Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας — Δείτε το tweet του Γιούνκερ

«Ήμουν φίλος της Ελλά­δας όταν η Ελλά­δα είχε λίγους φίλους. Και θα παρα­μεί­νω φίλος της Ελλά­δας» δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ζαν Κλοντ Γιουν­κερ μετά την ανα­γό­ρευ­σή του σε επί­τι­μο Διδά­κτωρ Νομι­κής Σχο­λής ΑΠΘ. Ή αλλιώς το θρά­σος και η υπο­κρι­σία αυτών που ματώ­σαν το λαό, τον έρι­ξαν στη φτώ­χεια και στην εξα­θλί­ω­ση να παρου­σιά­ζο­νται ως φίλοι.

Ποιος είναι ο Γιουν­κερ; «Ένας γνή­σιος εκπρό­σω­πος μιας ιμπε­ρια­λι­στι­κής ένω­σης κρα­τών, εχθρι­κής προς τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και στα­θε­ρά στο πλευ­ρό του μεγά­λου κεφαλαίου

(…)

Η ΕΕ έχει πρω­το­στα­τή­σει στην επί­θε­ση κατά των δικαιω­μά­των των λαών όλης της Ευρώ­πης, στη διά­λυ­ση των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων, όλων των ασφα­λι­στι­κών και συνο­λι­κά των κοι­νω­νι­κών δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων και της νεο­λαί­ας στα κρά­τη – μέλη. Είναι η ένω­ση που προ­ω­θεί τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, τις επεμ­βά­σεις και τους πολέ­μους όπου γης, μαζί με την δολο­φο­νι­κή μηχα­νή του ΝΑΤΟ, από τη Γιου­γκο­σλα­βία μέχρι το κέρας της Αφρι­κής, από τη Λιβύη και την Αίγυ­πτο μέχρι τη στή­ρι­ξη της φασι­στι­κής κυβέρ­νη­σης της Ουκρα­νί­ας» (Από την ανα­κοί­νω­ση του Συλ­λό­γου Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης).

Στος δε πανε­πι­στη­μια­κούς που πήραν την από­φα­ση να τιμή­σουν τον Ζαν Κλοντ Γιούν­κερ, τους αφιε­ρώ­νου­με το δίστι­χο του Κώστα Βάρναλη:

Και συ, τσού­λα των δήμιων, Επιστήμη,
της Αλή­θειας εσχά­τη τεφροδόχα,

 

Ανε­πι­θύ­μη­τος από φοι­τη­τές και εργα­ζό­με­νους στο ΑΠΘ ο Γιούνκερ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο