Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Φιλουμένα Μαρτουράνο» στο θέατρο «Διάνα»

«Φιλου­μέ­να Μαρ­του­ρά­νο», σε σκη­νο­θε­σία Στα­μά­τη Φασου­λή, με την Ελέ­νη Ράντου στον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο, έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ρόλους της καριέ­ρας της.

Οι φτω­χο­γει­το­νιές της Νάπο­λης ζωντα­νεύ­ουν στο θέα­τρο «Διά­να». Εκεί, όπου ο Ντο­μέ­νι­κο Σοριά­νο (Γιάν­νης Βού­ρος) γνω­ρί­ζει τη νεα­ρή Φιλου­μέ­να σε έναν οίκο ανο­χής. Την ερω­τεύ­ε­ται, την παίρ­νει στο σπί­τι του και η Φιλου­μέ­να τον υπη­ρε­τεί με αφο­σί­ω­ση. Τα χρό­νια περ­νούν και 20 χρό­νια μετά ο Σοριά­νο ετοι­μά­ζε­ται να παντρευ­τεί μια πολύ νέα γυναί­κα, χωρίς όμως να έχει υπο­λο­γί­σει την απά­ντη­ση… της Φιλουμένα.

Συντε­λε­στές: Σκη­νο­θε­σία: Στα­μά­της Φασου­λής. Σκη­νι­κά: Μανό­λης Παντε­λι­δά­κης. Κοστού­μια: Ντέ­νυ Βαχλιώ­τη. Μου­σι­κή: Νάλυ­σα Γκρην. Φωτι­σμοί: Σάκης Μπιρ­μπί­λης. Κίνη­ση: Αντι­γό­νη Γύρα. Φωτο­γρα­φί­ες: Γιώρ­γος Καβαλλιεράκης.

Παί­ζουν: Ελέ­νη Ράντου, Γιάν­νης Βού­ρος, Βίλ­μα Τσα­κί­ρη, Τάσος Γιαν­νό­που­λος, Κατε­ρί­να Γερο­νι­κο­λού, Ντί­να Αβα­για­νού, Βαγ­γέ­λης Χατζη­νι­κο­λά­ου, Νίκος Σταυ­ρα­κού­δης, Μαρ­σέ­λα Λένα, Ανα­στα­σία Σιω­πί­δου, Πανα­γιώ­της Καρ­μά­της, Νεκτά­ριος Φαρ­μά­κης, Γιώρ­γος Αλεβυζάκης.

Ημέ­ρες και ώρες παρα­στά­σε­ων: Τετάρ­τη: 20:00
Πέμ­πτη: 20:00
Παρασκευή:21:00
Σάβ­βα­το: 18:30
21:15
Κυρια­κή: 19:30

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο