Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φλώρινα: Θρασύδειλοι φασίστες επιτέθηκαν στα γραφεία του ΚΚΕ

Βαν­δα­λι­σμό της πινα­κί­δας στα γρα­φεία του ΚΚΕ στη Φλώ­ρι­να από θρα­σύ­δει­λους φασί­στες καταγ­γέλ­λει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Φλώ­ρι­νας του Κόμ­μα­τος σε ανα­κοί­νω­σή της και τονί­ζει: «Αυτή η ενέρ­γεια έρχε­ται σε μια περί­ο­δο που το ΚΚΕ με τα μέλη του πρω­το­στά­τη­σαν στη συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στην παρου­σία φασι­στών στην πόλη, στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις, στα συλ­λα­λη­τή­ρια που ανα­δει­κνύ­ουν τις δια­χρο­νι­κές κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη, καθώς και σε κάθε μικρό και μεγά­λο πρό­βλη­μα που αντι­με­τω­πί­ζουν η εργα­τι­κή τάξη και ο λαός της περιοχής.

Ανα­δει­κνύ­ε­ται ότι τους εξορ­γί­ζει η πολι­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΚΕ, για­τί στο­χεύ­ει στον πυρή­να του συστή­μα­τος. Αυτό είναι που τους ενο­χλεί, καθώς και οι αγω­νι­στι­κές παρα­δό­σεις της περιο­χής, που είναι άρρη­κτα δεμέ­νες με την Ιστο­ρία και την ηρω­ι­κή πορεία του Κόμ­μα­τός μας και αυτό το ανα­γνω­ρί­ζει ο κόσμος.

Τέτοιου είδους ενέρ­γειες απέ­να­ντι στο ΚΚΕ απο­δει­κνύ­ουν μόνο τον φόβο και το μίσος για την πρω­το­πό­ρα δρά­ση του. Στο­χεύ­ουν στον ίδιο τον λαό, επι­τι­θέ­με­νοι σε όσους πρω­το­στα­τούν στην οργά­νω­σή του. Απα­ντιού­νται όμως ήδη αυτήν την περί­ο­δο στη συμπό­ρευ­ση χιλιά­δων με τους κομ­μου­νι­στές για να σωθούν τα σπί­τια του λαού, για να αντι­με­τω­πί­σει ο λαός το μεγά­λο κύμα ακρί­βειας και όχι μόνο. Θα απα­ντη­θούν ακό­μα πιο μαζι­κά με ένα ισχυ­ρό ΚΚΕ».

Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο