Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φεστιβάλ ΚΝΕ — «Οδηγητή»: Αποχαιρετά τον σπουδαίο ηθοποιό Κώστα Καζάκο

Η είδη­ση του φευ­γιού του μεγά­λου μας ηθο­ποιού και σκη­νο­θέ­τη Κώστα Καζά­κου βρή­κε την ΚΝΕ να προ­ε­τοι­μά­ζει τις εκδη­λώ­σεις του 48ου Φεστι­βάλ της σε όλη την Ελλάδα.

Ο δικός μας Κώστας όμως δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­ψει από το Φεστι­βάλ. Το έργο του, η βρα­χνή μεστή φωνή του που συντρό­φε­ψε για πολ­λά χρό­νια χιλιά­δες νέους και νέες που είχαν την ευκαι­ρία να τον παρα­κο­λου­θή­σουν με μια από τις πολ­λές παρου­σί­ες του στις σκη­νές του Φεστι­βάλ, η μορ­φή του, του καλ­λι­τέ­χνη που τάχθη­κε με τον λαό και τους αγώ­νες του, ο εγκάρ­διος, γνή­σιος χαι­ρε­τι­σμός τους στους συντρό­φους του στην ΚΝΕ, η υψω­μέ­νη γρο­θιά του μαζί με χιλιά­δες άλλες, εκεί, το Σάβ­βα­το, μετά την ομι­λία στο πάρ­κο Τρίτση…

Όλα θα είναι στη θέση τους, όπως πρέπει.

Οι φετι­νές εκδη­λώ­σεις των Φεστι­βάλ της ΚΝΕ σε όλη την Ελλά­δα θα είναι κατά­με­στες από νέους και νέες που θα αισθά­νο­νται ‑παίρ­νο­ντας μέρος σε αυτές- «γεμά­τοι, χρή­σι­μοι και περή­φα­νοι», όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά δήλω­νε ο Κώστας Καζάκος.

Στη φωτο­γρα­φία προ­σω­πο­γρα­φία του Κώστα Καζά­κου που ζωγρά­φι­σαν μέλη της ΚΝΕ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, για το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ, που ανοί­γει τις πύλες του αύριο.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο