Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φιντέλ Κάστρο: Μηνύματα από την Ελλάδα για τα πέντε χρόνια από τον θάνατό του

Μηνύ­μα­τα από φορείς του κινή­μα­τος φιλί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης με την Κού­βα, οργα­νώ­σεις και κόμ­μα­τα, με αφορ­μή την συμπλή­ρω­ση πέντε χρό­νων από τον θάνα­το του Κομα­ντά­ντε Φιντέλ Κάστρο κατε­φθα­σαν την Πέμ­πτη η Πρε­σβεία της Κού­βας στην Αθήνα.

«Ο Φιντέλ Κάστρο είναι ένας από τους μεγά­λους επα­να­στά­τες της νεό­τε­ρης επο­χής, συνε­χι­στής της παρά­δο­σης των Απε­λευ­θε­ρω­τών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και των θεμε­λιω­τών της επι­στη­μο­νι­κής θεω­ρί­ας και πρά­ξης του σοσια­λι­σμού» σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­σή του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Αθή­νας, προ­σθέ­το­ντας πως ο Κου­βα­νός ηγέ­της «μπό­ρε­σε να συν­δυά­σει το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό και ανθρω­πι­στι­κό μήνυ­μα του Χοσέ Μαρ­τί με το μαρ­ξι­σμό-λενι­νι­σμό και να οδη­γή­σει τον κου­βα­νι­κό λαό στη νικη­φό­ρα έκβα­ση μιας σχε­δόν ενε­νη­ντά­χρο­νης επα­να­στα­τι­κής πορεί­ας, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας έγκαι­ρα πως η εθνι­κή κυριαρ­χία είναι άρρη­κτα δεμέ­νη και δεν μπο­ρεί να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί παρά μόνο μέσα από την πάλη για το σοσιαλισμό».

«Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας απο­τί­ει φόρο τιμής στον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή ηγέ­τη, τον Κου­βα­νό επα­να­στά­τη Φιντέλ Κάστρο Ρουζ, πέντε χρό­νια μετά τον θάνα­τό του» ανα­φέ­ρει, μετα­ξύ άλλων, σε βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νο μήνυ­μά του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ και μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του Κόμ­μα­τος Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος και προσθέτει: 

«Για δεκα­ε­τί­ες ο Φιντέλ Κάστρο απο­τε­λεί πηγή έμπνευ­σης για τους αγώ­νες των λαών του κόσμου και του ελλη­νι­κού λαού. Ολό­κλη­ρες γενιές αγω­νι­στών δια­μορ­φώ­θη­καν με το παρά­δειγ­μά του, με τον ηγε­τι­κό του ρόλο στην επι­τυ­χία της κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης, στην οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού, στην αντι­πα­ρά­θε­ση με τον ιμπε­ρια­λι­σμό και στην απο­γο­ή­τευ­ση εκα­το­ντά­δων ανα­τρε­πτι­κών ενερ­γειών. Ειδι­κά στις πολύ δύσκο­λες συν­θή­κες που προ­έ­κυ­ψαν για το παγκό­σμιο επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα μετά τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στην ΕΣΣΔ και στις άλλες σοσια­λι­στι­κές χώρες της Ευρώ­πης, εμπνευ­στή­κα­με από την αντί­στα­ση του κου­βα­νι­κού λαού και από τη στα­θε­ρή θέση του Φιντέλ ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επιθετικότητα».

«Κομ­μου­νι­στής, διε­θνι­στής, αλη­θι­νός επα­να­στά­της, ο Φιντέλ άφη­σε ανε­ξί­τη­λη την σφρα­γί­δα του στην ιστο­ρία της Κού­βας και της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Υπήρ­ξε ο άνθρω­πος που το όνο­μα του έγι­νε συνώ­νυ­μο της επα­νά­στα­σης και της αξιο­πρέ­πειας και του οποί­ου η κλη­ρο­νο­μιά για τον Κου­βα­νι­κό λαό και το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα είναι πραγ­μα­τι­κά ανε­κτί­μη­τη» υπο­γραμ­μί­ζει σε βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νο μήνυ­μα του ο Νίκος Μότ­τας, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσσαλονίκης.

Τονί­ζει δε, μετα­ξύ άλλων, πως «σήμε­ρα, πέντε χρό­νια μετά το βιο­λο­γι­κό του θάνα­το, ο Κομα­ντά­ντε Φιντέλ Κάστρο παρα­μέ­νει στις καρ­διές και την συλ­λο­γι­κή συνεί­δη­ση των λαών που μάχο­νται ενά­ντια στο βάρ­βα­ρο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα, τον καπι­τα­λι­σμό, την αδι­κία και την καταπίεση».

«Πηγή έμπνευ­σης και ισχυ­ρό σύμ­βο­λο» χαρα­κτη­ρί­ζει τον Κου­βα­νό ηγέ­τη ο Γιάν­νης Μπουρ­νούς, βου­λευ­τής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ και ανα­πλη­ρω­τής τομε­άρ­χης εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής του κόμ­μα­τος, σε μήνυ­μά του, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως «από όποια θέση και αν βρι­σκό­μα­στε, θα αφιε­ρώ­σου­με τις προ­σπά­θειές μας στην προ­στα­σία και την ευη­με­ρία της Κού­βας και του λαού της».

Για τα πέντε χρό­νια από τον θάνα­το του ηγέ­τη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, ο Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος «Χοσέ Μαρ­τί» ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων σε ανα­κοί­νω­σή του: «Το 2016 ο Φιντέλ φεύ­γει από τη ζωή, έχο­ντας χαρά­ξει μια ανε­ξί­τη­λη πορεία ως ο ηγέ­της της πρώ­της αμε­ρι­κα­νι­κής σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης, ο πρω­το­πό­ρος μαχη­τής της ανε­ξαρ­τη­σί­ας των λαών, ο ηγέ­της που οι παρεμ­βά­σεις του επη­ρε­ά­ζουν ολό­κλη­ρη την ανθρω­πό­τη­τα», συμπλη­ρώ­νο­ντας πως «η Κού­βα, που γέν­νη­σε και δια­μόρ­φω­σε τον παγκό­σμιο ηγέ­τη Φιντέλ Κάστρο, έχει πάρει τη θέση τής παγκό­σμιας πατρί­δας στις καρ­διές και τους αγώ­νες των λαών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο