Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φινλανδία: Θετική η Βουλή στην ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ

Οι μεγά­λες κοι­νο­βου­λευ­τι­κές ομά­δες της  Φιν­λαν­δί­ας είπαν σήμε­ρα ένα πρώ­το «ναι» στην έντα­ξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, αφού εξέ­φρα­σαν την καταρ­χήν υπο­στή­ρι­ξή τους σε κάποια μορ­φή μιας στρα­τιω­τι­κής συμμαχίας. 

Οκτώ αρχη­γοί κοι­νο­βου­λευ­τι­κών ομά­δων στους 10 εξέ­φρα­σαν την υπο­στή­ρι­ξή τους είτε για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ είτε για μια στρα­τιω­τι­κή ευθυγράμμιση.

Το φιν­λαν­δι­κό κοι­νο­βού­λιο ξεκί­νη­σε σήμε­ρα τη συζή­τη­ση για το ενδε­χό­με­νο η σκαν­δι­να­βι­κή χώρα, η οποία έχει σύνο­ρα 1.300 χιλιο­μέ­τρων με τη Ρωσία, να εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ, παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις της Μόσχας ότι κάτι τέτοιο θα απο­τε­λού­σε βήμα απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης της αρχι­τε­κτο­νι­κής ασφα­λεί­ας στην περιο­χή και θα μετέ­τρε­πε τη χώρα σε στό­χο της Ρωσί­ας σε ενδε­χό­με­νη σύγκρουση.

Οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες της πρω­θυ­πουρ­γού Σάνα Μάριν απέ­φυ­γαν να ανα­φέ­ρουν το ΝΑΤΟ στις ομι­λί­ες τους, αλλά εξέ­φρα­σαν ωστό­σο την υπο­στή­ρι­ξή τους στην ιδέα μιας στρα­τιω­τι­κής συμμαχίας.

Ο μεγα­λύ­τε­ρος σύμ­μα­χος των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών στην πεντα­κομ­μα­τι­κή κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού της Φιν­λαν­δί­ας, το Κόμ­μα του Κέντρου δήλω­σε ότι είναι έτοι­μο να υπο­στη­ρί­ξει μια από­φα­ση για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ.

Από την πλευ­ρά του, ο Γιού­σι Σάρα­μο, αρχη­γός της λεγό­με­νης «Αρι­στε­ρής Συμ­μα­χί­ας», η οποία έχει 16 έδρες στο κοι­νο­βού­λιο των 200 εδρών και απο­τε­λεί μέρος του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού της Μάριν, είπε ότι δεν πρέ­πει να ληφθεί βια­στι­κή από­φα­ση, αλλά πρό­σθε­σε ότι δεν θα απο­χω­ρή­σει από τον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό αν η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία στη­ρί­ξει την ένταξη.

Η Φιν­λαν­δία είναι στε­νός εταί­ρος με το ΝΑΤΟ, αλλά δια­τη­ρεί στρα­τιω­τι­κά αδέ­σμευ­το καθε­στώς. Τώρα, ωστό­σο, η άμυ­να και η ασφά­λεια της χώρας χρειά­ζε­ται ενί­σχυ­ση και η από­φα­ση για το αν θα υπο­βά­λει αίτη­ση για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ θα μπο­ρού­σε να ληφθεί εντός εβδο­μά­δων, είπε η Μάριν.

Η κυβέρ­νη­ση ανέ­φε­ρε επί­σης την πρό­θε­σή της να παρα­καμ­φθεί η άμε­ση τοπο­θέ­τη­ση του φιν­λαν­δι­κού λαού επί του θέμα­τος, λέγο­ντας ότι η υπο­στή­ρι­ξη για έντα­ξη στη λυκο­συμ­μα­χία θα μπο­ρού­σε να μετρη­θεί «μέσω κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ψηφο­φο­ρί­ας αντί δημο­ψη­φί­σμα­τος», αν και δεν έχει ορι­στεί ακό­μη ημε­ρο­μη­νία για μια τέτοια ψηφοφορία.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο