δύο Δήμων έστω κι αν αυτοί ήταν μικροί. Όπως ήταν φυσι­κό, ανα­ρω­τιού­νταν κατά πόσον οι σοσια­λι­στές θα μετέ­δι­δαν την κουλ­τού­ρα τους, και αν θα αντα­πο­κρί­νο­νταν στις προσ­δο­κί­ες που είχαν δημιουργήσει.

Είμα­στε αισιό­δο­ξοι για­τί βλέ­που­με ότι ο καπι­τα­λι­σμός δεν κατά­φε­ρε να διοι­κή­σει αυτήν τη χώρα. Ο καπι­τα­λι­σμός προ­κα­λεί δει­νά, όχι μόνο στην ανθρω­πό­τη­τα, αλλά σε όλα τα ζωντα­νά πλά­σμα­τα και στην ίδια τη φύση, Εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται, τη γη, το νερό, τα πάντα. Προ­κα­λεί πολέ­μους. Γι’ αυτό το λόγο είναι ανά­γκη οι σοσια­λι­στι­κές διοι­κή­σεις όχι μόνο στην Τουρ­κία αλλά σε όλο τον κόσμο πρέ­πει να πολ­λα­πλα­σια­στούν. Για να φτιά­ξου­με ένα κόσμο όπου μπο­ρού­με να ζήσου­με, Και έχου­με τέτοια παρα­δείγ­μα­τα στην Ισπα­νία, στις Φιλιπ­πί­νες, στην Ινδία κλπ. Με ενδια­φέ­ρον παρα­κο­λου­θού­με και το έργο των κομ­μου­νι­στών δημάρ­χων στην Ελλά­δα. Θέλου­με να γνω­ρί­ζου­με κόμ­μα­τα και κινή­μα­τα και από την Ελλά­δα».

dimarxos8

Έχο­ντας υπό­ψη τις δυσκο­λί­ες που αντι­με­τώ­πι­σαν οι έλλη­νες κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι και τα εμπό­δια από την κεντρι­κή εξου­σία, ρωτή­σα­με τον κ. Ματσό­γλου τι προ­βλή­μα­τα θέτουν η κυβέρ­νη­ση και οι μηχα­νι­σμοί της σε ένα δήμαρ­χο που ακο­λου­θεί ένα μοντέ­λο διοί­κη­σης που απο­κλί­νει από το κυρί­αρ­χο μοντέ­λο. Και το συν­δέ­σα­με αυτό με το προ­ε­κλο­γι­κό του σύν­θη­μα «Ένας άλλος δήμος είναι εφι­κτός». Πόσο εφι­κτό είναι αυτό;

«Φυσι­κά και είναι ενο­χλη­τι­κή η δρά­ση μας, είναι ένα άλλο μοντέ­λο που υπο­νο­μεύ­ει το κυρί­αρ­χο τρό­πο διοί­κη­σης, γι’ αυτό και δε μας είδαν με συμπά­θεια. Με διά­φο­ρους τρό­πους μας εμπο­δί­ζουν, φυσι­κά στα πλαί­σια του νόμου πάντα. Όμως δε συνα­ντή­σα­με μεγά­λα εμπό­δια ή σκλη­ρές συμπε­ρι­φο­ρές. Όπως και να έχει, είμα­στε έτοι­μη να αντι­με­τω­πί­σου­με και να ξεπε­ρά­σου­με κάθε εμπό­διο, για­τί αγα­πά­με τον τόπο μας.

Αυτή η εχθρι­κή συμπε­ρι­φο­ρά δε ξεκί­νη­σε από εμάς. αντί­στοι­χη ήταν και στους συντρό­φους μας που προη­γή­θη­καν και έδω­σαν σε εμάς τη σκυ­τά­λη και εμείς με τη σει­ρά μας θα τη δώσου­με στους επό­με­νους».

Τέλος ρωτή­σα­με τον Τούρ­κο δήμαρ­χο ποια πιστεύ­ει ότι πρέ­πει να είναι η στά­ση των δύο λαών ένα­ντι των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών και αντα­γω­νι­σμών στην περιοχή.

«Πρέ­πει ενω­μέ­νοι να δώσου­με με τη στά­ση μας το παρά­δειγ­μα σε όλο τον κόσμο. Αν ο καπι­τα­λι­σμός δεν μπο­ρεί να ωφε­λη­θεί από τη σκιά του δέντρου θα κόψει το δέντρο. Εμείς έχου­με χρέ­ος να ποτί­ζου­με το δέντρο να μεγα­λώ­σει. Απέ­να­ντι σε αυτούς που πιστεύ­ουν ότι μια στα­γό­να αίμα ισού­ται με μια στα­γό­να πετρέ­λαιο πρέ­πει οι λαοί να είναι ενω­μέ­νοι. Τίπο­τα δε μπο­ρεί να μας χωρί­σει και γι’ αυτό το λόγο όλοι οι κομ­μου­νι­στές πρέ­πει να ενω­θούν, σε όλη τη Γη».

Tη συνέ­ντευ­ξη επι­με­λή­θη­καν οι Ηρα­κλής Κακα­βά­νηςΓιώρ­γος Μου­σγάςΝίκος Μότ­τας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο