Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φινλανδία: Αποκαθηλώθηκε το τελευταίο άγαλμα του Λένιν…

Με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία να αξιο­ποιεί­ται ως αφορ­μή για έντα­ση του αντι­κομ­μου­νι­σμού στην ΕΕ, απο­κα­θη­λώ­θη­κε χτες το τελευ­ταίο άγαλ­μα του Λένιν που υπήρ­χε στη Φινλανδία.

Συγκε­κρι­μέ­να, το άγαλ­μα του Ρώσου κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη, μετά από μια «πρω­το­βου­λία πολι­τών» και αίτη­μα από το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο, μετα­φέρ­θη­κε από πλα­τεία της πόλης Κότ­κα σε απο­θή­κη του Μου­σεί­ου Kymenlaakso, το οποίο θα απο­φα­σί­σει εάν θα το αξιο­ποι­ή­σει ή όχι σε έκθεση.

Πάντως, όπως δήλω­σε ο διευ­θυ­ντής του Μου­σεί­ου Kymenlaakso, η γνώ­μη του μου­σεί­ου είναι ότι το άγαλ­μα θα μπο­ρού­σε κάλ­λι­στα να είχε παρα­μεί­νει στην αρχι­κή του θέση. «Ακό­μα κι αν αυτή η γενιά δεν το βλέ­πει, οι μελ­λο­ντι­κές γενιές σίγου­ρα θα ενδια­φέ­ρο­νται γι’ αυτό το άγαλ­μα», δήλω­σε ο διευ­θυ­ντής στο πρα­κτο­ρείο yle.

Την περα­σμέ­νη άνοι­ξη στην πόλη Τούρ­κου απο­μα­κρύν­θη­κε επί­σης άγαλ­μα του Λένιν από πλα­τεία, ενώ τον Αύγου­στο απο­κα­θη­λώ­θη­κε ακό­μη ένα σοβιε­τι­κό μνη­μείο για την «Παγκό­σμια ειρήνη»…

Ριζο­σπά­στης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο