Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φεστιβάλ ΚΝΕ-“ΟΔΗΓΗΤΗ” 2η μέρα: Ένα μεγαλειώδες λαϊκό ποτάμι στέλνει μήνυμα “με το ΚΚΕ για τις ανάγκες μας!”

Πρό­σω­πα φωτει­νά, χαρού­με­να, πλή­θος αστα­μά­τη­το. Χιλιά­δες, νέοι και μεγα­λύ­τε­ροι, μαθη­τές, φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, εργά­τες του χεριού και του πνεύ­μα­τος, άντρες και γυναί­κες, πέρα­σαν και φέτος από την πρώ­τη μέρα τις πύλες του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στο Πάρ­κο Τρί­τση, που για μια ακό­μα φορά επι­βε­βαί­ω­σε ότι απο­τε­λεί την μεγα­λύ­τε­ρη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση, την πιο σημα­ντι­κή ανά­σα πολι­τι­σμού, δημιουρ­γί­ας και δια­σκέ­δα­σης στη χώρα. Μετα­τρά­πη­κε σε χώρο συγκέ­ντρω­σης των δυνά­με­ων που έδω­σαν πολ­λές και σημα­ντι­κές μάχες όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα με τελευ­ταία την απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση της Πέμ­πτης. Σε χώρο εξο­πλι­σμού τους για τις μάχες που έρχο­νται και που είναι πολ­λές, για τη μάχη των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών. Σε χώρο που εκπέ­μπει πλα­τύ μήνυ­μα συμπό­ρευ­σης και ενί­σχυ­σης του ΚΚΕ παντού. Σε χώρο ψυχα­γω­γί­ας με προ­τά­σεις πολι­τι­σμού που εμπνέ­ουν, που συνε­γεί­ρουν και μπο­ρούν να «μιλή­σουν» σε κάθε γού­στο. Εγι­νε ο χώρος υπο­δο­χής νέων δυνά­με­ων που πλαι­σιώ­νουν τους αγώ­νες μας, χώρος συζή­τη­σης, ανταλ­λα­γής από­ψε­ων, προ­βλη­μα­τι­σμών. Το βήμα απ’ όπου όλοι μαζί εξέ­φρα­σαν την οργή και τη διεκ­δί­κη­ση, την αλλη­λεγ­γύη τους στους κατοί­κους της Θεσ­σα­λί­ας που ακό­μα δοκιμάζονται.

49ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ – “ΟΔΗΓΗΤΗ” Το πρό­γραμ­μα της 2ης μέρας – Συναυ­λί­ες, συζη­τή­σεις και αφιερώματα

Μια περι­ή­γη­ση στους χώρους, στα Στέ­κια και τις Σκη­νές του Φεστι­βάλ είναι αρκε­τή για να αντι­λη­φθεί κανείς το μέγε­θος και τον πλού­το του. Τις δυο πρώ­τες μέρες των εκδη­λώ­σε­ων, από νωρίς ο κεντρι­κός διά­δρο­μος έχει διαρ­κή ροή. «Παλεύ­ου­με μαζί, νικά­με μαζί. Με ΚΚΕ ισχυ­ρό ο λαός σώζει τον λαό στον δρό­μο της ανα­τρο­πής», είναι το σύν­θη­μα που υπο­δέ­χε­ται το πλή­θος δίπλα στη Λαϊ­κή Σκη­νή. Πολύ­βουο, πολύ­χρω­μο, πολύ­μορ­φο, με δυνα­τό παλ­μό, το Φεστι­βάλ κερ­δί­ζει τον επι­σκέ­πτη από τα πρώ­τα του βήμα­τα. Την Παρα­σκευή, ο χώρος της Λαϊ­κής Σκη­νής γέμι­σε από το πλή­θος που παρα­κο­λού­θη­σε την κεντρι­κή συζή­τη­ση με τίτλο «“Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” για τις ανά­γκες των πολ­λών και όχι για τα κέρ­δη των λίγων»,όπου έκα­ναν παρεμ­βά­σεις ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, και ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθήνας.

Περ­πα­τώ­ντας στον κεντρι­κό διά­δρο­μο λίγο πάνω από τη Λαϊ­κή Σκη­νή στο Στέ­κι Αθλη­τι­σμού, κάθε μέρα έχει και κάτι δια­φο­ρε­τι­κό. Απέ­να­ντι ο χώρος του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» είναι επί­σης πολύ­βουος από νωρίς με τις γωνιές και τις δρα­στη­ριό­τη­τές του, με γονείς και παι­διά, αλλά και με τον τοί­χο αναρ­ρί­χη­σης να είναι διαρ­κώς γεμάτος.

Σκυ­τά­λη στο Στέ­κι γυναι­κών όπου την πρώ­τη μέρα έγι­νε μια ενδια­φέ­ρου­σα συζή­τη­ση για την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του σώμα­τος και της σεξουα­λι­κό­τη­τας, αυτές τις ακραί­ες μορ­φές σήψης του συστή­μα­τος, ενώ αρκε­τοί είναι όσοι συμ­με­τέ­χουν και συζη­τούν στα πλαί­σια ενός quiz γεμά­το από ερω­τή­μα­τα και στοι­χεία που δίνουν απαντήσεις.

Απέ­να­ντι, ο σύλ­λο­γος «Παύ­λος KillahP Φύσ­σας», για δεύ­τε­ρη χρο­νιά φέτος εδώ στο Φεστι­βάλ, με την Μάγδα Φύσ­σα να δίνει το «παρών» αλλά και δύνα­μη στους αμέ­τρη­τους επι­σκέ­πτες που περ­νούν από το χώρο και κοντο­στέ­κο­νται για­τί «δεν ξεχνά­νε», συνε­χί­ζουν, 10 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του γιου της, με το κεφά­λι ψηλά, με τον αγώ­να για τη δικαί­ω­σή του, για το τσά­κι­σμα του φασισμού.

Προ­χω­ρώ­ντας ευθεία φτά­νου­με στο Στέ­κι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», ένα «τοπό­ση­μο» του φετι­νού Φεστι­βάλ. Ενας όμορ­φος χώρος, στο επί­κε­ντρο του Φεστι­βάλ, γεμά­τος με περί­πτε­ρα της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και των Περι­φε­ρεια­κών Ενο­τή­των της, του δήμου της Αθή­νας, των δήμων της υπό­λοι­πης Αττι­κής, αλλά και των δήμων Θεσ­σα­λο­νί­κης και Πάτρας. Ανθρω­ποι κάθε ηλι­κί­ας συζη­τούν με τους υπο­ψη­φί­ους που είναι παρό­ντες στον χώρο, δίνουν μήνυ­μα ισχυ­ρο­ποί­η­σης των συν­δυα­σμών του ΚΚΕ, για πιο δυνα­τή τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» παντού!

Κι από εκεί δεξιά, περ­πα­τώ­ντας είτε στους δια­δρό­μους είτε στη μεγά­λη ξύλι­νη γέφυ­ρα του πάρ­κου, στα Στέ­κια των Φοι­τη­τών και των Νέων Εργα­ζο­μέ­νων και την αντί­στοι­χη Σκη­νή, αλλά και στα Στέ­κια δίπλα, κόσμος κάθε­ται, συζη­τά­ει, κλεί­νει τα ραντε­βού του για τις επό­με­νες ώρες, ανταλ­λάσ­σει γνώ­μες για το πού πήγε μέχρι τώρα… «Εγώ πέρα­σα από τη Διε­θνού­πο­λη και μάζε­ψα πραγ­μα­τι­κά ό,τι υπήρ­χε», «εγώ πρό­λα­βα να περά­σω πρώ­τα από το βιβλιο­πω­λείο»… Ανταλ­λάσ­σουν εμπει­ρί­ες, συγκρί­νουν το Φεστι­βάλ με τις προη­γού­με­νες χρο­νιές, βρί­σκουν όλο και κάτι καινούργιο…

Κι από εκεί μέσα απ’ τον Χώρο Ενά­ντια στα Ναρ­κω­τι­κά, όπου φιλο­ξε­νού­νται κοι­νό­τη­τες του ΚΕΘΕΑ με τα υλι­κά τους, με τον αγώ­να που δίνουν διαρ­κώς με το κεφά­λι ψηλά, στη Μαθη­τι­κή Σκη­νή, έναν χώρο γεμά­το ζωντά­νια και με πρό­γραμ­μα από πολύ νωρίς. Είναι τα μαθη­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα που δίνουν τον τόνο με ροκ, χιπ χοπ και λαϊ­κά κομ­μά­τια, με το κοι­νό τους που εναλ­λάσ­σε­ται. Με τα Μαθη­τι­κά Εργα­στή­ρια όπου προ­βάλ­λο­νται εργα­σί­ες μαθη­τών αλλά και μ’ έναν χώρο αφιε­ρω­μέ­νο στα 10 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, αφού η δεύ­τε­ρη μέρα του Φεστι­βάλ στο Μαθη­τι­κό Στέ­κι ήταν αφιε­ρω­μέ­νη σε αυτόν και στον αγώ­να ενά­ντια στον φασι­σμό, με πλή­θος από συγκρο­τή­μα­τα και καλ­λι­τέ­χνες, αλλά και με χαι­ρε­τι­σμούς και συνθήματα.

Στην «καρ­διά» του χώρου δεσπό­ζει η Κεντρι­κή Σκη­νή, η οποία δεν χρειά­ζε­ται πολ­λές συστά­σεις, καθώς με το πλού­σιο πρό­γραμ­μά της γίνε­ται από νωρίς πόλος έλξης για τους χιλιά­δες επι­σκέ­πτες του Φεστι­βάλ. Εκεί, βρί­σκε­ται και η Κεντρι­κή Εκθε­ση του Φεστι­βάλ και δίπλα ακρι­βώς η Διε­θνού­πο­λη, με τις 31 αντι­προ­σω­πεί­ες Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών και Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών Οργα­νώ­σε­ων από όλο τον κόσμο. Μαζί και το Στέ­κι των Οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ από το εξω­τε­ρι­κό αλλά και το περί­πτε­ρο της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής, καθώς και τα περί­πτε­ρα των ΕΕΔΥΕ, ΕΕΔΔΑ, Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης. Το βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» συγκε­ντρώ­νει και πάλι το ενδια­φέ­ρον των επι­σκε­πτών με τις τερά­στιες προ­σφο­ρές του και τους χιλιά­δες τίτλους βιβλί­ων, ενώ στον ίδιο χώρο βρί­σκο­νται και τα περί­πτε­ρα του «Ριζο­σπά­στη», του «902.gr», της ΚΟΜΕΠ και των «Θεμά­των Παιδείας».

Στον δικό του χώρο, λίγο πιο πέρα το Στέ­κι του Πολι­τι­σμού, όπου την πρώ­τη μέρα παρου­σιά­στη­κε η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Απο­σύ­μπλε­ξη», από τη Θεα­τρι­κή Ομά­δα της ΚΝΕ, ενώ την Παρα­σκευή έγι­νε μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα συζή­τη­ση για τον κινη­μα­το­γρά­φο. Εκεί, φιλο­ξε­νεί­ται και έκθε­ση σύγ­χρο­νου εικα­στι­κού έργου, ενώ με δικά τους περί­πτε­ρα βρί­σκο­νται εκεί και τα Στέ­κια Πολι­τι­σμού της ΚΝΕ.

Από την άλλη πλευ­ρά του μεγά­λου χώρου της Κεντρι­κής Σκη­νής δεσπό­ζει ο χώρος αλλη­λεγ­γύ­ης, όπου συγκε­ντρώ­νο­νται είδη πρώ­της ανά­γκης για τους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας, ενώ δίπλα βρί­σκε­ται το περί­πτε­ρο της Επι­τρο­πής Περιβάλλοντος.

Απέ­να­ντι από αυτά είναι ο Παι­δό­το­πος, γεμά­τος και αυτός από νωρίς με γονείς και παι­διά και με το φρο­ντι­σμέ­νο πρό­γραμ­μά του γεμί­ζει φωνού­λες και χαμό­γε­λα. Και από κει ο δρό­μος σε βγά­ζει πάλι στη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο επί­κε­ντρο, από όπου περ­νά­νε όλοι.

Δύσκο­λο να το γυρί­σεις ολό­κλη­ρο το Φεστι­βάλ. Είναι πραγ­μα­τι­κά μεγά­λο, απλώ­νε­ται σε όλο το Πάρ­κο Τρί­τση. Πολ­λοί μοι­ρά­ζουν τις βόλ­τες τους και τα ραντε­βού τους ανά μέρα ανά­λο­γα με το πρό­γραμ­μα. Αλλοι επι­λέ­γουν κάποιους χώρους και με «βαριά καρ­διά» αφή­νουν άλλους που δεν προ­λα­βαί­νουν να τους δουν το Σάβ­βα­το. Τότε που όλοι οι δρό­μοι οδη­γούν εκεί, στην κορύ­φω­σή του, στην Κεντρι­κή Σκη­νή στις 20.30, στη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέντρωση.

«Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» για τις ανά­γκες των πολ­λών και όχι για τα κέρ­δη των λίγων
Κατά­με­στη από κόσμο η Λαϊ­κή Σκη­νή στην κεντρι­κή συζή­τη­ση για τις τοπι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλογές

“Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” για τις ανά­γκες των πολ­λών και όχι για τα κέρ­δη των λίγων»: Αφιε­ρω­μέ­νη στη μάχη των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών ήταν η συζή­τη­ση που έγι­νε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής στην κατά­με­στη από κόσμο Λαϊ­κή Σκη­νή του Φεστιβάλ.
Δυο βδο­μά­δες πριν στη­θούν οι κάλ­πες των τοπι­κών εκλο­γών, και ενώ οι θέσεις και η δρα­στη­ριό­τη­τα των υπο­ψη­φί­ων της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», των ψηφο­δελ­τί­ων που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ, παρα­μέ­νουν απο­κλει­σμέ­νες από τα αστι­κά ΜΜΕ, με κυβερ­νη­τι­κά και άλλα επι­τε­λεία να έχουν επι­λέ­ξει να πάμε στις εκλο­γές στα …βου­βά, η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με μαζι­κή προ­σέ­λευ­ση και μεγά­λο ενδιαφέρον.
Η ΚΝΕ επέ­λε­ξε να ξεδι­πλω­θεί η συζή­τη­ση με τη μορ­φή της συνέ­ντευ­ξης, με τη βοή­θεια της δημο­σιο­γρά­φου της ΕΡΤ Κάτιας Αντω­νιά­δη, που έθε­σε ερω­τή­σεις γύρω από μια σει­ρά ζητή­μα­τα στον Γιάν­νη Πρω­τού­λη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιο περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής, και στον Νίκο Σοφια­νό, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο Αθήνας.
Τους παρευ­ρι­σκό­με­νους καλω­σό­ρι­σε η Γωγώ Θεο­δω­ρο­που­λου εκ μέρους του ΚΣ της ΚΝΕ, ευχα­ρι­στώ­ντας ιδιαί­τε­ρα την Κάτια Αντω­νιά­δη για την απο­δο­χή της πρόσκλησης.

Κέντρο ανα­φο­ράς και δια­κί­νη­σης ψηφο­δελ­τί­ων ο χώρος της «Λαϊ­κής Συσπείρωσης»

Στέ­κι Αλλη­λεγ­γύ­ης: Γίνε­ται πρά­ξη το σύν­θη­μα «Μόνο ο λαός σώζει τον λαό»
Η λαϊ­κή αλλη­λεγ­γύη, που ανα­δει­κνύ­ει το περιε­χό­με­νο του συν­θή­μα­τος «Μόνο ο λαός σώζει τον λαό», εκφρά­ζε­ται έμπρα­κτα σε όλη τη διάρ­κεια των τρι­ή­με­ρων εκδη­λώ­σε­ων του 49ου Φεστι­βάλ της ΚΝΕ, με τη συγκέ­ντρω­ση ειδών πρώ­της ανά­γκης για τους πλη­γέ­ντες από τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες στη Θεσσαλία.

Παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από τις αντί­στοι­χες πρω­το­βου­λί­ες οι οποί­ες εκδη­λώ­θη­καν σε Φεστι­βάλ άλλων πόλε­ων, το Πάρ­κο Τρί­τση έχει μετα­τρα­πεί σε μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης και διεκ­δί­κη­σης, φιλο­ξε­νώ­ντας, σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο χώρο, το «Στέ­κι Αλληλεγγύης».
Στό­χος της πρω­το­βου­λί­ας αυτής είναι να εκφρα­στεί έμπρα­κτα η αλλη­λεγ­γύη στους χιλιά­δες πλη­γέ­ντες και να ανα­δει­χτούν οι εγκλη­μα­τι­κές πολι­τι­κές που οδη­γούν σε κατα­στρο­φι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα σε βάρος των κατοί­κων της περιοχής.
«Η πρω­το­βου­λία που παίρ­νου­με αυτές τις μέρες τα μέλη του ΚΚΕ και της KNE εντάσ­σε­ται στη συνο­λι­κή προ­σπά­θεια να βοη­θή­σου­με τον λαό της Θεσ­σα­λί­ας, τους ανθρώ­πους που έχουν πλη­γεί από την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και του κράτους.

Παίρ­νου­με τη σκυ­τά­λη από τους εργα­ζό­με­νους, τους νέους που με τα φτυά­ρια στα χέρια, με τη συλ­λο­γή ειδών πρώ­της ανά­γκης έχουν δεί­ξει έμπρα­κτα ότι μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό», σημειώ­νει ο Κώστας Θεο­δω­ρό­που­λος, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ.
Παράλ­λη­λα, μέσα από τα ταμπλό που υπάρ­χουν στον χώρο επι­ση­μαί­νε­ται ότι «ακραίο φαι­νό­με­νο» είναι η επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή τους, που γεν­νά προ­δια­γε­γραμ­μέ­να εγκλή­μα­τα για τα κέρ­δη, και ότι πρό­κει­ται για ένα κρά­τος εχθρι­κό, ικα­νό να προ­στα­τεύ­ει τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά κέρ­δη και επι­λε­κτι­κά ανί­κα­νο να προ­στα­τέ­ψει τις ανά­γκες του λαού.

🎶 Μελωδικό ταξίδι στην παράδοση, με δυνατούς ήχους
🎶 Ενα μεγάλο γλέντι η Λαϊκή Σκηνή
👀 “Ματιές” στο Φοιτητικό Στέκι
👀 Μια βόλτα στο escape room του Μαθητικού Στεκιού

🎶 “Κόκκινο στη νύχτα” με τις μπαλάντες του Λαυρέντη…

 • Βρά­δυ Παρα­σκευ­ής. Την Κεντρι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ πλημ­μυ­ρί­ζει το εμβλη­μα­τι­κό «Ρίξε κόκ­κι­νο στη νύχτα», το τρα­γού­δι που μόλις κυκλο­φό­ρη­σε, η ΚΝΕ το έκα­νε προ­ε­κλο­γι­κό σύν­θη­μα το 1993 και τώρα έδω­σε τον τίτλο του στο αφιέ­ρω­μα στον Λαυ­ρέ­ντη Μαχαιρίτσα.
 • Στη Σκη­νή φίλοι και συνερ­γά­τες του, με πρώ­το τον Διο­νύ­ση Τσα­κνή, που επι­με­λή­θη­κε αυτό το αφιέ­ρω­μα, αλλά και με την Δήμη­τρα Παπί­ου, τον Μπά­μπη Στό­κα, τα «Κίτρι­να Ποδή­λα­τα», την Μιρέ­λα Πάχου και τον κιθα­ρί­στα του Λαυ­ρέ­ντη, Steve Tesser.
 • Παρού­σα στη συναυ­λία και η γυναί­κα του Λαυ­ρέ­ντη, Ελένη.
 • «Παρών» κι ο ίδιος μέσα από τα τρα­γού­δια του, τις μνή­μες του κόσμου που τόσες φορές τον από­λαυ­σε και τρα­γού­δη­σε μαζί του στις σκη­νές του Φεστι­βάλ, τα θερ­μά λόγια των συνερ­γα­τών του… «Εκεί­νο που δεν θα ξεχά­σω ποτέ από τον Λαυ­ρέ­ντη, από τη συνερ­γα­σία μαζί του είναι ότι ήμα­σταν οι μόνοι καλ­λι­τέ­χνες στο πρώ­το Φεστι­βάλ που έγι­νε μετά από τη διά­σπα­ση και δεν λεί­ψα­με από κανέ­να Φεστι­βάλ. Θα προ­σπα­θή­σου­με να αντα­πο­κρι­θού­με στις προσ­δο­κί­ες που θα είχε ο Λαυ­ρέ­ντης αν ήταν μαζί μας. Είναι μαζί μας μέσα από τα τρα­γού­δια του!», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Διο­νύ­σης Τσακνής.
 • «Να δεις τι σου ‘χω για μετά», οι στί­χοι του Μιχά­λη Γκα­νά δια­τρέ­χουν δεκα­ε­τί­ες της Ιστο­ρί­ας της Ελλά­δας κι ακού­γο­νται προ­φη­τι­κοί και προει­δο­ποι­η­τι­κοί. «Τόσα χρό­νια μια ανά­σα», ακο­λου­θεί μετά, ένα τρα­γού­δι της Λίνας Δημο­πού­λου που σημά­δε­ψε και την κοι­νή πορεία του Λαυ­ρέ­ντη και του Διο­νύ­ση Τσακνή.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Μεγά­λη αντι­φα­σι­στι­κή μου­σι­κή συγκέντρωση
10 χρό­νια μετά τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, παρα­μέ­νου­με σε θέσεις μάχης ενά­ντια στον φασι­σμό και στο σύστη­μα που τον γεννά

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Πλού­σια συμπε­ρά­σμα­τα με αφορ­μή την 50ή επέ­τειο του Πολυτεχνείου

Μάκης Παπα­δό­που­λος _ΠΓ ΚΕ ΚΚΕ
Χρεια­ζό­μα­στε το δικό μας κρά­τος της εργα­τι­κής εξουσίας
Η ειση­γη­τι­κή ομι­λία στην εκδή­λω­ση με τίτλο «Σύγ­χρο­νο κρά­τος: Έξυ­πνο και ψηφια­κό, αλλά πάντα εχθρι­κό για τον λαό», που έγι­νε με επι­τυ­χία στον χώρο του Φεστιβάλ

 • Το παρά­δειγ­μα της Θεσ­σα­λί­ας _Το πρό­βλη­μα είναι ότι υπάρ­χει το κρά­τος του κεφαλαίου
 • Ψηφια­κός μετα­σχη­μα­τι­σμός για ποιον;
 • Μπο­ρεί άρα­γε αυτό το κρά­τος να γίνει φιλο­λαϊ­κό, αν γίνει πιο έξυ­πνο, αν ολο­κλη­ρω­θεί ο ψηφια­κός μετα­σχη­μα­τι­σμός του;
 • Επι­τε­λι­κό κρά­τος για ποιον;
 • Ο μύθος του «ουδέ­τε­ρου γηπέδου»
 • Ο μύθος της «προ­ο­δευ­τι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης» του αστι­κού κράτους
 • Πίσω απ’ την ισό­τη­τα της ψήφου
 • Ανά­γκη ανώ­τε­ρης οργά­νω­σης της κοινωνίας 
  • Αλλά ακό­μα κι αν γινό­ταν το μεγα­λύ­τε­ρο θαύ­μα και απο­φά­σι­ζε η αστι­κή τάξη να παρα­δώ­σει στην εργα­τι­κή τάξη το τιμό­νι της εξου­σί­ας και τα κλει­διά της οικο­νο­μί­ας, ακό­μα και σ’ αυτήν την ανύ­παρ­κτη ασφα­λώς περί­πτω­ση, δεν θα μπο­ρού­σα­με να παρα­λά­βου­με το αστι­κό κρά­τος και να το χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με για τη σοσια­λι­στι­κή οικονομία.
 • Ο δρό­μος της ανατροπής 
 • Οι τερά­στιες σημε­ρι­νές δυνατότητες

Στα δίχτυα της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης το σώμα και η σεξουαλικότητα
Εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία της Βιβής Δάγκα, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ, επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος της ΚΕ για την Ισο­τι­μία και τη Χει­ρα­φέ­τη­ση των Γυναι­κών και βου­λευ­τή του Κόμ­μα­τος, στην εκδή­λω­ση που έγι­νε στην «Κόκ­κι­νη Γωνιά» (Στέ­κι νέων γυναι­κών) στο πλαί­σιο του Φεστιβάλ.

“Kάνου­με τα σκο­τά­δια φως!”
Τα τρα­γού­δια, τα χρώ­μα­τα, τα μηνύ­μα­τα στις ζωγρα­φιές των παι­διών τη 2η μέρα των εκδη­λώ­σε­ων του Φεστι­βάλ στον χώρο του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» δήλω­ναν ένα και μόνο πράγμα:

 • Στις γει­το­νιές μας, στα σχο­λεία μας δεν υπάρ­χει ούτε φόβος ούτε χώρος για τους φασί­στες. Με γνώ­ση, τόλ­μη, δύνα­μη και συλ­λο­γι­κό­τη­τα «καθα­ρί­ζου­με» τη μαυ­ρί­λα που φέρ­νουν! Κάνου­με τα σκο­τά­δια φως! Αγω­νι­ζό­μα­στε για έναν κόσμο που οι φασί­στες δεν έχουν θέση, για έναν κόσμο όμορ­φο και δίκαιο για όλους!
 • Με «οδη­γό» τη «γωνιά» ενά­ντια στον φασι­σμό, τα παι­διά συλ­λο­γί­στη­καν, σκέ­φτη­καν, έμα­θαν… Πού και πότε γεν­νή­θη­κε ο φασι­σμός; Σήμε­ρα πού και πώς τον βλέ­που­με; Ποιος και πότε νίκη­σε τον φασισμό;
 • Στη συμπλή­ρω­ση 10 χρό­νων από τη δολο­φο­νία του αντι­φα­σί­στα μου­σι­κού Παύ­λου Φύσ­σα, τα παιδιά… 
  • «Εχτι­σαν» τον δικό τους τοί­χο ενά­ντια στους φασί­στες γεμί­ζο­ντας με κόκ­κι­νο καθε­τί μαύρο!
  • Τρα­γού­δη­σαν δυνα­τά ενώ­νο­ντας τις φωνές τους με τον Φοί­βο Δελη­βο­ριά και τους Υπε­ρα­στι­κούς ενά­ντια σε καθε­τί που ασχη­μαί­νει τη ζωή μας και για του «Αδόλ­φου τα εγγό­νια, τη σαπί­λα του ντουνιά…».
  • Χει­ρο­κρό­τη­σαν θερ­μά τη μητέ­ρα του Παύ­λου, την Μάγδα Φύσ­σα, δίνο­ντάς της δύο ζωγρα­φιές που έφτια­ξαν στον χώρο του Φεστι­βάλ. Η μια απει­κό­νι­ζε τον γιο της και η άλλη ένα κόκ­κι­νο αερό­στα­το γεμά­το χρώ­μα­τα να ανε­βαί­νει ψηλά στον ουρα­νό… με την αφιέ­ρω­ση: Στη μητέ­ρα όλων μας… Το κόκ­κι­νο Αερόστατο.

Η Μάγδα, συγκι­νη­μέ­νη, είπε σε όλους μας… «Τι να πω εγώ στα παι­διά σήμε­ρα; Ο Παύ­λος είναι υπαρ­κτό πρό­σω­πο, ο γιος μου. Τον δολο­φό­νη­σαν πριν 10 χρό­νια και αυτό που εσείς έχε­τε πάρει κλη­ρο­νο­μιά, είναι να μην αφή­σε­τε τον φασι­σμό να πάρει κεφά­λι. Έχε­τε κατα­λά­βει ότι έχε­τε πολύ δρό­μο μπρο­στά σας. Να γίνε­τε αντά­ξιοι αγω­νι­στές, για­τί δεν της πρέ­πει αυτής της χώρας. Έχουν δολο­φο­νη­θεί πολ­λοί ήρω­ες, ο Παύ­λος όμως είναι πολύ κοντινός…
Θέλω ξανά να σας ευχα­ρι­στή­σω… Με πολύ σεβα­σμό θα τα κρα­τάω αυτά τα δώρα… Είναι κει­μή­λια… και όταν θα κάνου­με έναν μεγά­λο χώρο για τον Παύ­λο θα στέ­κο­νται πρώ­τα πρώτα…».

Συζήτηση στη διεθνούπολη για τους εργατικούς αγώνες στην Ευρώπη

Σημα­ντι­κή πεί­ρα για τη συνέ­χι­ση και διεύ­ρυν­ση της πάλης
«Οταν στον δρό­μο μιλά­ει ο λαός, γεν­νιού­νται παντού πόλεις του φωτός…».
Ο Λευ­τέ­ρης Αλα­βά­νος — Νικο­λά­ου, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, ανα­φε­ρό­με­νος στις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις που έγι­ναν σε πολ­λά ευρω­παϊ­κά κρά­τη, τόνι­σε ότι «δεν είναι εύκο­λη υπό­θε­ση να οργα­νω­θούν τέτοιοι εργα­τι­κοί αγώ­νες: Με έντα­ση, με διάρ­κεια, με μαζι­κό­τη­τα, με ανε­βα­σμέ­νες μορ­φές πάλης — απερ­γί­ες» καθώς χρειά­ζε­ται να ξεπε­ρα­στούν δύσκο­λα εμπό­δια,

Ένα πρωτότυπο quiz στην «Κόκκινη Γωνιά»

Ξένες αντι­προ­σω­πεί­ες που συμ­με­τέ­χουν στο φεστιβάλ
Ζεστό καλω­σό­ρι­σμα στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό

«Έλλη­νες και ξένοι εργά­τες ενω­μέ­νοι»
Κοι­νό­τη­τες μετα­να­στών δίνουν και φέτος το «παρών» στις εκδη­λώ­σεις του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή».

«Έλλη­νες και ξένοι εργά­τες ενω­μέ­νοι, για ζωή και δου­λειά με δικαιώ­μα­τα», είναι το σύν­θη­μα που κοσμεί το περί­πτε­ρο στο Στέ­κι Μετα­να­στών, στο οποίο βρί­σκο­νται μετα­νά­στες από Αιθιο­πία, Μπαν­γκλα­ντές, Σου­δάν, Παλαι­στί­νη, ΛΔ Κον­γκό, Νιγη­ρία, Φιλιπ­πί­νες, Γεωρ­γία κ.α.
Οι μετα­νά­στες συζη­τούν με Ελλη­νες και συντο­πί­τες τους για τα κοι­νά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν, όπως την εκμε­τάλ­λευ­ση στους χώρους δου­λειάς, την ακρί­βεια κ.ά.
Τονί­ζουν την ανά­γκη ατα­λά­ντευ­του κοι­νού αγώ­να Ελλή­νων και μετα­να­στών εργα­ζο­μέ­νων, που είναι η πραγ­μα­τι­κή απά­ντη­ση ενά­ντια στον φασι­σμό και τον ρατσισμό.

Για­τί μόνο ο ίδιος ο λαός με την πάλη του, ισχυ­ρά σωμα­τεία, μαζι­κό κίνη­μα, ενω­μέ­νους τους Ελλη­νες και ξένους εργά­τες, με ισχυ­ρό το ΚΚΕ, μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν τις ανά­γκες τους. Να ανοί­ξουν τον δρό­μο για τον κόσμο της ελπί­δας, της αδελ­φο­σύ­νης και της ειρή­νης, έναν κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, πολέ­μους και ξερι­ζω­μό, τον κόσμο του σοσια­λι­σμού — κομμουνισμού.
Και, βέβαια, δεν θα μπο­ρού­σαν να μη μοι­ρα­στούν και την υπό­λοι­πη καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους, όπως το να μαγει­ρέ­ψουν και να προ­σφέ­ρουν στους επι­σκέ­πτες φαγη­τά από τον τόπο τους ή και να παρου­σιά­σουν τους παρα­δο­σια­κούς τους χορούς.

Στο “πόστο” τους οι παλαίμαχοι αγωνιστές

Σήμερα Σάββατο στις 20.30 η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση
Θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας
Θα χαιρετίσουν ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θ. Κωτσαντής, και ο Γ. Πρωτούλης, υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής με τη «Λαϊκή Συσπείρωση»

🔴  Η ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα , θα μετα­δί­δε­ται ζωντα­νά από την τηλε­ό­ρα­ση της ΕΡΤ3 και στο δια­δί­κτυο από το ertnews.gr και το 902.gr.

Το υπό­λοι­πο πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων έχει ως εξής:

 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 «Είναι που ονει­ρεύ­ε­ται πως φεύ­γει για ταξί­δια» — Αφιέ­ρω­μα στα τρα­γού­δια του Οδυσ­σέα Ιωάν­νου. Επι­μέ­λεια: Οδυσ­σέ­ας Ιωάν­νου. Ενορ­χή­στρω­ση: Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης. Συμ­με­τέ­χουν: Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Γιώ­τα Νέγκα, Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

23.00 Μίλ­τος Πασχαλίδης.

 • ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 «Να σμί­γω τους φίλους μου και τους εδι­κούς μου…» — Αφιέ­ρω­μα στον Νίκο Ξυλού­ρη. Επι­μέ­λεια: Μανό­λης Ανδρου­λι­δά­κης. Συμ­με­τέ­χουν: Γιώρ­γος Νικη­φό­ρου Ζερ­βά­κης, Βασί­λης Λέκ­κας, Πάνος Μπούσαλης.

22.30 Κρη­τι­κό γλέ­ντι με τον Γιώρ­γο Μανω­λά­κη. Συμ­με­τέ­χουν: Μανό­λης Καλαϊ­τζά­κης (λαού­το), Πανα­γιώ­της Κατσι­κιώ­της (κρου­στά), Γιώρ­γος Σκορ­δα­λός (λύρα).

23.30 Ικα­ριώ­τι­κο γλέ­ντι με τον Νίκο Φάκα­ρο & Musicaroi.

 • ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

21.30 Terry.

22.00 «Φέρ’ το Φόκο».

22.30 Φοί­βος Δεληβοριάς.

23.45 «Εισβο­λέ­ας» full band.

 • ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

19.00 Μαθη­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα: Before Twenty (Ιλιον), Split Souls (Πόρ­το Ράφτη).

21.30 Μπά­ντα ΚΕΘΕΑ — «Στρο­φή».

22.00 Stand up comedy με τον Κώστα Μαλιά­τση — Σάλας.

23.00 Μαθη­τι­κό συγκρό­τη­μα: «Ρεμπε­τω­ραί­οι» (Ανω Πατήσια).

23.30 «Κοι­νοί Θνητοί».

 • ΔΙΕΘΝΟΥΠΟΛΗ

19.00 Χαι­ρε­τι­σμός του πρέ­σβη της Κού­βας, Αρα­μίς Φου­έ­ντε Ερνά­ντες, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 70 χρό­νων από την επί­θε­ση στη Μον­κά­δα στις 26 Ιού­λη, που οδή­γη­σε στην Επα­νά­στα­ση του κου­βα­νι­κού λαού ενά­ντια στη μιση­τή δικτα­το­ρία του Μπα­τί­στα και στα δεσμά της καπι­τα­λι­στι­κής εκμετάλλευσης.

 • ΣΤΕΚΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

19.00 Συζή­τη­ση: «Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας — Παλεύ­ου­με ενά­ντια στο σύστη­μα που γεν­νά φτώ­χεια, πολέ­μους, προ­σφυ­γιά» — Θα μιλή­σει η Κατε­ρί­να Γερά­κη, υπεύ­θυ­νη της Δια­τμη­μα­τι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ του ΚΚΕ για τα δικαιώ­μα­τα των μετα­να­στών και προσφύγων.

21.30 Συναυ­λία με μου­σι­κά συγκρο­τή­μα­τα μετα­να­στών και προσφύγων.

 • ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

21.30 Παρου­σί­α­ση της πεζο­πο­ρι­κής ανά­βα­σης στην κορυ­φή του Γράμ­μου, με τίτλο «Ανά­βα­ση στον Γράμ­μο, από τη Νοσο­κο­μειού­πο­λη μέχρι την κορυ­φή, στα βήμα­τα των μαχη­τών του ΔΣΕ».

 • ΣΤΕΚΙ «ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ»

19.00 Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κό αφιέ­ρω­μα «Τα σκο­τά­δια μας να γίνουν ένα φως».

 • ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

19.15 Παι­χνί­δι ρόλων «Η φορε­σιά των συναι­σθη­μά­των», με θέμα την αλληλεγγύη.

21.30 «Οι Μου­σι­κοί της Βρέ­μης» από το Θέα­τρο Κού­κλας της Ιρί­να Μπόι­κο «White Puppet».

Όλες οι εκδηλώσεις
με φωτο & video στο 902.gr

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο