Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικές εκλογές με σαρωτική άνοδο της «Πανσπουδαστικής ΚΣ» και πτώση της ΔΑΠ

Σαρω­τι­κή άνο­δο της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» έδει­ξαν χτες το βρά­δυ τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών σε συλ­λό­γους όλης της χώρας, με ταυ­τό­χρο­νη μεγά­λη πτώ­ση της ΔΑΠ, δίνο­ντας ελπι­δο­φό­ρο μήνυ­μα ενδυ­νά­μω­σης και ανα­ζω­ο­γό­νη­σης του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος, μήνυ­μα για δυνά­μω­μα των διεκ­δι­κή­σε­ων των φοι­τη­τών για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τά τους στις σπου­δές και στη ζωή.

Οι υπο­ψή­φιοι της «Παν­σπου­δα­στι­κής» από το πρωί χτες ήταν στα «πόστα» τους, γέμι­σαν χρώ­μα τις σχο­λές, καλώ­ντας τους φοι­τη­τές να την ενι­σχύ­σουν, να κάνουν τη δια­φο­ρά ψηφί­ζο­ντας για ζωντα­νούς, μαχη­τι­κούς φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, που θα παλεύ­ουν για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των φοι­τη­τών, θα βάζουν εμπό­δια στην πολι­τι­κή κυβερ­νή­σε­ων — ΕΕ — κεφαλαίου.

Ηταν χιλιά­δες οι φοι­τη­τές που προ­σήλ­θαν χτες σε όλη τη χώρα στις κάλ­πες των Συλ­λό­γων τους, για να ανα­δεί­ξουν τους εκπρο­σώ­πους τους στα ΔΣ, σε μια εκλο­γι­κή μάχη με ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά, καθώς ήταν η πρώ­τη φορά που επα­να­λαμ­βά­νο­νται οι φοι­τη­τι­κές εκλο­γές σε τέτοια μαζι­κή κλί­μα­κα μετά από τρία χρό­νια. Οι τελευ­ταί­ες πανελ­λα­δι­κές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές είχαν γίνει τον Απρί­λη του 2019 και έπει­τα οι συν­θή­κες της παν­δη­μί­ας, αλλά κυρί­ως η δια­χεί­ρι­σή της από την κυβέρ­νη­ση, που επέ­λε­ξε να μη δώσει ούτε ένα ευρώ για την ασφα­λή λει­τουρ­γία των Ιδρυ­μά­των και απλώς να τα κρα­τή­σει κλει­στά, εμπό­δι­σαν τη διε­ξα­γω­γή των εκλο­γών. Έτσι, στη χτε­σι­νή δια­δι­κα­σία οι φοι­τη­τές από το 1ο μέχρι και το 3ο έτος προ­σέρ­χο­νταν στις κάλ­πες φοι­τη­τι­κών εκλο­γών για πρώ­τη φορά. Η δια­δι­κα­σία των εκλο­γών κύλη­σε ομα­λά, με σημα­ντι­κή συμ­με­το­χή φοι­τη­τών, ιδιαί­τε­ρα από τα μικρό­τε­ρα έτη σπου­δών, να δίνο­ντας νέα δυναμική.

Οι εκλο­γές αυτές έγι­ναν σε έναν δια­φο­ρε­τι­κό «χάρ­τη» φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, καθώς πλέ­ον δεν υπάρ­χουν ΤΕΙ, μετά τις συγ­χω­νεύ­σεις και πανε­πι­στη­μιο­ποι­ή­σεις (το 2019 είχε δημιουρ­γη­θεί μόνο το Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Αττι­κής, με τη συγ­χώ­νευ­ση των ΤΕΙ Αθή­νας και Πει­ραιά, ενώ τα υπό­λοι­πα ΤΕΙ και κατ’ επέ­κτα­ση οι Σπου­δα­στι­κοί του Σύλ­λο­γοι κατα­γρά­φο­νταν ξεχω­ρι­στά από τα πανε­πι­στή­μια). Σε πολ­λές περι­πτώ­σεις, στα νέα αυτά Τμή­μα­τα που προ­έ­κυ­ψαν από τις συγ­χω­νεύ­σεις έγι­νε προ­σπά­θεια να ιδρυ­θούν νέοι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, και μέσα απ’ αυτούς να πάρουν σάρ­κα και οστά οι ανά­γκες και διεκδικήσεις.

Αξιο­ποιώ­ντας και την πεί­ρα τους από τα τελευ­ταία χρό­νια, οι φοι­τη­τές μέσα από τις εκλο­γές τους, με τη σημα­ντι­κή ενί­σχυ­ση της «Παν­σπου­δα­στι­κής», έστει­λαν κρυ­στάλ­λι­νο μήνυ­μα για φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους ζωντα­νούς, μαζι­κούς, μαχη­τι­κούς. Ενα μήνυ­μα που γίνε­ται ακό­μα πιο ξεκά­θα­ρο καθώς οι φοι­τη­τές γύρι­σαν την πλά­τη στις δυνά­μεις που ήθε­λαν και θέλουν τους φοι­τη­τές «στη γωνία», που ήταν ανύ­παρ­κτες από τους αγώ­νες και τις αγω­νί­ες τους για δωρε­άν σπου­δές και πτυ­χία με αξία.

Σ’ αυτές τις ιδιαί­τε­ρες και νέες συν­θή­κες, λοι­πόν, οι φοι­τη­τές με τη σημα­ντι­κή τους συμ­με­το­χή έδω­σαν το «παρών», έκα­ναν τις επι­λο­γές τους, έστει­λαν το μήνυ­μά τους. Ενα μήνυ­μα ηχη­ρό και δυνα­μι­κό, μπρο­στά και στα όσα έχουν να αντι­πα­λέ­ψουν με τον νέο νόμο — πλαί­σιο που ετοι­μά­ζε­ται να φέρει η κυβέρ­νη­ση, την εγκα­θί­δρυ­ση πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στα Ιδρύ­μα­τα, τον σχε­δια­σμό νέου ακα­δη­μαϊ­κού χάρ­τη κ.ά.

Οι δυνά­μεις που φαί­νο­νται στον πίνα­κα και κατα­γρά­φο­νται πανελ­λα­δι­κά στα πανε­πι­στή­μια είναι η ΔΑΠ (η παρά­τα­ξη της ΝΔ), η ΠΑΣΠ (η παρά­τα­ξη του ΚΙΝΑΛ), το «Bloco» (η παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ), τα ΕΑΑΚ (κατα­γρά­φο­νται σχή­μα­τα όπου κυριαρ­χούν οι δυνά­μεις του ΝΑΡ — ΑΝΤΑΡΣΥΑ), αλλά και ξεχω­ρι­στά σε σχο­λές όπου δυνά­μεις των ΕΑΑΚ κατε­βαί­νουν από κοι­νού με την ΑΡΕΝ (παρά­τα­ξη της ΛΑΕ).

ΝΙΚΟΣ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ
Οι φοι­τη­τές ύψω­σαν την «Παν­σπου­δα­στι­κή» στο μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό της εδώ και δεκαετίες
Δήλω­ση του Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ για το απο­τέ­λε­σμα των φοι­τη­τι­κών εκλογών

Σε δήλω­σή του για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τι­κών και σπου­δα­στι­κών εκλο­γών, χτες το βρά­δυ, ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ Νίκος Αμπα­τιέ­λος τόνισε:

«Τρία χρό­νια μετά την τελευ­ταία εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία, η επι­στρο­φή πάνω από 50.000 φοι­τη­τών στις κάλ­πες έμελ­λε να αφή­σει ανε­ξί­τη­λο απο­τύ­πω­μα σε μια ιστο­ρι­κή ανα­μέ­τρη­ση, όπου οι φοι­τη­τές με την ψήφο τους ύψω­σαν την “Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνερ­γα­σί­ας” στο μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό της εδώ και δεκαετίες.

Η τάση δεί­χνει με τα μέχρι στιγ­μής δεδο­μέ­να, σε πάνω από το 50% των Συλ­λό­γων, ότι η “Παν­σπου­δα­στι­κή” μετά από 4 δεκα­ε­τί­ες οδη­γεί­ται στο να κατα­λά­βει την 1η θέση πανελλαδικά.

Οι νέοι και νέες που πάλε­ψαν να γίνουν φοι­τη­τές ΞΑΝΑ, παίρ­νουν τους Συλ­λό­γους στα χέρια τους ΞΑΝΑ, τους ζωντα­νεύ­ουν, κόντρα στα σχέ­δια διά­λυ­σής τους από την κυβέρ­νη­ση, κρα­τώ­ντας ζωντα­νά τα όνει­ρά τους για τις σπου­δές και το πανε­πι­στή­μιο που έχουν ανάγκη.

Ενώ ακό­μα η κατα­μέ­τρη­ση συνε­χί­ζε­ται, οι δυνά­μεις της “Παν­σπου­δα­στι­κής” κατα­γρά­φουν σαρω­τι­κή άνο­δο, με πρω­τιές σε δεκά­δες Συλ­λό­γους και Ιδρύ­μα­τα της χώρας και μεγά­λη πιθα­νό­τη­τα ακό­μη και της πρώ­της θέσης σε όλη την Ελλάδα.

Οι γεμά­τες γαρύ­φαλ­λα κάλ­πες είναι η απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος, της νέας γενιάς που “δεν βολεύ­ε­ται με λιγό­τε­ρο ουρα­νό”. Είναι το απο­φα­σι­στι­κό, τολ­μη­ρό και σίγου­ρό της βήμα να βγει μπρο­στά, να γίνει πρω­τα­γω­νί­στρια και να κατα­κτή­σει όσα της αξί­ζουν μαζί με τον λαό. Είναι η ελπι­δο­φό­ρα σπί­θα που μπο­ρεί να ανά­ψει την πυρ­κα­γιά της ανυ­πα­κο­ής, της αντί­στα­σης και του αγώ­να για όλα εκεί­να που οι φοι­τη­τές ονειρεύονται.

Η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή κατα­δι­κά­στη­κε, με τη μεγά­λη πτώ­ση της ΔΑΠ. Ταυ­τό­χρο­να, οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες άφη­σαν στην ανυ­παρ­ξία τους τις δυνά­μεις του “βάζω πλά­τη παντού” και του “θα λογα­ρια­στού­με μετά”, της ανα­μο­νής σε σωτή­ρες, και έστει­λαν μήνυ­μα τόσο ξεκά­θα­ρο που κανείς δεν μπο­ρεί να το φέρει στα μέτρα του. Σήμε­ρα οι φοι­τη­τές με την ψήφο τους στην “Παν­σπου­δα­στι­κή” δίνουν υπό­σχε­ση ότι θα παλέ­ψουν για το δίκιο τους.

Χαι­ρε­τί­ζου­με τους χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες που πλαι­σί­ω­σαν και στή­ρι­ξαν τα ψηφο­δέλ­τια της “Παν­σπου­δα­στι­κής”. Το σημε­ρι­νό απο­τέ­λε­σμα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών μάς γεμί­ζει αισιο­δο­ξία, αλλά και ευθύ­νη να αντα­πο­κρι­θού­με στα μεγά­λα καθή­κο­ντα της αγω­νι­στι­κής ανα­συ­γκρό­τη­σης του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος, σε κατεύ­θυν­ση σύγκρου­σης με την πολι­τι­κή που στε­ρεί τις σπου­δές και το μέλ­λον που έχουν ανά­γκη οι φοι­τη­τές. Μόνοι τους και όλοι μας!».

* Στο διά­στη­μα που μεσο­λά­βη­σε από τις τελευ­ταί­ες φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, οι οποί­ες έγι­ναν το 2019, άρχι­σαν τη λει­τουρ­γία τους πολ­λά νέα Τμή­μα­τα, στο πλαί­σιο των συγ­χω­νεύ­σε­ων Ιδρυ­μά­των και της αλλα­γής του ακα­δη­μαϊ­κού χάρ­τη, ενώ τα Τμή­μα­τα των ΤΕΙ έπα­ψαν να δέχο­νται εισα­κτέ­ους. Γι’ αυτό και ο χάρ­της των νυν συλ­λό­γων είναι πια δια­φο­ρε­τι­κός με την ίδρυ­ση νέων συλ­λό­γων, την διά­λυ­ση ή τη μετο­νο­μα­σία των συλ­λό­γων που υπήρ­χαν στα ΤΕΙ, οπό­τε δεν μπο­ρεί να γίνει και σύγκρι­ση με τα πανελ­λα­δι­κά συγκε­ντρω­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των προη­γού­με­νων εκλογών.

* Στο συνο­λι­κό αριθ­μό των συλ­λό­γων δεν κατα­γρά­φο­νται 6 σύλ­λο­γοι που δεν έγι­ναν εκλο­γές (Στα­τι­στι­κής Παν Αιγαί­ου, Μηχα­νι­κών Σχε­δί­α­σης Προ­ϊ­ό­ντων & Συστη­μά­των Παν. Αιγαί­ου, Μου­σι­κών Σπου­δών Παν Ιωαν­νί­νων, Κινη­μα­το­γρά­φου ΑΠΘ, Οργά­νω­σης & Διοί­κη­σης Επι­χει­ρή­σε­ων Παν. Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, Δασο­λο­γί­ας, Επι­στη­μών Ξύλου και Σχε­δια­σμού Παν. Θεσ­σα­λί­ας), οι σύλ­λο­γοι Θεο­λο­γί­ας και Κοι­νω­νι­κής Θεο­λο­γί­ας του ΕΚΠΑ που δεν μπο­ρεί λόγω νοθεί­ας να ανα­γνω­ρι­στεί το απο­τέ­λε­σμα-οι εκλο­γές είναι άκυ­ρες σε αυτούς τους συλ­λό­γους — καθώς και 6 σύλ­λο­γοι που έχουν κάνει εκλο­γές με ενιαίο ψηφο­δέλ­τιο και τα απο­τε­λέ­σμα­τά τους δεν μπο­ρούν να προ­στε­θούν στον παρα­πά­νω πίνα­κα (Περι­βάλ­λο­ντος Ιονί­ου Παν., ΤΕΦΑΑ (Σερ­ρών) ΑΠΘ, Επι­στή­μης Δια­τρο­φής και Διαι­το­λο­γί­ας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Θεα­τρι­κών Σπου­δών Παν. Πελ/σου, Οργά­νω­σης & Δια­χεί­ρι­σης Αθλη­τι­σμού Παν. Πελ/σου, Φυσι­κής Παν. Θεσσαλίας)

* Ο ΦΣ του ΟΠΑ θα διε­ξά­γει τις εκλο­γές του στις 25 Μάη.

Μαζί με τα φετι­νά απο­τε­λέ­σμα­τα παρα­θέ­του­με τα ποσο­στά που είχαν κατα­γρά­ψει οι παρα­τά­ξεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στις τελευ­ταί­ες φοι­τη­τι­κές εκλογές.

Περισσότερα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο