Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φεστιβάλ κινηματογράφου «Για την Εθνική Αντίσταση» από τη New Star (19–25/2)

Η New Star τιμώ­ντας τις επε­τεί­ους ίδρυ­σης των Ε.Π.Ο.Ν. (Ενιαία Πανελ­λα­δι­κή Οργά­νω­ση Νέων) και Ε.Λ.Α.Σ. (Ελλη­νι­κός Λαϊ­κός Απε­λευ­θε­ρω­τι­κός Στρα­τός) διορ­γα­νώ­νει φεστι­βάλ με προ­βο­λές ται­νιών που έχουν θέμα την Εθνι­κή Αντί­στα­ση, το Λαϊ­κό Αγώ­να για Εθνι­κή Ανε­ξαρ­τη­σία και τη διεκ­δί­κη­ση ενός καλύ­τε­ρου αύριο.

«Θα αγω­νι­στού­με παλι­κα­ρί­σια να γκρε­μί­σου­με όλους τους πολι­τι­κούς και οικο­νο­μι­κούς φραγ­μούς και όλα τα εμπό­δια, που έστη­σε ο καπι­τα­λι­σμός και ο φασι­σμός, για να κατα­χτή­σου­με κι εμείς τα δικαιώ­μα­τα της ηλι­κί­ας μας, και να επι­βά­λου­με το σεβα­σμό τους». (Από τον δωδε­κά­λο­γο της Ε.Π.Ο.Ν.)

Επί­και­ρες όσο ποτέ, σε ένα σήμε­ρα που η λαϊ­κή κυριαρ­χία έχει σχε­δόν εξα­λει­φθεί και ο φασι­σμός ανθεί με ιλιγ­γιώ­δη ταχύ­τη­τα, οι ται­νί­ες που θα προ­βλη­θούν έχουν σκο­πό να αφυ­πνί­σουν τα πλή­θη, να διεκ­δι­κή­σουν χώρο στο δια­φο­ρε­τι­κό και να τονώ­σουν το ηθι­κό των ανθρώ­πων που πιστεύ­ουν πως ένα καλύ­τε­ρο αύριο είναι εφικτό.

Στό­χος του φεστι­βάλ είναι να μάθουν οι νεό­τε­ροι, να θυμη­θούν οι παλαιό­τε­ροι, να αφυ­πνι­στούν αμφότεροι.

Ενδει­κτι­κά παρα­θέ­του­με τις παρα­κά­τω ται­νί­ες, μέρος του υλι­κού που θα προβληθεί:

- «Η Ζωή στους Βρά­χους», «Που­λιά στους Βάλ­τους», «Θέα­τρο στο Βου­νό», της Αλί­ντας Δημητρίου.

- «Άλλος δρό­μος δεν Υπήρ­χε», του Σταύ­ρου Ψυλλάκη.

- «Καπε­τάν Κεμάλ, ο σύντρο­φος» ‚του Φώτου Λαμπρινού.

- «Ο Ελλη­νι­κός Εμφύ­λιος Πόλε­μος», «Ψηλά τα Χέρια Χίτλερ», του Ροβή­ρου Μανθούλη.

- «ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑΝΑΣΗ» του ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ

- «Όλοι στο Βου­νό», του Αλέ­ξαν­δρου Παπαηλιού.

- «Καλά­βρυ­τα – Άνθρω­ποι και Σκιές», του Ηλία Γιαννακάκη.

- «Το Χρο­νι­κό μιας Καταστροφής»(Χορτιάτης 1944), των Χρύ­σα Τζε­λέ­πη και Άκη Κερσανίδη.

new star

Ανα­λυ­τι­κά οι ώρες προ­βο­λών του κινη­μα­το­γρά­φου ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema είναι οι εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 19/2
18.30 «Η Ζωή στους Βράχους»,της Αλί­ντας Δημητρίου.
20.00 «Ο Ελλη­νι­κός Εμφύ­λιος Πόλε­μος» του Ροβή­ρου Μανθούλη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2
18.30 «Που­λιά στους Βάλτους»,της Αλί­ντας Δημητρίου.
20.15 «Θέα­τρο στο Βου­νό», της Αλί­ντας Δημητρίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2
18.30 «Άλλος δρό­μος δεν Υπήρχε»του Σταύ­ρου Ψυλλάκη.
20.00 «Ο Ελλη­νι­κός Εμφύ­λιος Πόλε­μος» του Ροβή­ρου Μανθούλη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2
18.30 «Ψηλά τα Χέρια Χίτλερ»του Ροβή­ρου Μανθούλη.
20.00 «Καπε­τάν Κεμάλ, ο σύντρο­φος» ‚του Φώτου Λαμπρινού.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2
18.30 «Όλοι στο Βου­νό», του Αλέ­ξαν­δρου Παπαηλιού.
19.45 «Καπε­τάν Κεμάλ, ο σύντρο­φος» ‚του Φώτου Λαμπρινού.

ΤΡΙΤΗ 24/2
19.00 «Καλά­βρυ­τα — Άνθρω­ποι και Σκιές»του Ηλία Γιαννακάκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2
18.30 «Όλοι στο Βου­νό», του Αλέ­ξαν­δρου Παπαηλιού.
19.15 «Το Χρο­νι­κό μιας Καταστροφής»(Χορτιάτης 1944)των Χρύ­σα Τζε­λέ­πη και Άκη Κερσανίδη.

- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5.00 ευρώ.

ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42–46, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΜΕΤΡΟ Βικτώρια)
Τηλ.210 8220008: 210 8220023 , 210–8220076

Ανα­λυ­τι­κά οι ώρες προ­βο­λών του κινη­μα­το­γρά­φου ΣΤΟΥΝΤΙΟ new star art cinema είναι οι εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 19/2
17.00 «Καπε­τάν Κεμάλ, ο σύντρο­φος» ‚του Φώτου Λαμπρινού.
18.30 «Άλλος δρό­μος δεν Υπήρχε»του Σταύ­ρου Ψυλλάκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2
17.00 «Όλοι στο Βου­νό», του Αλέ­ξαν­δρου Παπαηλιού.
18.00 «Καλά­βρυ­τα — Άνθρω­ποι και Σκιές»του Ηλία Γιαννακάκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2
17.00 «Η Ζωή στους Βράχους»,της Αλί­ντας Δημητρίου.
18.30 «ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑΝΑΣΗ»του Ντί­νου Κατσουρίδη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2
17.00 «Που­λιά στους Βάλτους»,της Αλί­ντας Δημητρίου.
19,00 «Θέα­τρο στο Βου­νό», της Αλί­ντας Δημητρίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2
17.00 «Το Χρο­νι­κό μιας Καταστροφής»(Χορτιάτης 1944) των Χρύ­σα Τζε­λέ­πη και Άκη Κερσανίδη.
18.30 «Άλλος δρό­μος δεν Υπήρχε»του Σταύ­ρου Ψυλλάκη.

ΤΡΙΤΗ 24/2
17.30 «Ο Ελλη­νι­κός Εμφύ­λιος Πόλε­μος» του Ροβή­ρου Μανθούλη.
18.30 «Ψηλά τα Χέρια Χίτλερ»του Ροβή­ρου Μανθούλη.

- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5.00 ευρώ.

STUDIO new star art cinema
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Τηλ 210–8640054

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/02

Οι εκδη­λώ­σεις θα κλεί­σουν την Τετάρ­τη 25 Φεβρουα­ρί­ου στις 8 μ.μ. στον κινη­μα­το­γρά­φο ΣΤΟΥΝΤΙΟ new star art cinema, με την τιμη­τι­κή συναυ­λία «Μην καρ­τε­ρά­τε να λιγή­σου­με» προς τον αγω­νι­στή συν­θέ­τη Πάνο Τζα­βέλ­λα.

Το έργο του Πάνου Τζα­βέλ­λα παρου­σιά­ζει το μου­σι­κό σχή­μα Ρωμιο­σύ­νη υπό την καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση του Τεό Λαζά­ρου με αντάρ­τι­κα και άλλα τραγούδια.

Τραγουδούν:-Νατάσσα Παπα­δο­πού­λου-Τζα­βέλ­λα-Νίκος Μπο­φί­λιος-Μάνια Παπα­δη­μη­τρί­ου-Ηλί­ας Λογο­θέ­της-Μαρία Ζαχα­ρή ‑Σταύ­ρος Ξένος-Νατάσ­σα Μωυ­σό­γλου-Αχιλ­λέ­ας Βογιατζάκης

Φιλι­κή συμμετοχή:-Νένα Βενε­τσά­νου-Magic de spell και Γιάν­νης Παλαμίδας

- ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 10.00 ευρώ.

STUDIO new star art cinema
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Τηλ 210–8640054

Εισ.: € 7.00, Παιδ.-φοιτ./ άνω των 65 & Εκπαιδευτικοί/Ατέλεια €5.00,
για ανέρ­γους €3.00, οικο­γε­νεια­κό πακέ­το τριών ατό­μων €10.00

Parking δια­θέ­σι­μο κάτω από τον κινηματογράφο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο