Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, δολοφονήθηκε από φασίστες στις 19 Αυγούστου 1936

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Ο Φ. Γ. Λόρ­κα δολο­φο­νή­θη­κε από τους φαλαγ­γί­τες του Φράν­κο στις 19 Αυγού­στου 1936,  σε ηλι­κία μόλις 37 ετών.

lorca«Είθι­σται να δολο­φο­νού­νται οι ποι­η­τές στην επο­χή μας» έγρα­ψε ο Ν. Εγγο­νό­που­λος ή όπως κάποια στιγ­μή έγρα­ψε ο Τσα­ρού­χης «ήτα­νε φυσι­κό να πάει άδικα».

Η δολο­φο­νία του ήταν η αντα­μοι­βή στις πρά­ξεις και τις ιδέ­ες του ενός εκ των μεγα­λύ­τε­ρων ποι­η­τών του αιώ­να μας. Ο Λόρ­κα είχε ταχθεί ανοι­χτά κατά του φασι­σμού και των πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κών σχε­δί­ων της Φάλαγ­γας, μίση­σε το δεσπο­τι­σμό και την εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο και όρθω­σε το ανά­στη­μά του σε κάθε μορ­φή αδι­κί­ας. Γι’ αυτό και φού­ντω­σε το μένος των φαλαγγιτών.

Εργο του Λόρκα

Εργο του Λόρκα

Ο Φ.Γ. Λόρ­κα, μου­σι­κός, ποι­η­τής, ζωγρά­φος, δρα­μα­τουρ­γός, θρεμ­μέ­νος με τις ζωντα­νές παρα­δό­σεις αλλά και με τις λαχτά­ρες και τα προ­βλή­μα­τα του λαού του αγα­πή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στην Ελλά­δα. «Οχι μόνο μέσα από τα μετα­φρα­σμέ­να έργα του (ποι­ή­μα­τα και θεα­τρι­κά) αλλά και μέσα από τα δεκά­δες υπέ­ρο­χα τρα­γού­δια του. Ο Λόρ­κα είναι ίσως ο πλέ­ον μελο­ποι­η­μέ­νος ξένος δημιουρ­γός από Ελλη­νες συν­θέ­τες με απο­τέ­λε­σμα η ποί­η­σή του ν’ απλω­θεί και ν’ αγα­πη­θεί σε ακό­μη πλα­τύ­τε­ρα στρώ­μα­τα της ελλη­νι­κής κοινωνίας».

Στις σελί­δες του περιο­δι­κού φιλο­ξε­νού­νται δύο κεί­με­να για τη ζωή και το έργο του ποι­η­τή και και το ποί­η­μα του Νίκου Εγγο­νό­που­λου εμπνευ­σμέ­νο από το θάνα­το του ποιητή.

«Είμα­στε όλοι Λόρκα»

Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα: Από τη «ζεστα­σιά» της τάξης του, στο πλευ­ρό αυτών που δε σηκώ­νουν τ’ άδικο

Νίκος Εγγο­νό­που­λος: μια πρά­ξη άνα­ντρη και απεχθής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο