Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ στα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ: Ανάσα δύναμης, νεανικού ενθουσιασμού και ελπίδας για τις μάχες που έρχονται

Και η δεύ­τε­ρη μαζι­κό­τα­τη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων σημα­το­δο­τεί και επι­σφρα­γί­ζει ότι πλέ­ον το φεστι­βάλ της ΚΝΕ στον Πει­ραιά και στον χώρο των Λιπα­σμά­των Δρα­πε­τσώ­νας καθιε­ρώ­νε­ται ως ένα κορυ­φαίο γεγο­νός, ετή­σιο μαχη­τι­κό ραντε­βού για τους εργα­ζό­με­νους και την νεο­λαία της περιο­χής που το αγκά­λια­σαν και φέτος σαν κάτι δικό τους!

Χιλιά­δες άνθρω­ποι απλώ­θη­καν σε όλο το χώρο των Λιπα­σμά­των για να απο­λαύ­σουν τις συναυ­λί­ες, τις ωραί­ες στιγ­μές που συνα­ντάς στα φεστι­βάλ της ΚΝΕ και μένουν αξέχαστες.

Χιλιά­δες νέοι αλλά και μεγα­λύ­τε­ροι ξεση­κώ­θη­καν με τις ερμη­νεί­ες του Βασί­λη Παπα­κων­στα­ντί­νου. Τρα­γού­δη­σαν μαζί του ξανά και ξανά κάτω από τα σιλό των Λιπασμάτων.

Απο­λαυ­στι­κό και το μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα στον Νίκο Καβ­βα­δία με τίτλο «ΤΡΑΒΕΡΣΟ», εμπνευ­σμέ­νο από το Πολι­τι­στι­κό Στέ­κι Πει­ραιά της ΚΝΕ. Η Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου ταξί­δε­ψε τους παρευ­ρι­σκο­μέ­νους με τους στί­χους του ποιητή.

Κι όλοι μαζί χόρε­ψαν με τα πρώ­τα λαϊ­κά και ρεμπέ­τι­κα ακούσματα.

Νωρί­τε­ρα πήραν μέρος στη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα.

Επί δύο μέρες χιλιά­δες νέοι και νέες γέμι­σαν τον χώρο των Λιπα­σμά­των στη Δρα­πε­τσώ­να, γέμι­σαν το Φεστι­βάλ της Τομε­α­κής Οργά­νω­σης Πει­ραιά και των Κλα­δι­κών Οργα­νώ­σε­ων της ΚΝΕ.

Πήραν μέρος στις συζη­τή­σεις, περι­η­γή­θη­καν στις εκθέ­σεις και τους πολυ­χώ­ρους του Φεστι­βάλ γέλα­σαν και τρα­γού­δη­σαν στις συναυ­λί­ες και το stand up comedy, δημιούρ­γη­σαν όμορ­φες, μαχη­τι­κές εικόνες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο