Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φλέγεται και πάλι ο Αμαζόνιος

Ρεκόρ πυρ­κα­γιών κατα­γρά­φη­κε τον Ιού­λιο στον υδρο­βιό­το­πο Παντα­νάλ στη Βρα­ζι­λία, ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα κατα­φύ­για βιο­ποι­κι­λό­τη­τας παγκο­σμί­ως, με τη δρα­μα­τι­κή κατά­στα­ση να ωθεί την κυβέρ­νη­ση να ανα­πτύ­ξει τον στρα­τό για την κατά­σβε­ση της πυρκαγιάς.

Σύμ­φω­να με τα δορυ­φο­ρι­κά στοι­χεία που ήταν δια­θέ­σι­μα χθες Παρα­σκευή στον ιστό­το­πο του Εθνι­κού Ινστι­τού­του Δια­στη­μι­κών Ερευ­νών (INPE), στην περιο­χή υπήρ­χαν 1.669 εστί­ες φωτιάς, τρεις φορές περισ­σό­τε­ρες από ό,τι τον Ιού­λιο του 2019 και ο μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός που έχει κατα­γρα­φεί από το 1998 που δια­τη­ρού­νται αρχεία.

Το προη­γού­με­νο ρεκόρ χρο­νο­λο­γεί­ται από τον Ιού­λιο του 2005, με 1.259 εστίες.

Τους επτά πρώ­τους μήνες του 2020 συνο­λι­κά εντο­πί­στη­καν 4.203 εστί­ες φωτιάς, αριθ­μός τρι­πλά­σιος σε σχέ­ση με την ίδια περί­ο­δο πέρυ­σι. Το 2019 ήταν μια ιδιαί­τε­ρα κατα­στρο­φι­κή χρο­νιά, με εξα­πλά­σιο αριθ­μό πυρ­κα­γιών σε σχέ­ση με το 2018.

Η περιο­χή του κόσμου με την περισ­σό­τε­ρη υγρα­σία, το 62% του Παντα­νάλ, μιας κοι­λά­δας η οποία στην καρ­διά της επο­χής των βρο­χών είναι κάτω από το νερό σε ποσο­στό 80% και η οποία απο­τε­λεί μεγά­λο κατα­φύ­γιο πανί­δας, βρί­σκε­ται στη Βραζιλία.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Βρα­ζι­λί­ας, πέντε στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη εστά­λη­σαν στην περιο­χή και 320 στρα­τιώ­τες κινη­το­ποιού­νται από το προη­γού­με­νο Σάβ­βα­το για να αντι­με­τω­πί­σουν τις πυρ­κα­γιές στην πολι­τεία Μάτο Γκρόσο

Βόρεια του Παντα­νάλ, στο δάσος του Αμα­ζο­νί­ου ο Ιού­λιος ήταν ιδιαί­τε­ρα κατα­στρο­φι­κός, με 6.091 εστί­ες φωτιάς, τις περισ­σό­τε­ρες από το 2017. Όμως ο αριθ­μός των πυρ­κα­γιών τους πρώ­τους επτά μήνες του 2020 έχει μειω­θεί κατά 9% σε σχέ­ση με την ίδια περί­ο­δο πέρυσι.

Οι ειδι­κοί ανα­μέ­νουν όμως την κατά­στα­ση να επι­δει­νω­θεί καθώς μόλις ξεκί­νη­σε η ξηρή περίοδος.

Η απο­ψί­λω­ση του Αμα­ζο­νί­ου έφτα­σε σε νέο επί­πε­δο ρεκόρ το πρώ­το εξά­μη­νο του έτους, με 3.700 τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα να απο­ψι­λώ­νο­νται, αύξη­ση 25% σε σχέ­ση με την ίδια περί­ο­δο πέρυσι.

Ο ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου δέχε­ται έντο­νες επι­κρί­σεις από τις οικο­λο­γι­κές οργα­νώ­σεις καθώς από τον Ιανουά­ριο του 2019 που ανήλ­θε στην εξου­σία άφη­σε να εννοη­θεί ότι θα εγκρί­νει γεωρ­γι­κές και μεταλ­λευ­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σε προ­στα­τευό­με­νες περιο­χές του Αμαζονίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο