Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φιόντορ Ντοστογιέφσκι. Ρώσος συγγραφέας (1821–1881) — 200 χρόνια από την γέννηση του…

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα //
Αρθρογράφος-Ερευνήτρια

“Πολύ φοβάμαι πως…”

“Πολύ φοβά­μαι πως το έργο μου αυτό θα είναι μία πλή­ρης απο­τυ­χία”… έγρα­φε-μετα­ξύ άλλων‑, σε επι­στο­λή του προς την ανι­ψιά του Σόνια Ντο­στο­γιέφ­σκι ο Φιό­ντορ Ντο­στο­γιέφ­σκι ανα­φε­ρό­με­νος στο έργο του : “Ο ηλίθιος”.

Πρό­κει­ται για το πασί­γνω­στο μυθι­στό­ρη­μα του που όπως ο ίδιος δήλω­νε ήταν και το πιο αγα­πη­μέ­νο του. “Ο ηλί­θιος”- σύμ­φω­να με τον Γκά­ρι Σαούλ Μόρ­σον, ναι μεν παρα­βιά­ζει κάθε κρι­τι­κό κανό­να αλλά παρ’ όλα αυτά κατα­φέρ­νει να φτά­σει σε πραγ­μα­τι­κό μεγαλείο‑, ήρω­ας του είναι ο αγα­θός και απλός πρί­γκη­πας Μύν­σκι και είχε δημο­σιευ­θεί για πρώ­τη φορά σε συνέ­χειες στην επι­θε­ώ­ρη­ση “Ρώσος Αγγε­λιο­φό­ρος” τα έτη 1868–1869.

Ευτυ­χώς για το παγκό­σμιο ανα­γνω­στι­κό κοι­νό που η πρό­βλε­ψη του Φιό­ντορ Μιχα­ή­λο­βιτς Ντο­στο­γιέφ­σκι δεν βγή­κε αλη­θι­νή, αλλά δυστυ­χώς για τους πολυά­ριθ­μους εχθρούς του…

Ναι, οι εχθροί του έργου του συγ­γρα­φέα πολυ­πλη­θείς!!! Θα μου πεί­τε, διά­νοια, ιδιο­φυία άνευ εχθρών γίνε­τε; Όχι. Κι ο συγ­γρα­φέ­ας μας ένας από τους πιο γνω­στούς και πολυ­δια­βα­σμέ­νους παγκο­σμί­ως συγ­γρα­φείς, είχε πολ­λούς εχθρούς.

Τον Ντο­στο­γιέφ­σκι ή τον αγα­πάς με πάθος ή τον μισείς με εξί­σου αμεί­ω­το πάθος. Ας δού­με αυτούς της δεύ­τε­ρης κατη­γο­ρί­ας, τους επι­κρι­τές του…

Βλα­ντί­μιρ Ιλίτς Ουλιά­νοφ (1870–1924), ο …γνω­στός μας Λένιν. Μέγας επι­κρι­τής του Ντο­στο­γιέφ­σκι έλε­γε: “Μου έρχε­ται να κάνω εμε­τό όταν δια­βά­ζω τον Φ.Ν”… ενώ αντι­θέ­τως λάτρευε τον σύγ­χρο­νο του Φ.Ν. κόμη­τα Λέο­ντα Τολ­στόι τον οποίο θεω­ρού­σε καθρέ­πτη της Ρώσι­κης Επανάστασης.

Λέων Τολ­στόι ένας από τους προ­φή­τες-συγ­γρα­φείς της Ρώσι­κης λογο­τε­χνί­ας της επο­χής του Δια­φω­τι­σμού της Ρωσί­ας, φανα­τι­κός επι­κρι­τής του Φ.Ν, όταν μάλι­στα τον συνα­ντού­σε τυχαία έκα­νε ..πως δεν τον βλέπει…

Ιβάν Μπού­νιν, Τουρ­γκιέ­νεφ, Βαλε­ντίν Κατά­γιεφ, Βλα­ντί­μιρ Ναμπό­κοφ, Τουρ­γκιέ­νιεφ αλλά κι οι νεό­τε­ροι Άντον Τσέ­χωφ και Μαξίμ Γκόρ­κι δεν δίστα­ζαν να εκφρά­ζουν την αντι­πά­θεια τους στο έργο του Φ.Ν, με τον Ιβάν Μπού­νιν να δηλώ­νει στον Βαλε­ντίν Κατά­γιεφ ‑τον μέγα αυτό σοβιε­τι­κό συγγραφέα‑, σε συνά­ντη­ση τους το 1919 στην Οδησ­σό: “Μισώ τον Ντο­στο­γιέφ­κι σας”, και τον Τουρ­γκιέ­νιεφ να γρά­φει: ”Ο Ντο­στο­γιέφ­σκι είναι σαν ένα σπυ­ρί στη μύτη της Ρωσί­ας”… (Ολοι ομό­τε­χνοι και σύγ­χρο­νοι του. Ταξι­κό το μίσος των Μπού­νιν- Ναμπό­κοφ κλπ ή ζήλεια ομο­τέ­χνων;). Σαφώς του Λένιν ιδε­ο­λο­γι­κό το μίσος.

Μέσα σε …αυτό το κλί­μα ο Φ.Ν, μεγα­λουρ­γού­σε γρά­φο­ντας αρι­στουρ­γή­μα­τα με μια δια­φο­ρά. ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ του παι­χνι­διού για 2 αιώ­νες μέχρι δηλα­δή και τον 20ο ήταν ο Λέων Τολ­στόι. Παγκοσμίως.

 

karamazof

Το χει­ρό­γρα­φο των Αδελ­φών Καρα­μά­ζοφ 1880, του Φιό­ντορ Ντο­στο­γιέφ­σκι. Historical Pictures

Κι ήταν μοι­ραίο μισού­σες ή λάτρευ­ες τον Ντο­στο­γιέφ­σκι ‑ως κρι­τι­κός , ιστο­ρι­κός λογο­τε­χνί­ας ή ανα­γνώ­στης -, να τον συγκρί­νεις με της ιδί­ας περιό­δου κολοσ­σό Λέο­ντα Τολ­στόι. Δύο αιώ­νες νικη­τής ο Τολ­στόι. Τώρα με την χαραυ­γή του 21 αιώ­να τα πράγ­μα­τα έλα­βαν …δρα­μα­τι­κή τρο­πή για τους επι­κρι­τές του εφό­σον ο αιώ­νας μας ξεκί­νη­σε πανη­γυ­ρι­κά για τον Ντο­στο­γιέφ­σκι ιδί­ως στην Ρωσία όπου “Οι αδελ­φοί Καρα­μά­ζοφ” γνω­ρί­ζουν τρε­λές πωλή­σεις ιδί­ως ανά­με­σα στους νέους που ναι μεν βλέ­πουν το αρι­στούρ­γη­μα αυτό κάτι σαν… αστυ­νο­μι­κό μυθι­στό­ρη­μα όμως θεω­ρούν τον Τολ­στόι ανιαρό…

Αχ και να τους άκου­γε ο Ιβάν Μπού­νιν, μαιτρ του λογο­τε­χνι­κού λόγου, που θεω­ρού­σε υπεύ­θυ­νο όλων των δει­νών της Ρωσί­ας τον Ντοστογιέφσκι …

Ανέ­φε­ρα ήδη ότι τον Ντο­στο­γιέ­σκι ή τον λατρεύ­εις ή τον μισείς (ανή­κω στην πρώ­τη κατη­γο­ρία), κι οι θαυ­μα­στές του ανα­ρίθ­μη­τοι. Ευπώ­λη­τα τα βιβλία ανά την υφή­λιο, ρεκόρ εισι­τη­ρί­ων και εισπρά­ξε­ων οι ται­νί­ες με σενά­ριο από τα έργα του όπως το σοβιε­τι­κό φιλμ ‘Το όνει­ρο του θεί­ου μου’ που στην πρε­μιέ­ρα του στις κεντρι­κές κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες της Μόσχας το 1967 η κοσμοσ­συ­ροή, όπως βλέ­που­με και στην φωτο­γρα­φία, προ­κά­λε­σε κατά­πλη­ξη. Στην ται­νία αυτή (υπάρ­χει και στο δια­δί­κτυο) συμ­με­τεί­χαν κορυ­φαί­οι σοβιε­τι­κοί ηθοποιοί.

premiera film

Μόσχα, 1967. Πρε­μιέ­ρα του φιλμ ‘Το όνει­ρο του θεί­ου μου. Historical Pictures.

“Τα πάντα πεθαί­νουν. Τα πάντα. Ακό­μα και οι ανα­μνή­σεις. Και τα ευγε­νι­κά αισθή­μα­τά μας πεθαί­νουν. Στη θέση τους μπαί­νει η λογική”.

‘Το όνει­ρο του θεί­ου μου’. Φιό­ντορ Ντοστογιέφσκι.

Σε αυτό το βιβλίο του ο συγ­γρα­φέ­ας σαρ­κά­ζει τις αδυ­να­μί­ες των ηλι­κιω­μέ­νων και συμ­με­ρί­ζε­ται τα όνει­ρα των νέων με χιού­μορ και συμπάθεια.

Κάθε έργο του Φ.Ν, ένα μικρό αρι­στούρ­γη­μα και το πρώ­το έργο που δημο­σί­ευ­σε ήταν: ”Οι φτωχοί“-(1846). Εδώ συνα­ντά­με και τον πρώ­το ήρωα-γίγα­ντα του μεγα­λο­φυή συγ­γρα­φέα τον Μακάρ Ντιε­βού­σκιν. Το χει­ρό­γρα­φο του έργου το είχε πάει στον μέγα της επο­χής Ρώσο κρι­τι­κό Β. Μπε­λίν­σκι ο άγνω­στος τότε αλλά κατό­πιν πασί­γνω­στος ποι­η­τής Νεκρά­σοφ που επι­στρέ­φο­ντας το στον φίλο του συγ­γρα­φέα του προ­σκό­μι­σε και το ιδιό­χει­ρο σημεί­ω­μα του κρι­τι­κού: “Αυτή είναι η αλη­θι­νή τέχνη και υπη­ρε­σία του συγ­γρα­φέα. Η αλή­θεια απο­κα­λύ­φθη­κε μέσα σου, σου έχει δωρη­θεί. Φύλα­ξε και μεί­νε πιστός σ’ αυτό το δώρο και θα γίνεις μέγας συγ­γρα­φεύς”. Αυτή η κρί­σις του μέγα Μπελίνσκι…

Το έργο αυτό “Οι Φτω­χοί” μετα­φρά­στη­κε στην ελλη­νι­κή γλώσ­σα μόλις το 1926 από τον εξαί­ρε­το μετα­φρα­στή Γεώρ­γιο Σημη­ριώ­τη ‑οι συλ­λέ­κτες βιβλί­ων ανα­ζη­τούν συνε­χώς μετα­φρά­σεις του‑, και είχε κυκλο­φο­ρή­σει από τον εκδο­τι­κό οίκο: Θεο­φα­νί­δης & Λαμπα­δα­ρί­δης. Ακο­λού­θη­σε η μετά­φρα­ση του Άρη Αλεξάνδρου/εκδόσεις Γκο­βό­στη, 1960 κλπ.

Άγιοι που υπο­φέ­ρουν ή άνθρω­ποι που κατα­κτούν την αγιο­σύ­νη μέσα από τον πόνο οι ήρω­ες του Ντο­στο­γιέφ­σκι, ήρω­ες υπό το κρά­τος έντο­νης συναι­σθη­μα­τι­κής φορ­τί­σε­ως (βλέ­πε Ρασκόλ­νι­κοφ-Έγκλη­μα και τιμω­ρία) που τους έσπρω­χνε να προ­βούν σε δημό­σια εξο­μο­λό­γη­ση και αυτοτιμωρία…

Συγ­γρα­φέ­ας που ‘πετά­ει-σπρώ­χνει’ τον ανα­γνώ­στη στο βάλ­το που έχει δημιουρ­γή­σει στα γρα­πτά του σαν τιμω­ρία για όλα τα δει­νά που έχουν δια­πρα­χθεί στην ανθρω­πό­τη­τα, έτσι σαν εξι­λέ­ω­ση. Σαφώς οι αδύ­να­μοι χαρα­κτή­ρες κιν­δυ­νεύ­ουν να κολ­λή­σουν στο βάλτο…

19ος και 20ος αιώ­νας, οι αιώ­νες θριάμ­βου του Λέο­ντος Τολ­στόι. 21ος αιώ­νας με θριαμ­βευ­τι­κή είσο­δο του Φιό­ντορ Ντο­στο­γιέφ­σκι. Η ώρα της μεγά­λης ρεβάνς;

Ο Φιό­ντορ Μιχα­ή­λο­βιτς Ντο­στο­γιέφ­σκι, Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας διη­γη­μα­το­γρά­φος, δοκι­μιο­γρά­φος, δημο­σιο­γρά­φος και φιλό­σο­φος συνέ­γρα­ψε εν συνό­λω 12 μυθι­στο­ρή­μα­τα, 4 νου­βέ­λες, 16 διη­γή­μα­τα κλπ. Από τα πιο γνω­στά του έργα: ‘Έγκη­μα και Τιμωρία’-1866, ‘Ο Ηλίθιος’-1869, ‘Οι Δαιμονισμένοι’-1872, ‘Αδελ­φοί Καραμάζοφ’-1880.

Γεν­νή­θη­κε στις 30 Οκτω­βρί­ου 1821 στην κλι­νι­κή Μαρίν­σκα­για της Μόσχας. Ο πατέ­ρας του Μιχα­ήλ ήταν ιερέ­ας και δολο­φο­νή­θη­κε από τους δου­λο­πά­ροι­κους του λόγω σκλη­ρής συμπε­ρι­φο­ράς απέ­να­ντι τους στο κτή­μα του στο Ντο­ρό­πο­λιε του Κυβερ­νεί­ου της Τούλας.

Το 1849 ο Φ.Ν, κατα­δι­κά­στη­κε σε κατα­να­γκα­στι­κά έργα στην Σιβη­ρία από όπου τελι­κά επέ­στρε­ψε στην Αγία Πετρού­πο­λη το 1859.

Ήταν επι­λη­πτι­κός και έπα­σχε από ασθέ­νεια των πνευ­μό­νων. Από επι­λη­ψία που κλη­ρο­νό­μι­σε από τον συγ­γρα­φέα πατέ­ρα του απε­βί­ω­σε ο μικρός του γιός το 1878, αιτία της μετα­κό­μι­σης της οικο­γέ­νειας Ντο­στο­γιέφ­σκι στην οικία της οδού Κουζ­νέ­τσκι αριθ­μός 5, ένα λιτό δια­μέ­ρι­σμα 6 δωμα­τί­ων με θέα τον ναό του Αγί­ου Βλα­ντί­μιρ , όπου ο συγ­γρα­φέ­ας εκκλη­σια­ζό­ταν τα τελευ­ταία χρό­νια της ζωής του.

Σε αυτό το δια­μέ­ρι­σμα συνέ­γρα­ψε το αρι­στούρ­γη­μα του ‘Αδελ­φοί Καρα­μά­ζοφ’, τελευ­ταίο έργο του.Εδώ και απε­βί­ω­σε στις 28 Ιανουαρίου(9 Φεβρουα­ρί­ου με το νέο ημε­ρο­λό­γιο) του 1881.
Το Νοέμ­βριο του 1991, με τη συμπλή­ρω­ση 150 χρό­νων από τη γέν­νη­ση του συγ­γρα­φέα, το Μου­σείο Ντο­στο­γιέφ­σκι της Αγί­ας Πετρού­πο­λης άνοι­ξε στο κοι­νό τις πύλες του στο σπί­τι αυτό.

Ο τάφος του Φ. Ντο­στο­γιέφ­σκι βρί­σκε­ται στο Κοι­μη­τή­ριο Τίχ­βιν της Μονής Αλε­ξά­ντερ Νιέφ­σκι στην Αγία Πετρούπολη.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες βιο­γρα­φι­κού: Wikipedia.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο