Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φιέστα στο Βίτσι διοργανώνουν οι «βρικόλακες» της ναζιστικής Χρυσής Αυγής

Για άλλη μια χρο­νιά, οι «βρι­κό­λα­κες» του εμφυ­λί­ου, οι από­γο­νοι των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών, τα ορφα­νά του Μετα­ξά, του Χίτλερ και του Πατ­τα­κού, ετοι­μά­ζο­νται να μολύ­νουν τα χώμα­τα στο Βίτσι και το Γράμ­μο. Εκεί που οι ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, ο αστι­κός «κυβερ­νη­τι­κός στρα­τός» δρώ­ντας υπό την καθο­δή­γη­ση των Αμε­ρι­κά­νων και Άγγλων Στρα­τη­γών «πολε­μού­σε» για να παρα­δώ­σει τη χώρα στα χέρια των ιμπεριαλιστών.

Όπως ανα­φέ­ρουν στην ιστο­σε­λί­δα τους τα ναζι­στι­κά απο­βρά­σμα­τα της Χρυ­σής Αυγής, η εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση διορ­γα­νώ­νει την Κυρια­κή 1 Σεπτέμ­βρί­ου στο Βίτσι «τελε­τή τιμής και μνή­μης των ηρώ­ων του συμμοριτοπολέμου».

Είναι, άλλω­στε, συνη­θι­σμέ­νο τέτοιες μέρες να συνα­θροί­ζο­νται στην περιο­χή φασί­στες, νεο­να­ζί, φιλο­βα­σι­λι­κοί και κάθε είδους ακρο­δε­ξιά κατα­κά­θια προ­κει­μέ­νου να «γιορ­τά­σουν» τη «νίκη» του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού και των αγγλο­α­με­ρι­κά­νων συμ­μά­χων τους επί του ηρω­ϊ­κού Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλάδας.

Δεν γνω­ρί­ζου­με αν η κυβέρ­νη­ση και τα στε­λέ­χη της ΝΔ θα… τιμή­σουν με την παρου­σία τους την φιέ­στα μίσους των ναζι­στι­κών απο­βρα­σμά­των. Να θυμί­σου­με ότι στο πρό­σφα­το παρελ­θόν βου­λευ­τές της ΝΔ όχι μόνο συμ­με­τεί­χαν σε ανά­λο­γες φασι­στο­φιέ­στες, αλλά περ­πα­τού­σαν και πια­σμέ­νοι «αλα μπρα­τσέ­τα» με τους Ναζί.

Όσο κι’ αν ασχη­μο­νή­σουν οι «βρι­κό­λα­κες» του φασι­σμού στο Βίτσι, όσες γιορ­τές αντι­κομ­μου­νι­στι­κού μίσους κι’ αν διορ­γα­νώ­σουν, ένα πράγ­μα είναι σίγου­ρο: το μεγα­λείο και τον ηρω­ϊ­σμό του ΔΣΕ, των μαχη­τών και μαχη­τριών που πολέ­μη­σαν για μια Ελλά­δα ελεύ­θε­ρη απ’ τα δεσμά της εκμε­τάλ­λευ­σης και του ιμπε­ρια­λι­σμού, δεν θα μπο­ρέ­σουν ποτέ να το σπιλώσουν. 

dse grammos

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο