Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικές Εκλογές: Θρίαμβος για την «ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΚΣ» — 1η δύναμη σε όλη την Ελλάδα!

Στο 34.82% είναι η «Πανσπουδαστική ΚΣ» σε 214 από 266 συλλόγους καταγράφοντας σαρωτική άνοδο και φυσικά είναι πρώτη δύναμης στις εκλογές του 2022.

Σύμ­φω­να με τα μέχρι στιγ­μής αποτελέσματα:

Πρώ­τη δύνα­μη η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, στα Πανε­πι­στή­μια Ιωαν­νί­νων, Θεσ­σα­λί­ας και Κρήτης.

Οι πρω­τιές της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» στην Αθήνα:

Μηχα­νο­λό­γους Μηχα­νι­κούς ΕΜΠ, Τοπο­γρά­φοι ΕΜΠ, Γεω­λο­γι­κό, Δάσκα­λοι, Νηπια­γω­γοί, Οδο­ντια­τρι­κή, Φιλο­σο­φι­κή, Κοι­νω­νιο­λο­γία ΕΚΠΑ, Τουρ­κι­κό ΕΚΠΑ, ΑΣΚΤ, ΣΕΤ, ΣΕΤΠ, ΣΕΥΠ

Πρω­τιές που κατα­γρά­φει η «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές 2022 σε άλλες περιοχές:

Μηχα­νι­κών Σχε­δί­α­σης Προ­ϊ­ό­ντων και Συστη­μά­των Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών και Μηχα­νι­κών Υπο­λο­γι­στών Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, Πλη­ρο­φο­ρι­κής Ιόνιο Πανε­πι­στή­μιο, Τμή­μα Μου­σειο­λο­γί­ας Πανε­πι­στή­μιο Πατρών, Σύλ­λο­γος Επι­στη­μών Υγεί­ας ΔΙ.ΠΑ.Ε., Σχο­λή Επι­στη­μών Τρο­φί­μων Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Αττι­κής, Σχο­λή Μηχα­νι­κών (Σίν­δος) ΔΙ.ΠΑ.Ε, Αγρο­νό­μων και Τοπο­γρά­φων Μηχα­νι­κών Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στη­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, Επι­στή­μη Τεχνών Πανε­πι­στή­μιο Ιωαν­νί­νων, Μαθη­μα­τι­κών Πανε­πι­στή­μιο Θεσσαλίας.

Πρώ­τη δύνα­μη η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» στο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας με πρω­τιές στους συλλόγους:

ΣΤΕΦ Λάρι­σας, Περι­βάλ­λο­ντος Λάρι­σας, Σχο­λή Διοί­κη­σης Οικο­νο­μί­ας Λάρι­σας, ΣΕΥΠ Λάρι­σας, ΤΕΦΑΑ Τρί­κα­λα, Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών Βόλος, Οικο­νο­μι­κό Βόλος, Φυτι­κής Παρα­γω­γής βόλος, ΠΤΕΑ Βόλος.

Στα τμή­μα­τα του ΔΙΠΑΕ στην Καβά­λα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με μεγά­λη συμ­με­το­χή εκλο­γές στους νεο­σύ­στα­τους φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους των Τμη­μά­των Φυσι­κού, Χημι­κού, Πλη­ρο­φο­ρι­κής και Λογιστικής.

Η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» ανα­δει­κνύ­ε­ται πρώ­τη και αυτο­δύ­να­μη και στους τέσ­σε­ρις Συλ­λό­γους, λαμ­βά­νο­ντας συνο­λι­κά 269 ψήφους και ποσο­στό 85,7%.

Ενδει­κτι­κά, στις εκλο­γές των Συλ­λό­γων του πρώ­ην ΤΕΙ Καβά­λας το 2019, η Παν­σπου­δα­στι­κή είχε λάβει 100 ψήφους (αύξη­ση 169%).

Δήλωση του Νίκου Αμπατιέλου

Δήλω­ση του Νίκου Αμπα­τιέ­λου, Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ για το απο­τέ­λε­σμα των φοι­τη­τι­κών εκλογών:

«Τρία χρό­νια μετά την τελευ­ταία εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία η επι­στρο­φή πάνω από 50.000 φοι­τη­τών στις κάλ­πες έμελ­λε να αφή­σει ανε­ξί­τη­λο απο­τύ­πω­μα σε μια ιστο­ρι­κή ανα­μέ­τρη­ση που οι φοι­τη­τές με την ψήφο τους ύψω­σαν την Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνερ­γα­σί­ας στο μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό της εδώ και δεκαετίες.

Η τάση δεί­χνει με τα μέχρι στιγ­μής δεδο­μέ­να, σε πάνω από το 50% των συλ­λό­γων, ότι η Παν­σπου­δα­στι­κή μετά από 4 δεκα­ε­τί­ες, οδη­γεί­ται στο να κατα­λά­βει την 1η θέση πανελλαδικά.

Οι νέοι και νέες που πάλε­ψαν να γίνουν φοι­τη­τές ΞΑΝΑ, παίρ­νουν τους συλ­λό­γους στα χέρια τους ΞΑΝΑ, τους ζωντα­νεύ­ουν κόντρα στα σχέ­δια διά­λυ­σής τους από την κυβέρ­νη­ση, κρα­τώ­ντας ζωντα­νά τα όνει­ρά τους για τις σπου­δές και το Πανε­πι­στή­μιο που έχουν ανάγκη.

Ενώ ακό­μη η κατα­μέ­τρη­ση συνε­χί­ζε­ται οι δυνά­μεις της Παν­σπου­δα­στι­κής κατα­γρά­φουν σαρω­τι­κή άνο­δο με πρω­τιές σε δεκά­δες συλ­λό­γους και ιδρύ­μα­τα της χώρας και μεγά­λη πιθα­νό­τη­τα ακό­μη και της πρώ­της θέσης σε όλη την Ελλάδα.

Οι γεμά­τες γαρύ­φαλ­λα κάλ­πες είναι η απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος, της νέας γενιάς που δεν “βολεύ­ε­ται με λιγό­τε­ρο ουρα­νό”. Είναι το απο­φα­σι­στι­κό, τολ­μη­ρό και σίγου­ρό της βήμα να βγει μπρο­στά, να γίνει πρω­τα­γω­νί­στρια και να κατα­κτή­σει όσα της αξί­ζουν μαζί με τον λαό. Είναι η ελπι­δο­φό­ρα σπί­θα που μπο­ρεί να ανά­ψει την πυρ­κα­γιά της ανυ­πα­κο­ής, της αντί­στα­σης και του αγώ­να για όλα εκεί­να που οι φοι­τη­τές ονειρεύονται.

Η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή κατα­δι­κά­στη­κε με τη μεγά­λη πτώ­ση της ΔΑΠ. Ταυ­τό­χρο­να, οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες άφη­σαν στην ανυ­παρ­ξία τους τις δυνά­μεις του “βάζω πλά­τη παντού” και του «θα λογα­ρια­στού­με μετά», της ανα­μο­νής σε σωτή­ρες και έστει­λαν μήνυ­μα τόσο ξεκά­θα­ρο που κανείς δεν μπο­ρεί να το φέρει στα μέτρα του. Σήμε­ρα οι φοι­τη­τές με την ψήφο τους στην Παν­σπου­δα­στι­κή δίνουν υπό­σχε­ση ότι θα παλέ­ψουν για το δίκιο τους.

Χαι­ρε­τί­ζου­με τους χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες που πλαι­σί­ω­σαν και στή­ρι­ξαν τα ψηφο­δέλ­τια της Παν­σπου­δα­στι­κής. Το σημε­ρι­νό απο­τέ­λε­σμα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών μας γεμί­ζει αισιο­δο­ξία, αλλά και ευθύ­νη να αντα­πο­κρι­θού­με στα μεγά­λα καθή­κο­ντα της αγω­νι­στι­κής ανα­συ­γκρό­τη­σης του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος, σε κατεύ­θυν­ση σύγκρου­σης με την πολι­τι­κή που στε­ρεί τις σπου­δές και το μέλ­λον που έχουν ανά­γκη οι φοι­τη­τές. Μόνοι τους και όλοι μας!»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο