Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φεστιβάλ Δράμας 2022

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε το 45o Φεστι­βάλ Ται­νιών Μικρού Μήκους Δρά­μας, με την τελε­τή λήξης στο Ωδείο της Δρά­μας και την απο­νο­μή των βρα­βεί­ων του σε όλα τα δια­γω­νι­στι­κά τμή­μα­τα, συνο­λι­κά έξι: Εθνι­κό Δια­γω­νι­στι­κό, Διε­θνές Δια­γω­νι­στι­κό, Εθνι­κό Σπου­δα­στι­κό, Διε­θνές Σπου­δα­στι­κό, Διεθνές.

Βραβεία εθνικού διαγωνιστικού προγράμματος

(κρι­τι­κή επιτροπή):
Κων­στα­ντί­νος Γιάν­να­ρης, Σκη­νο­θέ­της | Αρης Δημο­κί­δης, Δημο­σιο­γρά­φος | Ιωα­κείμ Μυλω­νάς, Σκη­νο­θέ­της και Καλ­λι­τε­χνι­κός Διευ­θυ­ντής International Short Film Festival of Cyprus | Μαρί­να Γιώ­τη, Κινη­μα­το­γρα­φί­στρια και εικα­στι­κή καλ­λι­τέ­χνις | Μαρ­κέλ­λα Γιαν­νά­του, Ηθοποιός

Χρυ­σός Διό­νυ­σος: «5pm Seaside» του Βάλε­ντιν Στέισκαλ
(το βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από τρία  έπα­θλα: η Φίνος Φιλμ προ­σφέ­ρει χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 4.000€, η ΕΡΤ προ­σφέ­ρει χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 3.000€, το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινη­μα­το­γρά­φου προ­σφέ­ρει χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 2.000€)

Ειδι­κό Βρα­βείο της Επι­τρο­πής: «Στο Θρό­νο του Ξέρ­ξη» της Εύης Καλογηροπούλου

Αργυ­ρός Διό­νυ­σος — Βρα­βείο Σκη­νο­θε­σί­ας Τώνια Μαρ­κε­τά­κη: Μιχά­λης Κίμω­νας για το «Kiddo»
(το βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 3.500€ προ­σφο­ρά του Ελλη­νι­κού Κέντρου Κινη­μα­το­γρά­φου συν παρο­χές Post Production από τη Stefilm αξί­ας 2.500)

Βρα­βείο Ντο­κι­μα­ντέρ: «Toxic Magnus» του Νάσου Γκα­τζού­λη (το βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 3.500€ προ­σφο­ρά του ΕΚΚ και από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1000€ προ­σφο­ρά της ΕΡΤ)

Βρα­βείο Drama Queer: «Κάκτος» του Δημή­τρη Ζού­ρα (το βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 2000 € προ­σφο­ρά του ONASSIS CULTURE.)

Βρα­βείο Σενα­ρί­ου: Θάνος Τοκά­κης για το «tokakis ή What’s My Name» του Θάνου Τοκά­κη (το βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 3.500€ προ­σφο­ρά του ΕΚΚ)

Βρα­βείο Γυναι­κεί­ας Ερμη­νεί­ας: Νιό­βη Χαρα­λά­μπους για τη «Δάφ­νη» της Τώνιας Μισιαλή

Βρα­βείο Ανδρι­κής Ερμη­νεί­ας: Αντω­νής Τσο­τσιό­που­λος για το «5pm Seaside» του Βάλε­ντιν Στέισκαλ

Βρα­βείο Ηχου: Βασί­λης Γερο­δή­μος για την ται­νία «Pendulus» του Δημή­τρη Γκότση

Βρα­βείο Σχε­δια­σμού Hχου: Νίκος Λιναρ­δο­που­λος και Λέαν­δρος Ντού­νης για το «Under the Lake» του Θανά­ση Τρουμπούκη

Βρα­βείο Μοντάζ: Νίκος Βαβού­ρης για την «Τελευ­ταία Πνοή» του Χάρη Ραφτογιάννη

Βρα­βείο Φωτο­γρα­φί­ας: Γιάν­νης Κανά­κης για την ται­νία «Μάγ­μα» της Λίας Τσάλτα

Βρα­βείο Πρω­τό­τυ­πης Μου­σι­κής: Αλέ­ξαν­δρο Δρυ­μω­νί­τη για την ται­νία «Μάγ­μα» της Λίας Τσάλτα

Βρα­βείο Ενδυ­μα­το­λο­γί­ας Ιου­λία Σταυ­ρί­δου: Μάρ­λι Αλι­φε­ρη για το «tokakis ή What’s My Name» του Θάνου Τοκάκη

Βρα­βείο Σκη­νο­γρα­φί­ας: Ευα Γου­λά­κου για το «Kiddo» του Μιχά­λη Κίμωνα

Βρα­βείο Σχε­δια­σμού Μακι­γιάζ, Κομ­μώ­σε­ων και Ειδι­κών Εφέ: Ιωάν­να Λυγί­ζου (μακι­γιάζ), Μιχά­λης Γκιό­γκας (ειδι­κά εφέ) για το «Kiddo» του Μιχά­λη Κίμωνα

Grand Prix 2022 (συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 4.000 ευρώ εκ μέρους της Raycap): «Techno, Mama» του Σαού­λιους Μπα­ρα­ντί­σκας (Λιθουα­νία)

Βρα­βείο Σκη­νο­θε­σί­ας: «The Saboteur» του Ανσι Κασι­τό­νι (Φιλαν­δία)

Βρα­βείο EFA «ΔΡΑΜΑ 2022»: «The Salamander Child» του Θίο Ντέ­γκεν (Bέλ­γιο)

Ειδι­κή Μνεία: «Plurabelle» του Σάσα Αμα­ράλ (Αργε­ντι­νή)

Βρα­βείο #ThisisΕU της Αντι­προ­σω­πεί­ας της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής στην Ελλά­δα: «August 13th» του Βεν­τσι­σλάβ Λιου­μπέ­νοφ Σαριέ (Bουλ­γα­ρία)
Βρα­βείο Καλύ­τε­ρης Ται­νί­ας Νότιας και Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης: «Under the Lake» του Θανά­ση Τρουμπούκη

Ειδι­κό Βρα­βείο Αρτιό­τε­ρης Παρα­γω­γής TV5 MONDE: «Cherries» του Βιτά­ου­τας Κάτ­κους (Λιθουα­νία)

Βρα­βεία Ανά­πτυ­ξης Σενα­ρί­ου από το Ιδρυ­μα Ωνά­ση: «Under the Lake» του Θανά­ση Τρου­μπού­κη (10.000 ευρώ ενίσχυση)

Βραβεία εθνικού διαγωνιστικού
τμήμα σπουδαστικών ταινιών μικρού μήκους

Κρι­τι­κή επι­τρο­πή: Αργύ­ρης Παπα­δη­μη­τρό­που­λος (Πρό­ε­δρος), Σκη­νο­θέ­της | Θέμις Μπα­ζά­κα, Ηθο­ποιός | Λένα Διβά­νη, Συγγραφέας

Grand Prix Student: «Τσου­λά­κια» της Δέσποι­νας Μαυρίδου

Βρα­βείο Σκη­νο­θε­σί­ας: Σεμέ­λη Σαφού για το «Ο,τι Απομένει»

Βρα­βείο Σενα­ρί­ου: Στέ­λιος Χρι­στο­φό­ρου για το «Σάμ­μερ»

Βρα­βείο Ερμη­νεί­ας: Ελί­να Τσιορ­μπα­τζή και Ελέ­νη Γεωρ­γά­κη για τα «Τσου­λά­κια» της Δέσποι­νας Μαυρίδου

Βρα­βείο Φωτο­γρα­φί­ας Ντί­νος Κατσου­ρί­δης: Μιχά­λης Γκα­τζό­γιας για την ται­νία «Φωτο­ευαι­σθη­σία» της Μέλι­νας Λουκανίδου

Βρα­βείο Μοντάζ: Δανάη Ξυλο­γιάν­νη για την ται­νία «Love you More Than Peanut Butter» της Αριά­δνης Αγγε­λι­κής Θυφρο­νί­του Λήτου

Βρα­βείο Σκη­νο­γρα­φί­ας: Εύα Κου­ρε­λιά και για τα «Τσου­λά­κια» της Δέσποι­νας Μαυρίδου

Βρα­βείο Σχε­δια­σμού Ηχου: Γιώρ­γος Μπισ­δί­κης για την ται­νία «Φωτο­ευαι­σθη­σία» της Μέλι­νας Λουκανίδου

Ειδι­κή Μνεία: «Τρί­χες» της Ιωάν­νας Διγενάκη

Βραβεία διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος σπουδαστικών ταινιών

Κρι­τι­κή επι­τρο­πή: Αργύ­ρης Παπα­δη­μη­τρό­που­λος (Πρό­ε­δρος), Σκη­νο­θέ­της | Θέμις Μπα­ζά­κα, Ηθο­ποιός | Λένα Διβά­νη, Συγγραφέας

Grand Prix Almost Famous: «On the Εdge» του Ματέο Σάντερς, Αυστρία (το βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από 1500 ευρώ από το Μητρο­πο­λι­τι­κό Κολέγιο)

Rising Star: «The Dependent Variables» του Λορέν­τζο Ταρ­ντέ­λα (Ιτα­λία)

Student Queer Loud and Proud: «I Should Feed my Cat» του Αμπραμ Τσέ­ντρα (Βέλ­γιο)

Είδι­κη Μνεία: «Before Pandemic and War, There Were Βed Βugs and Love!» του Νου­ρου­ζα­μάν Καν (Λιθουα­νία – Μπαγκλαντές)

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Animation

Κρι­τι­κή επι­τρο­πή: Σεμπά­στιαν Σπέ­ρερ, Μέλος του Διε­θνούς Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Κινου­μέ­νων Σχε­δί­ων του Annecy | Μαρία Ανε­στο­που­λου, Διευ­θύ­ντρια προ­γράμ­μα­τος του Platforma Video και του Φεστι­βάλ Animasyros | Πανα­γιώ­της Κυρια­κου­λά­κος, Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής Πλη­ρο­φο­ρι­κής Κινη­μα­το­γρα­φί­ας (Πανε­πι­στή­μιο Αιγαί­ου) και παρα­γω­γός οπτι­κο­α­κου­στι­κών και δια­δρα­στι­κών έργων.

Βρα­βείο Animation — Asifa Hellas Yannis Vasileiadis: «The Garbage Man» της Λόρα Γκον­σά­λες (Πορ­το­γα­λία)

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Ταινιών Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Short And Green

Κρι­τι­κή επι­τρο­πή: Γιάν­νης Οικο­νο­μί­δης (Πρό­ε­δρος), σκη­νο­θέ­της | Νάντια Κοντο­γε­ώρ­γη, ηθο­ποιός | Ντε­ζάν Ντά­μπικ, Animator, Κρι­τι­κός Κινη­μα­το­γρά­φου, Καλ­λι­τε­χνι­κός Διευ­θυ­ντής του Μartovski Documentary & Short Film Festival (Σερ­βία)

Drama Green Award: «Gardens Petrified» του Αλί Τσα­μπάρ, Τουρ­κία (τo βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από 4000 ευρώ, προ­σφο­ρά της ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ)

Ειδι­κό Βρα­βείο: «Aralkum» των Ντά­νιελ Ασα­ντί Φαέ­ζι και Μίλα Ζου­κτέν­κο, Ουζμπεκιστάν

Ειδι­κή Μνεία: «Sirens» της Ιλά­ρια Ντι Κάρ­λο, Γερμανία

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

«Love you More than Peanut Butter» της Αριά­δνης Αγγε­λι­κής Θυφρο­νί­του Λήτου (Διε­θνες Σπου­δα­στι­κό Τμήμα)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ

«Pendulus» του Δημή­τρη Γκότση

ΒΡΑΒΕΙΑ DRAMA PITCHING LAB #9

Βρα­βείο Finos Films: «Tavern of Shadows» του Ιλί­ας Σόνερ Γιλ­ντι­ρίμ, Τουρ­κία (συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 2000 ευρώ)

Βρα­βείο ΕΚΚ: «The Weight of Air» του Κάρ­λος Ορμέ­νο Πάλ­μα, Περού (συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1500 ευρώ)

Βρα­βεία Mentorship: «#bagets rider FREE HD» του Λέστερ Κρί­σταλ, Φιλιπ­πί­νες και «Hag / Didimokorfo» του Αχιλ­λέα Γκα­τσό­που­λου, Ελλά­δα — Γερμανία

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Έπαι­νος Ένω­σης Ελλή­νων Κινη­μα­το­γρα­φι­στών (GSC): Φίλη Ολσέφ­σκι για το «Yama» του Αντρέα Βακαλιού

Βρα­βείο ΟΚΛΕ (Ομο­σπον­δία Κινη­μα­το­γρα­φι­κών Λεσχών Ελλά­δας): «Οχι Αύριο» της Αμέ­ρισ­σας Μπάστα

Βρα­βείο Τεχνι­κής Αρτιό­τη­τας της ΕΤΕΚΤ (Εται­ρί­ας Τεχνι­κών Κινη­μα­το­γρά­φου και Τηλε­ό­ρα­σης): «Pendulus» του Δημή­τρη Γκότση

Βρα­βείο ΠΕΚΚ (Πανελ­λή­νια Ενω­ση Κρι­ι­κών Κινη­μα­το­γρά­φου): «Pendulus» του Δημή­τρη Γκότση

Βρα­βείο FIPRESCI (Διε­θνής Ενω­ση Κρι­τι­κών Κινη­μα­το­γρά­φου) για το Διε­θνές Δια­γω­νι­στι­κό Πρό­γραμ­μα: «Under the Lake» του Θανά­ση Τρουμπούκη

Βρα­βείο Ανθρω­πί­νων Αξιών Βου­λής της Ελλή­νων για το Διε­θνές Δια­γω­νι­στι­κό Πρό­γραμ­μα: «Techno, Mama» του Σαού­λιους Μπα­ρά­ντι­σκας, Λιθουα­νία (το βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1500 ευρώ)

Ραντε­βού (και) στην Αθή­να (και σε όλη την Ελλάδα)

Ραντε­βού με το DISFF45 στην Αθή­να, στις 15–18 Σεπτεμ­βρί­ου, στην Ται­νιο­θή­κη της Ελλά­δος. Θα παρου­σια­στεί το σύνο­λο του Εθνι­κού Δια­γω­νι­στι­κού Προ­γράμ­μα­τος του Φεστι­βάλ, ενώ παράλ­λη­λα, θα διε­ξα­χθούν το μάστερ­κλας-συζή­τη­ση με τον Πάβελ Παβλι­κόφ­σκι στο πλαί­σιο του Cinematherapy (17/9) και το εργα­στή­ρι development (17–18/9). Στην Ται­νιο­θή­κη, στις 16/9, θα παρου­σια­στεί επί­σης η ται­νία «Αντι­γό­νη» της Εύας Νάθε­να που δημιουρ­γή­θη­κε στις φυλα­κές Αυλώ­να από αγό­ρια 18–12 ετών. Θα ακο­λου­θή­σει συζή­τη­ση με το κοι­νό. Κορω­νοϊ­ού επι­τρέ­πο­ντος, το πρό­γραμ­μα Το Φεστι­βάλ Δρά­μας Ταξι­δεύ­ει θα συνε­χι­στεί την ερχό­με­νη σεζόν σε ακό­μα περισ­σό­τε­ρους προ­ο­ρι­σμούς ανα­δει­κνύ­ο­ντας την δυνα­μι­κή του ελλη­νι­κού σινε­μά εντός κι εκτός Ελλάδας.

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Οσοι επι­θυ­μούν να παρα­κο­λου­θή­σουν το 45ο DISFF οnline, θα πρέ­πει να μπουν στην πλατ­φόρ­μα του φεστι­βάλ ‑θα οδη­γού­νται εκεί και μέσω της ιστο­σε­λί­δας  από τον σύν­δε­σμο online festival να ακο­λου­θή­σουν τις οδηγίες.

Οι ται­νί­ες θα είναι δια­θέ­σι­μες μέχρι τις 15/9 το μεσημέρι.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το flix.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο