Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φεστιβάλ κινηματογράφου-αφιέρωμα στα 64 χρόνια από τον θρίαμβο της Κουβανικής Επανάστασης

14 ταινίες της επανάστασης για την επανάσταση στο STUDIO new star art cinema.

29 Δεκέμ­βρη 2022 με 4 Γενά­ρη 2023, στον ιστο­ρι­κό κινη­μα­το­γρά­φο τέχνης της Αθή­νας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Φεστι­βάλ κου­βα­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, προς τιμήν των 64 χρό­νων από τον θρί­αμ­βο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, που διορ­γα­νώ­νει η NEW STAR.

1η Γενά­ρη του 1959 η Επα­νά­στα­ση νίκη­σε. Η Σάντα Κλά­ρα όπου δόθη­κε η απο­φα­σι­στι­κή μάχη έπε­σε στα χέρια των επα­να­στα­τών ενώ ο Μπα­τί­στα είχε εγκα­τα­λεί­ψει τη χώρα φεύ­γο­ντας κρυ­φά για τον Άγιο Δομί­νι­κο. Την επο­μέ­νη, οι αντάρ­τες με ηγέ­τη τον Τσε μπή­καν θριαμ­βευ­τι­κά στην Αβά­να, κατα­λαμ­βά­νο­ντας το κάστρο Καμπά­νια και σε λίγες μέρες, έφτα­σε στην πρω­τεύ­ου­σα ο ηγέ­της της Επα­νά­στα­σης Φιντέλ Κάστρο, ανα­λαμ­βά­νο­ντας πρω­θυ­πουρ­γός της πρώ­της επα­να­στα­τι­κής κυβέρνησης.

Τι σημα­το­δο­τού­σε όμως η νίκη της Επα­νά­στα­σης για την Κού­βα, την ιστο­ρία της και τον λαό της; Ο Τσε είχε σημειώ­σει χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Αυτή η 1η του Γενά­ρη που τόσα στοί­χι­σε στον λαό της Κού­βας, συνο­ψί­ζει τους αγώ­νες πολ­λών κου­βα­νέ­ζι­κων γενε­ών, μετά τη δια­μόρ­φω­ση του Έθνους, για την κυριαρ­χία, την πατρί­δα, την ελευ­θε­ρία και την καθο­λι­κή, οικο­νο­μι­κή και πολι­τι­κή ανε­ξαρ­τη­σία της Κού­βας. Δεν πρέ­πει πλέ­ον να περιο­ρί­ζου­με τη σημα­σία αυτής της ημε­ρο­μη­νί­ας σε ένα αιμα­τη­ρό επει­σό­διο, θεα­μα­τι­κό, ούτε καν απο­φα­σι­στι­κό, αλλά σε μια μόνη στιγ­μή στην ιστο­ρία της Κού­βας, για­τί η 1η του Γενά­ρη είναι η μέρα του θανά­του του δεσπο­τι­κού καθε­στώ­τος του Φουλ­γκέν­σιο Μπα­τί­στα καθώς επί­σης και η ημε­ρο­μη­νία που γεν­νή­θη­κε η πραγ­μα­τι­κή ελευ­θε­ρία, πολι­τι­κά ελεύ­θε­ρη και κυρί­αρ­χη και που υιο­θε­τεί σαν ανώ­τα­το νόμο της την ανθρώ­πι­νη αξιο­πρέ­πεια».

Σήμε­ρα, 64 χρό­νια μετά τη θριαμ­βευ­τι­κή είσο­δο των επα­να­στα­τών του Φιδέλ στην Αβά­να, συνε­χί­ζου­με να εμπνε­ό­μα­στε από τους αγώ­νες του κου­βα­νι­κού λαού προς τον οποίο εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη διε­θνι­στι­κή και αδελ­φι­κή αλλη­λεγ­γύη μας.

Ανά­με­σα στις ται­νί­ες του Φεστι­βάλ, υπάρ­χουν εξαι­ρε­τι­κά έργα ιδιο­φυών σκη­νο­θε­τών όπως τα

  • «ΛΟΥΤΣΙΑ» (1968) του Ουμπέρ­το Σόλας,
  • «Είμαι η Κού­βα» του Μιχα­ήλ Καλατόζοφ,
  • τα αρι­στουρ­γή­μα­τα του Τόμας Γκου­τιέ­ρεζ Αλέα κ.ά.
  • Στη λίστα των ται­νιών υπάρ­χουν επί­σης σπά­νια ντο­κι­μα­ντέρ όπως …
  • «ΚΟΥΜΠΑΝ ΣΤΟΡΥ» σε σκη­νο­θε­σία Βιτόρ Παλέν, με τον Ερολ Φλίν.

Ανα­λυ­τι­κά:

Το ωριαίο πρό­γραμ­μα των ται­νιών θα ανα­κοι­νω­θεί σύντομα.

Ημε­ρή­σιο Εισι­τή­ριο: 5.00€
Κάρ­τα Διαρ­κεί­ας και για τις επτά ημέ­ρες του Φεστι­βάλ: 20€

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο