Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φεστιβάλ Γαλλόφωνου σινεμά με 30 ακυκλοφόρητες ταινίες δικτυακά έως τις 14 Φλεβάρη

Το φεστι­βάλ γαλ­λό­φω­νου κινη­μα­το­γρά­φου My French Film Festival της “UniFrance” επι­στρέ­φει για 12η χρο­νιά online και φιλο­ξε­νεί­ται για πρώ­τη φορά με ελλη­νι­κό υπο­τι­τλι­σμό στη streaming πλατ­φόρ­μα του “Cinobo”.

Οι 30 νέες και ακυ­κλο­φό­ρη­τες στην Ελλά­δα ται­νί­ες Α’ προ­βο­λής του φεστι­βάλ, είναι δια­θέ­σι­μες στην πλατ­φόρ­μα του “Cinobo” έως τις 14 Φλε­βά­ρη, με ελλη­νι­κούς, αγγλι­κούς και γαλ­λι­κούς υπότιτλους.

Οι 30 ται­νί­ες του My French Film Festival είναι προ­σβά­σι­μες σε όλους στη συνο­λι­κή τιμή των 5,99 ευρώ με την αγο­ρά ενός festival pass που μπο­ρεί να προ­μη­θευ­τεί κανείς μέσω της πλατ­φόρ­μας (δεί­τε εδώ), ενώ οι συν­δρο­μη­τές της πλατ­φόρ­μας “Cinobo” θα έχουν δωρε­άν πρό­σβα­ση στο πρό­γραμ­μα του φεστιβάλ.

Πλη­ρο­φο­ρια­κός χάρ­της ‑με κόκ­κι­νο χρώ­μα δωρε­άν πρόσβαση

Οι ται­νί­ες του 12ου My French Film Festival είναι χωρι­σμέ­νες σε επτά θεμα­τι­κές που καθρε­φτί­ζουν την ποι­κι­λία και τη ζωντά­νια του γαλ­λό­φω­νου σινεμά:

“French & Furious” με ται­νί­ες — δυνα­μί­τη από τη νέα γενιά δημιουργών,

“Bold Youth” ή αλλιώς δια­φο­ρε­τι­κές οπτι­κές πάνω στην άνευ όρων φύση της νιότης,

“Troubled Identities” ή εκεί που η ανα­ζή­τη­ση του νοή­μα­τος ξεκι­νά με την ανα­ζή­τη­ση του εαυτού,

“A Cinema of Desire” με μια μικρή περι­ή­γη­ση στα ξυπνή­μα­τα του έρω­τα, της επι­θυ­μί­ας και της ηδονής,

“Night Tales” που εστιά­ζει σε όσα μας συμ­βαί­νουν ανά­με­σα στο σού­ρου­πο και στην αυγή,

“Voyage, Voyage”, μια εξαι­ρε­τι­κή ευκαι­ρία να ανα­κα­λύ­ψου­με νέους ορί­ζο­ντες και τέλος το

“Kids Corner”, μια επι­λο­γή μικρού μήκους βωβών ται­νιών κινου­μέ­νων σχε­δί­ων, σε σκη­νο­θε­σία νέων απο­φοί­των σχο­λών κινηματογράφου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο