Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φιλιππίνες: Στους 108 οι νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα Ράι

Του­λά­χι­στον 108 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στις Φιλιπ­πί­νες από τον τυφώ­να Ράι, τον ισχυ­ρό­τε­ρο που έχει πλή­ξει φέτος τη χώρα, σύμ­φω­να με τους επί­ση­μους απο­λο­γι­σμούς των αρχών.

Ο κυβερ­νή­της του του­ρι­στι­κού νησιού Μπο­χόλ, Αρτούρ Γιαπ, ανακοί­νω­σε ότι 72 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στην περιο­χή, σύμ­φω­να με τον απο­λο­γι­σμό που έδω­σαν στη δημο­σιό­τη­τα οι αρχές.

Philippines Philippines1 Philippines2 Philippines3

Ο τυφώ­νας, με ανέ­μους που έφτα­ναν τα 195 χιλιό­με­τρα την ώρα, έπλη­ξε τις κεντρι­κές και νότιες Φιλιπ­πί­νες την Πέμ­πτη και την Παρα­σκευή, παρα­σύ­ρο­ντας σκε­πές, ξερι­ζώ­νο­ντας κολό­νες του ηλε­κτρι­κού και κεραί­ες των τηλε­πι­κοι­νω­νιών. Αερο­φω­το­γρα­φί­ες που δημο­σιο­ποί­η­σαν οι ένο­πλες δυνά­μεις δεί­χνουν σημα­ντι­κές κατα­στρο­φές στις περιο­χές αυτές. Περί­που 300.000 άνθρω­ποι ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο