Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φιλοζωικές οργανώσεις: Ονειδος η μη ψήφιση της διάταξης για την προστασία των ζώων — Μόνο η ΚΟ του ΚΚΕ την ψήφισε στο σύνολό της

Για «όνει­δο του Εθνι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου» κάνουν λόγο σε ανοι­χτή επι­στο­λή τους η Πανελ­λα­δι­κή Φιλο­ζω­ι­κή και Περι­βαλ­λο­ντι­κή Ομο­σπον­δία και η Πανελ­λα­δι­κή Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Ζωο­φι­λι­κών Σωμα­τεί­ων, σχε­τι­κά με τη μη υπερ­ψή­φι­ση στη δια­δι­κα­σία για τη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση, την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα, του άρθρου 24Α, για «προ­στα­σία της άγριας ζωής, της ευζω­ί­ας όλων των ζωι­κών ειδών και ιδί­ως καθιέ­ρω­ση αξιο­πρε­πών συν­θη­κών δια­βί­ω­σης, φύλα­ξης, μετα­φο­ράς και εισα­γω­γής τους». Θυμί­ζου­με ότι το εν λόγω άρθρο, το οποίο υπερ­ψή­φι­σε στο σύνο­λό της μόνο η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, δεν συγκέ­ντρω­σε τις απαι­τού­με­νες 151 ψήφους, με ευθύ­νη όλων των άλλων κομμάτων.

Οι φιλο­ζω­ι­κοί φορείς στην ανοι­χτή επι­στο­λή τους σημειώ­νουν μετα­ξύ άλλων: «Όλα τα κόμ­μα­τα της Βου­λής πλην του ΚΚΕ και ορι­σμέ­νων βου­λευ­τών κομ­μά­των και ανε­ξαρ­τή­των βου­λευ­τών ψήφι­σαν το αδια­νό­η­το και ασύλ­λη­πτο: Τη μη προ­στα­σία των ζώων και τη μη ευη­με­ρία τους μέσα από το θεμε­λιώ­δες νομο­θέ­τη­μα του Συντάγματος.

Η απο­χή και το “παρών” ορι­σμέ­νων κομ­μά­των και βου­λευ­τών βεβαί­ως και υπο­λο­γί­ζε­ται ως άρνη­ση της προ­στα­σί­ας των ζώων και ουδό­λως τους διαφοροποιεί.

Η ευθύ­νη όμως του ΣΥΡΙΖΑ, των βου­λευ­τών και υπουρ­γών του, που κατα­ψή­φι­σαν ή ψήφι­σαν “παρών”, είναι πολύ μεγα­λύ­τε­ρη για­τί ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερ­νά και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ το απέρ­ρι­ψε ενώ είχε υπο­χρέ­ω­ση να ταυ­τι­στεί με την πρό­ο­δο και τα πολι­τι­στι­κά και ανθρω­πι­στι­κά ιδεώδη.

Πρό­δω­σε έτσι τη συλ­λο­γι­κή συνεί­δη­ση των χιλιά­δων πολι­τών που μάχο­νται κάθε μέρα στους δρό­μους για την προ­στα­σία αυτών των ανή­μπο­ρων πλασμάτων.

Πρό­δω­σε την ανθρω­πι­στι­κή συνεί­δη­ση, την ενσυ­ναί­σθη­ση και την αλλη­λέγ­γυα στά­ση απέ­να­ντι σε πλά­σμα­τα που υφί­στα­νται καθη­με­ρι­νά και με τον πιο βάναυ­σο τρό­πο την ανθρώ­πι­νη βία.

Κι αυτό πέρα από τη θλί­ψη και την απο­γο­ή­τευ­ση που μας δημιουρ­γεί, δεν θα μεί­νει ανα­πά­ντη­το από την πολυά­ριθ­μη φιλο­ζω­ι­κή κοινότητα.

Τα περί αγω­νί­ας ορι­σμέ­νων βου­λευ­τών του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαί­ως των Οικο­λό­γων Πρά­σι­νων για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος που θα κιν­δύ­νευε μέσω της διά­τα­ξης 24Α, αν αυτή ψηφι­ζό­ταν, είναι αστειό­τη­τες και κρύ­βουν την έλλει­ψη πολι­τι­κής βού­λη­σης από το κυβερ­νών κόμ­μα και κυρί­ως τη συναλ­λα­γή και την εξυ­πη­ρέ­τη­ση συμ­φε­ρό­ντων και κυκλω­μά­των γύρω από τα ζώα, που τα κακο­ποιούν και τα βασα­νί­ζουν, καταρ­γώ­ντας στην πρά­ξη κάθε προ­στα­σία τους, και βεβαί­ως είχαν στό­χο την αλί­ευ­ση ψήφων ενό­ψει εκλογών».

Η Ομο­σπον­δία, αφού ανα­φέ­ρε­ται ανα­λυ­τι­κά στη στά­ση όλων των κομ­μά­των και βου­λευ­τών, απο­δο­μώ­ντας και τα «επι­χει­ρή­μα­τα» της κυβέρ­νη­σης για τη μη υπερ­ψή­φι­ση της διά­τα­ξης, σημειώ­νει ότι «οι μάσκες έπε­σαν. Τα μεγά­λα και πανί­σχυ­ρα συμ­φέ­ρο­ντα που επι­θυ­μούν την κατα­στρα­τή­γη­ση της όποιας προ­στα­σί­ας των ζώων και που ομνύ­ουν στην ανυ­παρ­ξία μέτρων για μια στοι­χειώ­δη έστω προ­στα­σία τους επι­κρά­τη­σαν της αρι­στε­ρής, οικο­λο­γι­κής ή της εν γένει φιλο­ζω­ι­κής συνεί­δη­σης στην ψήφο κομ­μά­των και βου­λευ­τών. Κι αυτό θα τους ακο­λου­θεί για πάντα στη δική μας συνείδηση».

Το ΚΚΕ ψήφι­σε υπέρ του Άρθρου 24Α για την προ­στα­σία των ζώων – Απορ­ρί­φθη­κε από τη Βουλή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο