Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικές εκλογές: Άρχισε η καταμέτρηση — Παρακολουθήστε τη ροή των αποτελεσμάτων

Φοι­τη­τι­κές εκλο­γές: Έκλει­σαν οι κάλ­πες των φοι­τη­τι­κών και σπου­δα­στι­κών εκλο­γών που διε­ξή­χθη­σαν σήμε­ρα Τετάρ­τη 10 Απρί­λη σε όλη τη χώρα.

Η συμ­με­το­χή, σύμ­φω­να με τις πρώ­τες εκτι­μή­σεις, ήταν ικα­νο­ποι­η­τι­κή και ίσως μερι­κώς αυξη­μέ­νη, καθώς οι φοι­τη­τές και οι σπου­δα­στές προ­σήλ­θαν για να εκλέ­ξουν τα νέα Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια των Συλ­λό­γων τους.

apotelesmata1 apotelesmata2

Σύμ­φω­να με τα μέχρι τώρα απο­τε­λέ­σμα­τα η Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ ανα­δει­κνύ­ε­ται σε πρώ­τη δύνα­μη στους εξής 44 Συλλόγους:

Κοιν. Διοί­κη­σης και Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΔΠΘ, Μετά­φρα­σης και Πλη­ρο­φο­ρι­κής του Ιονί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου, ΠΤΝ, Φυσι­κού και Βιολ. Εφαρ­μο­γών του Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαν­νί­νων, ΤΕΦΑΑ, ΕΜΜΕ, ΠΤΔΕ, Φαρ­μα­κευ­τι­κού, Γεω­λο­γι­κού, Ψυχο­λο­γί­ας, Ιτα­λι­κού, Αγγλι­κού και Βιο­λο­γι­κού του ΑΠΘ, Μαθη­μα­τι­κού του Πανε­πι­στη­μί­ου Αιγαί­ου, Νοση­λευ­τι­κής, ΠΤΝ, ΠΤΔΕ, Μαθη­μα­τι­κού και Τούρ­κι­κου του ΕΚΠΑ, ΣΕΤΠ και ΣΕΤ του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττι­κής, Πλη­ρο­φο­ρι­κής και Τηλε­πι­κοι­νω­νιών του Παν. Πελοποννήσου.

Επί­σης στο ΠΤΔΕ, Ειδ. Αγω­γής, Χωρο­τα­ξί­ας, Φυτι­κής Παρα­γω­γής και Κτη­νια­τρι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λί­ας, Ψυχο­λο­γί­ας, Βιο­λο­γι­κού και Επι­στή­μης Υπο­λο­γι­στών του Πανε­πι­στη­μί­ου Κρή­της, Ανώ­τα­της Σχο­λής Καλών Τεχνών, Θεα­τρι­κών Σπου­δών, Διαχ. Πολι­τι­σμ. Περιβ. & Νέων Τεχν. και Φαρ­μα­κευ­τι­κού του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Δυτι­κής Ελλά­δας, ΣΕΥΠ, ΣΤΕΦ και ΤΕΙ Καρ­δί­τσας του ΤΕΙ Θεσ­σα­λί­ας, Μου­σι­κής Τεχνο­λο­γί­ας του ΤΕΙ Κρή­της και Διοί­κη­σης Εφο­δια­σμού του ΤΕΙ Στε­ρε­άς Ελλάδας.

Τη ροή των απο­τε­λε­σμά­των μπο­ρεί­τε να παρα­κο­λου­θεί­τε στο portal 902.gr και στην ιστο­σε­λί­δα ekloges-spoudastes.gr.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο