Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φιλιππίνες: 10άδες θύματα από πλημμύρες και κατολισθήσεις 100άδες οι αγνοούμενοι (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ακα­θό­ρι­στος ακό­μη ο αριθ­μός νεκρών και αγνο­ού­με­νων στις Φιλιπ­πί­νες από τις πλημ­μύ­ρες της καται­γί­δα Nalgae στο Hilongos Leyte, που έπλη­ξε τα νησιά.

Σύμ­φω­να με το CNN έντο­νη νερο­πο­ντή λίγο πριν από την άφι­ξη στην περιο­χή της τρο­πι­κής καται­γί­δας είχε απο­τέ­λε­σμα πλημ­μύ­ρες και κατο­λι­σθή­σεις σε περιο­χές της επαρ­χί­ας Μαγκι­ντα­νάο, δήλω­σε ο υπΕσ της Αυτό­νο­μης Επαρ­χί­ας Μπαν­γκ­σα­μό­ρο στο Μιντα­νάο, λέγο­ντας πως συνε­χί­ζο­νται οι επι­χει­ρή­σεις διά­σω­σης για ανθρώ­πους που αγνοούνται.

Ορμη­τι­κά νερά μπή­καν σε σπί­τια σε πολ­λές πόλεις και χωριά στο νησί Μιντα­νάο, μετα­φέ­ρο­ντας δέντρα, πέτρες και λάσπη στο πέρα­σμά τους, κυρί­ως στη φτω­χή περιο­χή του Κοτα­μπά­το, μιας πόλης 300.000 κατοίκων.

Ο στρα­τός ανέ­πτυ­ξε φορ­τη­γά για να σώσει εγκλω­βι­σμέ­νους κατοί­κους στο Κοτα­μπά­το και σε άλλες οκτώ κοντι­νές πόλεις, δήλω­σε ο περι­φε­ρεια­κός αρχη­γός της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νασ­ρού­λα Ιμάμ.

«Είναι σοκα­ρι­στι­κό να βλέ­πεις δήμους που δεν είχαν ποτέ πλημ­μυ­ρί­σει να πλήτ­το­νται», ανέ­φε­ρε ο Ιμάμ.

Οι δια­σώ­στες εντό­πι­σαν 27 σορούς στην τοπο­θε­σία Ντα­τού Οντίν Σιν­σουάτ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 11 επι­πλέ­ον θυμά­των που βρέ­θη­καν σε ένα χωριό θαμ­μέ­να στη λάσπη.

Δέκα σοροί εντο­πί­στη­καν στο Ντα­τού Μπλα Σιν­σουάτ και πέντε στο Ούπι, σύμ­φω­να με τον Σινα­ρί­μπο, ο οποί­ος σημεί­ω­σε ότι πολ­λοί άνθρω­ποι σώθη­καν σκαρ­φα­λώ­νο­ντας στις στέ­γες των σπι­τιών τους.

Υπάρ­χουν φόβοι –σύμ­φω­να με την Washington Post και δημο­σιο­γρά­φους του Associated Press ότι πολ­λοί χωρι­κοί ‑αγνο­ού­με­νοι είναι θαμ­μέ­νοι σε λασπό­νε­ρα, βρά­χου και δέντρα, δήλω­σαν αξιω­μα­τού­χοι πριν λίγο ‑Ακτο­φυ­λα­κή Φιλιπ­πί­νων μέσω AP, ενώ «τρέ­χουν» φωτο­γρα­φί­ες της με τους   δια­σώ­στες να απο­μα­κρύ­νουν κατοίκους.

Ωστό­σο, το χει­ρό­τε­ρο χτύ­πη­μα μέχρι στιγ­μής ήταν μια κατο­λί­σθη­ση λάσπης (12 στρέμ­μα­τα) που έθα­ψε δεκά­δες σπί­τια με 60 άτο­μα σε χωριό ιθαγενών

Οι ασυ­νή­θι­στα έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις πλημ­μύ­ρι­σαν πολ­λές πόλεις σε απο­μα­κρυ­σμέ­νες επαρ­χί­ες σε μια ορει­νή περιο­χή με ελώ­δεις πεδιά­δες, που γίνο­νται σαν λεκά­νη με κάθε νερο­πο­ντή. Τα νερά ανέ­βη­καν γρή­γο­ρα σε πολ­λά χαμη­λά χωριά, ανα­γκά­ζο­ντας τους κατοί­κους να σκαρ­φα­λώ­σουν στις στέ­γες τους, όπου δια­σώ­θη­καν από στρα­τεύ­μα­τα, αστυ­νο­μία και εθελοντές,

Ο θυελ­λώ­δης και­ρός σε μεγά­λη περιο­χή της χώρας ώθη­σε την ακτο­φυ­λα­κή να απα­γο­ρεύ­σει τα ταξί­δια στα επι­κίν­δυ­να νερά καθώς εκα­τομ­μύ­ρια Φιλιπ­πι­νέ­ζοι σχε­δί­α­ζαν  ένα μακρύ Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο για επι­σκέ­ψεις στους τάφους συγ­γε­νών και για οικο­γε­νεια­κές συνα­ντή­σεις την ημέ­ρα των αγί­ων πάντων στην σε μεγά­λο βαθ­μό ρωμαιο­κα­θο­λι­κό χώρα. Αρκε­τές πτή­σεις εσω­τε­ρι­κού έχουν επί­σης ακυ­ρω­θεί, καθη­λώ­νο­ντας χιλιά­δες επιβάτες.

Οι μεγά­λες ζώνες βρο­χο­πτώ­σε­ων του Nalgae, της 16ης καται­γί­δας που έπλη­ξε το αρχι­πέ­λα­γος των Φιλιπ­πί­νων φέτος, δέχτη­καν βρο­χές στο νότο της χώρας, παρό­λο που η καται­γί­δα φυσού­σε πιο βόρεια, κατά τον κυβερ­νη­τι­κό μετε­ω­ρο­λό­γο με συνε­χείς ανέ­μους 95 χιλιο­μέ­τρων την ώρα και ριπές έως και 160 χλμ/ώρα και κινού­νταν βορειο­δυ­τι­κά — ακρι­βώς νότια της πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νης πρω­τεύ­ου­σας Μανί­λα, η οποία κιν­δύ­νευ­σε με άμε­σο χτύπημα.

Μέχρι στιγ­μής περισ­σό­τε­ροι από 158.000 άνθρω­ποι σε πολ­λές επαρ­χί­ες απο­μα­κρύν­θη­καν προ­στα­τευ­τι­κά από το διά­βα της καταιγίδας.

Περί­που 20 τυφώ­νες και καται­γί­δες χτυ­πούν το αρχι­πέ­λα­γος των Φιλιπ­πί­νων κάθε χρό­νο. Βρί­σκε­ται στο «Δαχτυ­λί­δι της Φωτιάς» του Ειρη­νι­κού, μια περιο­χή όπου συμ­βαί­νουν πολ­λές ηφαι­στεια­κές εκρή­ξεις και σει­σμοί, καθι­στώ­ντας τη χώρα ένα από τα πιο επιρ­ρε­πή σε κατα­στρο­φές μέρη στον κόσμο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο