Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας — «Ένα μόνοι σας τώρα»

Με ένα ξεχω­ρι­στό, συγκι­νη­τι­κό, βίντεο τιμά και απο­χαι­ρε­τά η ΚΝΕ στο 45ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ – «Οδη­γη­τή» έναν φίλο του Φεστι­βάλ που έφυ­γε πρό­ω­ρα από τη ζωή, τον Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα.

 

Στιγ­μές από εμφα­νί­σεις του Λαυ­ρέ­ντη σε προη­γού­με­να Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή» εμφα­νί­ζο­νται στο βίντεο που έπαι­ξε στην Κεντρι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ, με τη γνώ­ρι­μη και αγα­πη­μέ­νη φωνή και την προ­τρο­πή «ένα μόνοι σας τώρα» από την εμφά­νι­σή του στο 39ο Φεστι­βάλ να δίνουν την αίσθη­ση ότι ήταν εκεί, ρίχνο­ντας κόκ­κι­νο στη νύχτα

Λίγο νωρί­τε­ρα είχαν ολο­κλη­ρώ­σει την εμφά­νι­σή τους οι Γ. Ντα­λά­ρας και Μ. Πασχα­λί­δης, τρα­γου­δώ­ντας «Εκεί στο Νότο», διε­ρω­τώ­με­νοι «ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασ­σα σε ταξι­δεύ­ει τώρα»…

Λαυρέντης ΜαχαιρίτσςΣΣ |>

2000 … (26ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», 20 — 23 Σεπτέμ­βρη 2000, Ιλί­σια)  «Η συμ­με­το­χή μας έχει τη σημα­σία του να τρο­φο­δο­τεί­ται μονί­μως το Φεστι­βάλ με ανθρώ­πους της τέχνης, που νομί­ζω ότι συμ­βαί­νει κατά κόρον τελευ­ταία και αυτό είναι καλό, για να μπο­ρεί το Φεστι­βάλ να έχει και αυτή τη λει­τουρ­γι­κό­τη­τα, την πνευ­μα­τι­κή. Αυτό που πρέ­πει να είναι, είναι ένας μαζι­κός φορέ­ας πολι­τι­σμού και αυτό καθι­στά τη συμ­με­το­χή μας απαραίτητη».

2002«Καλη­σπέ­ρα!», φώνα­ξε από μικρο­φώ­νου της κεντρι­κής εξέ­δρας, ο Λαυ­ρέ­ντης για να τη φου­ντώ­σει (μαζί με το Διο­νύ­ση Τσα­κνή) με ένα μήνυ­μα στο 28ο Φεστι­βάλ: «Υπάρ­χω ακό­μα, είμαι ακό­μα εδώ» και στα νιά­τα που τους περι­τρι­γύ­ρι­ζαν «Ρίξε κόκ­κι­νο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά». Κόκ­κι­νο, κόντρα στη «σύμ­βα­ση που απα­γό­ρευε να σκέ­φτο­μαι», όπως κατήγ­γει­λε τρα­γου­δι­στι­κά. Χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «πολύ επί­και­ρο το σύν­θη­μα του φετι­νού Φεστι­βάλ», φώνα­ξε «δε θα μας πιά­σουν τον κώλο.. Ετσι;», για­τί τον καθέ­να μας αυτή η κατά­στα­ση «του τη σπά­ει, του σπά­ει πολύ». Κι ακο­λού­θη­σαν κι άλλα τρα­γού­δια — «στα­φύ­λια οργής» για το «άδειο στο­μά­χι» δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων, επει­δή έτσι συμ­φέ­ρει το «Βρώ­μι­κο χρή­μα» και η αδή­ρι­τη, επεί­γου­σα ανά­γκη «να ξανα­βρού­με, να ξανα­πού­με το δικό μας τραγουδάκι…».

2007 …μπρο­στά στις εκλο­γές — 33ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», «Θα στη­ρί­ξου­με το ΚΚΕ με όλες μας τις δυνά­μεις. Δεν μπο­ρού­με να κάνου­με αλλιώς. Δεν υπάρ­χει άλλη εκδο­χή. Εχω βαρε­θεί να βλέ­πω τα ίδια και τα ίδια. Το ΚΚΕ, με τις αδυ­να­μί­ες του ίσως, είναι η μονα­δι­κή δια­φο­ρε­τι­κή άπο­ψη. Εξάλ­λου, δε ζού­με στον πιο ιδε­α­τό κόσμο. Δεν υπάρ­χει κάτι άλλο, που να μου δώσει μια λύση. Τα άλλα είναι δήθεν, ίδια, παρα­μύ­θι… Με τον γνω­στό, πάντα, γνώ­μο­να του πώς οι πλού­σιοι θα γίνουν πλου­σιό­τε­ροι και οι φτω­χοί φτω­χό­τε­ροι. Μπο­ρεί αυτά που λέω να φαί­νο­νται απλοϊ­κά, όμως τώρα δεν είναι ώρα για ανα­λύ­σεις — τις κάνου­με μετά τις εκλο­γές. Τώρα είναι ώρα για δουλιά».

.jpg

Λαυρέντης 21ο Φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ

Λαυρέντης 31ο Φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ

2009 … «Συμ­φω­νώ από­λυ­τα με τα κεντρι­κά συν­θή­μα­τα του ΚΚΕ, για ανυ­πα­κοή και αντε­πί­θε­ση. Άλλω­στε, είναι και το μόνο κόμ­μα που ασχο­λεί­ται με τα θέμα­τα της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης».

9‑Σεπ-2019 «Έφυ­γε» ξαφ­νι­κά στα 63 του ο πλη­θω­ρι­κός Λαυ­ρέ­ντης που έψα­χνε μια ευκαι­ρία στον παρά­δει­σο να πάει, ‑πριν προ­λά­βει να ρίξει «κόκ­κι­νο στη νύχτα και λάδι στη φωτιά»  … Δεν πρό­λα­βε το 45οΜια μπά­λα στο κού­τε­λο τον πάει ίσα Αντί­κρα, στο βασί­λειο της Λευ­τε­ριάς, της Αλή­θειας και της Ομορ­φιάς! Δεν πρό­φτα­ξε να ιδεί τον κόσμο ανά­πο­δα (Βάρ­να­λης)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο