Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Διαδικτυακά η «Ορέστεια» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Γ. Χουβαρδά

Συμ­με­τέ­χο­ντας στην πρω­το­βου­λία του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού«Μένου­με σπί­τι με τον Πολι­τι­σμό» το Φεστι­βάλ Αθη­νών & Επι­δαύ­ρου συνε­χί­ζει να μοι­ρά­ζε­ται μαζί μας ξεχω­ρι­στές στιγ­μές από τη μακρό­χρο­νη πορεία του, προ­βάλ­λο­ντας επι­λεγ­μέ­νες παρα­στά­σεις από το πλού­σιο αρχείο του.

Μετά τη θερ­μή αντα­πό­κρι­ση του κοι­νού στις τρεις δια­δι­κτυα­κές πρε­μιέ­ρες που προη­γή­θη­καν («Αντι­γό­νη» του Σοφο­κλή σε σκη­νο­θε­σία Λευ­τέ­ρη Βογια­τζή, 2006 & 2007, «Insenso» του Δημή­τρη Δημη­τριά­δη σε σκη­νο­θε­σία Μιχα­ήλ Μαρ­μα­ρι­νού, 2012 & 2013 και «Ηλέκτρα/Ορέστης» του Ευρι­πί­δη σε σκη­νο­θε­σία Ιβο βαν Χόβε με τον θία­σο της Comedie-Française, 2019), το Φεστι­βάλ μάς προ­σκα­λεί αυτό το Σάβ­βα­το, 16 Μαΐ­ου, να απο­λαύ­σου­με την «Ορέ­στεια» του Αισχύ­λου σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Χου­βαρ­δά (2016).

Στην παρά­στα­ση του Γιάν­νη Χου­βαρ­δά, από τις πιο νεω­τε­ρι­κές σκη­νο­θε­τι­κές προ­τά­σεις τρα­γω­δί­ας των τελευ­ταί­ων ετών, μ’ ένα λαμπε­ρό επι­τε­λείο συντε­λε­στών, ο τρα­γι­κός μύθος του οίκου των Ατρει­δών, από την άλω­ση της Τροί­ας ως την ίδρυ­ση του Αρεί­ου Πάγου, προ­βάλ­λε­ται πάνω στην Ιστο­ρία της σύγ­χρο­νης Ελλάδας.

Δώδε­κα μονα­δι­κοί ερμη­νευ­τές μοι­ρά­ζο­νται όλους τους ρόλους της εμβλη­μα­τι­κής αισχύ­λειας τρι­λο­γί­ας −συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Χορού− και στα τρία έργα, εξι­στο­ρώ­ντας τον κύκλο αίμα­τος και τη δυνα­μι­κή της βίας στο εσω­τε­ρι­κό μιας οικο­γέ­νειας ως ιστο­ρι­κό κύκλο ενός ολό­κλη­ρου έθνους, που καλεί­ται να θυσιά­σει τα παι­διά του προ­κει­μέ­νου να ξανα­γεν­νη­θεί. Όμως, η ανα­γέν­νη­ση που βασί­ζε­ται σε πολι­τι­κο­κοι­νω­νι­κά ορά­μα­τα, χωρίς την γονι­μο­ποι­η­τι­κή ευλο­γία της οικο­γε­νεια­κής αγά­πης δεν φέρ­νει απα­ραί­τη­τα την λύτρωση.

Η «Ορέ­στεια» σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Χου­βαρ­δά και μετά­φρα­ση Δημή­τρη Δημη­τριά­δη θα προ­βλη­θεί σήμε­ρα, Σάβ­βα­το 16 Μαΐ­ου, στις 19:00, στο δια­δι­κτυα­κό κανά­λι ρου Φεστι­βάλ στο YouTube και θα παρα­μεί­νει δια­θέ­σι­μη για 24 ώρες.

Παί­ζουν οι: Κων­στα­ντί­νος Μαρ­κου­λά­κης, Καρυο­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη, Νίκος Κου­ρής, Στε­φα­νία Γου­λιώ­τη, Νίκος Ψαρ­ράς, Άλκη­στις Που­λο­πού­λου, Δημή­τρης Παπα­νι­κο­λά­ου, Ιερώ­νυ­μος Καλε­τσά­νος, Κων­στα­ντί­νος Αβα­ρι­κιώ­της, Σύρ­μω Κεκέ, Χρι­στί­να Μαξού­ρη, Πολύ­δω­ρος Βογιατζής.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο