Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικές Εκλογές 2023: Δεν θα περάσει το σχέδιο νοθείας της ΔΑΠ, τώρα είναι η ώρα των φοιτητών!

«Μηχα­νι­σμός νοθεί­ας, εξα­γο­ράς, βίας, απο­κλει­σμού άλλων παρα­τά­ξε­ων, ”μετεγ­γρα­φέ­ντων” και ”κατα­τα­κτή­ριων” επαγ­γελ­μα­τιών φοι­τη­τών. Αυτή είναι η ΔΑΠ-ΝΔΦ», καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνερ­γα­σί­ας», ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας πως «δε θα τους περά­σει! Τώρα είναι η ώρα των φοιτητών!». 

Παρα­θέ­του­με την καταγγελία:

«11+1 ερω­τή­μα­τα προς τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Πόσο κοστί­ζει η αξιο­πρέ­πεια των φοι­τη­τών; Τις τελευ­ταί­ες μέρες έχουν βουί­ξει τα αμφι­θέ­α­τρα για διά­φο­ρες ύπο­πτες περι­πτώ­σεις εξα­γο­ράς της ψήφου φοι­τη­τών για λίγα ευρώ… Η αηδία σε όλο της το μεγα­λείο. Οι καταγ­γε­λί­ες είναι πολ­λές και σε διά­φο­ρες πόλεις… Δεν μας κάνει εντύ­πω­ση. Την ίδια ώρα στο Τμή­μα Η/Υ και Πλη­ρο­φο­ρι­κής των Ιωαν­νί­νων κυκλο­φο­ρεί στέ­λε­χος της ΔΑΠ που δια­δί­δει ψέμα­τα και υπο­σχέ­σεις ότι ”όποιος ψηφί­σει ΔΑΠ, θα περά­σει το μάθη­μα”, ενώ ο καθη­γη­τής συγκε­κρι­μέ­νου μαθή­μα­τος το δια­ψεύ­δει. Τόση ”αρι­στεία” και απελ­πι­σία για μια ψήφο…

Με ποιο δικαί­ω­μα η ΔΑΠ απα­γο­ρεύ­ει τη συμ­με­το­χή του ψηφο­δελ­τί­ου της Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ στις εκλο­γές της Σχο­λής Οικο­νο­μί­ας & Διοί­κη­σης στις Σέρ­ρες; Η απά­ντη­ση του στε­λέ­χους της ΔΑΠ στις φοι­τή­τριες της Παν­σπου­δα­στι­κής ήταν ”εδώ κάνου­με κου­μά­ντο εμείς και δε θα συμ­με­τέ­χε­τε”!

Τι σχέ­ση έχουν οι μπρά­βοι της νύχτας με τις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές; Στο Πανε­πι­στή­μιο Πει­ραιά οι εκπρό­σω­ποι της ΔΑΠ έφε­ραν μπρά­βους στη συνε­δρί­α­ση του προ­ε­κλο­γι­κού ΔΣ και τους πήραν στο κυνή­γι οι φοι­τη­τές! Έτσι σκο­πεύ­ουν να εμφα­νι­στούν στις εκλογές;

Για­τί με αυταρ­χι­κό τρό­πο προ­σπα­θούν να συγκρο­τή­σουν εφο­ρευ­τι­κές επι­τρο­πές απο­τε­λού­με­νες μόνο από στε­λέ­χη της ΔΑΠ, όπως στο Μαθη­μα­τι­κό Ιωαν­νί­νων, στη Δρά­μα κ.α.; Τι νοθεί­ες σκο­πεύ­ουν να κάνουν;

Πόσα πάσο δικαιού­ται ένας φοι­τη­τής; Κανο­νι­κά ένα. Όμως στο ΔΙΠΑΕ στέ­λε­χος της ΔΑΠ κυκλο­φο­ρεί με 3 φοι­τη­τι­κά πάσο από δια­φο­ρε­τι­κές σχο­λές! Πώς βρέ­θη­καν στα χέρια του 3 πάσο; Πόσα ακό­μα στε­λέ­χη της ΔΑΠ έχουν τέτοια προ­νό­μια; Σε πόσες σχο­λές θα ψηφί­σουν οι συγκεκριμένοι;

Ποιοι φοι­τη­τές δικαιού­νται μετεγ­γρα­φή; Κανο­νι­κά όσοι πλη­ρούν κοι­νω­νι­κά, οικο­γε­νεια­κά ή οικο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια και μάλι­στα πολ­λοί απο­κλεί­ο­νται άδι­κα. Όμως σε πολ­λά πανε­πι­στή­μια, στε­λέ­χη της ΔΑΠ και βου­λευ­τές της ΝΔ πιέ­ζουν για “μετεγ­γρα­φές φοι­τη­τών” με μηδε­νι­κά κρι­τή­ρια, όπως απο­κά­λυ­ψε ο πρό­ε­δρος του φοι­τη­τι­κού συλ­λό­γου Πανε­πι­στη­μί­ου Πειραιά!

Πόσες φορές μπο­ρείς να πάρεις πτυ­χίο από το ίδιο Τμή­μα; Αν είσαι ΔΑΠί­της του­λά­χι­στον δύο! Ο πρό­ε­δρος του υπο­τι­θέ­με­νου ”Συλ­λό­γου Φοι­τη­τών ΔΙΠΑΕ” έως το 2022 (Ε.Φ, στέ­λε­χος της ΔΑΠ), αφό­του ολο­κλή­ρω­σε τις σπου­δές του στο Τμή­μα Δια­τρο­φής της ΣΕΥ, εμφα­νί­ζε­ται ως φοι­τη­τής με κατα­τα­κτή­ριες στο ίδιο τμήμα!

Πόσα στε­λέ­χη της ΝΔ είναι κατ’ επάγ­γελ­μα “κατα­τα­κτή­ριοι φοι­τη­τές” και ψηφί­ζουν στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές; Στε­λέ­χη της ΝΔ, από­φοι­τοι του ΠΑΜΑΚ και της Οδο­ντια­τρι­κής ΑΠΘ, 30άρηδες και 40άρηδες, εμφα­νί­ζο­νται σαν ”φοι­τη­τές” με ύπο­πτες βεβαιώ­σεις σπου­δών σε άλλα ΑΕΙ. Πρώ­τη φορά βλέ­που­με οδο­ντί­α­τρο στα 40 του να θέλει να γίνει νοση­λευ­τής ή γεω­πό­νος! Δεκά­δες τέτοιοι ”φοι­τη­τές” υπάρ­χουν επί­σης στο Πανε­πι­στή­μιο Πει­ραιά κ.ά.

Τι δου­λειά έχει εκλο­γι­κός κανο­νι­σμός και άλλα υλι­κά των εκλο­γών (που ζητή­σα­με και δεν μας τα έδω­σαν) στα γρα­φεία της ΟΝΝΕΔ στην Αθή­να, όπως ενη­μέ­ρω­σε ένας 60χρονος ΔΑΠί­της που αυτο­α­πο­κα­λεί­ται Πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Θεο­λο­γί­ας του ΕΚΠΑ; Αλή­θεια, μετά και την καταγ­γε­λία για διο­ρι­σμό εφο­ρευ­τι­κών επι­τρο­πών για τις «εκλο­γές» στο ΔΙΠΑΕ στα γρα­φεία της ΟΝΝΕΔ Θεσ­σα­λο­νί­κης, ανα­ρω­τιό­μα­στε μήπως τα γρα­φεία της ΟΝΝΕΔ έχουν μετα­τρα­πεί σε εκλο­γι­κά κέντρα…

Πώς γίνε­ται να είναι πρό­ε­δρος Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου στη Χίο εν ενερ­γεία μόνι­μος στρα­τιω­τι­κός (!) όταν με βάση τα κατα­στα­τι­κά των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων δεν έχουν δικαί­ω­μα ψήφου τα μέλη των σωμά­των ασφα­λεί­ας; Πόσους στρα­τιω­τι­κούς, αστυ­νο­μι­κούς, κ.ά. θα φέρει να ψηφί­σουν στις φοι­τη­τι­κές εκλογές;

Οι γραμ­μα­τεί­ες των Πανε­πι­στη­μί­ων χρειά­ζο­νται “μεσά­ζο­ντες” για να βγά­λουν βεβαιώ­σεις σπου­δών; Απ’ ό,τι φαί­νε­ται στο ΔΙΠΑΕ και αλλού τις βεβαιώ­σεις μοι­ρά­ζουν στε­λέ­χη της ΔΑΠ!

+1. Τόσο πολύ πονά­ει τη ΝΔ και τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η περ­σι­νή νίκη της Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές που προ­σπα­θούν με όλα τα μέσα να αλλοιώ­σουν φέτος τη φωνή των φοιτητών; 

Μηχα­νι­σμός νοθεί­ας, εξα­γο­ράς, βίας, απο­κλει­σμού άλλων παρα­τά­ξε­ων, ”μετεγ­γρα­φέ­ντων” και ”κατα­τα­κτή­ριων” επαγ­γελ­μα­τιών φοι­τη­τών. Αυτή είναι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Δε θα τους περά­σει! Τώρα είναι η ώρα των φοιτητών! 

Με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή και στή­ρι­ξη της Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές την Τετάρ­τη 10 Μαΐ­ου μπορούμε: 

Να απο­μο­νώ­σου­με τη ΔΑΠ, να ακυ­ρώ­σου­με το σχέ­διο νοθεί­ας, να υπε­ρα­σπι­στού­με τις δημο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες των συλλόγων! 

Να στεί­λου­με μήνυ­μα κατα­δί­κης στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή και συλ­λο­γι­κής διεκ­δί­κη­σης για τις σπου­δές και τη ζωή μας! 

Η στά­ση κάθε φοι­τη­τή και φοι­τή­τριας μετράει!»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο