Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία — Εμπρός για «Πανσπουδαστική» πρώτη δύναμη παντού

Σήμερα να ακουστεί δυνατά η φωνή των φοιτητών με «Πανσπουδαστική ΚΣ» πρώτη δύναμη παντού!

Σήμε­ρα μιλά­νε οι φοι­τη­τές! Σήμε­ρα στέλ­νουν μήνυ­μα συμ­με­το­χής, συλ­λο­γι­κής οργά­νω­σης και διεκ­δί­κη­σης για τις ανά­γκες και τα δικαιώ­μα­τά τους! Τέτοιο μήνυ­μα θα είναι η σημα­ντι­κή ενί­σχυ­ση της «Παν­σπου­δα­στι­κής Κίνη­σης Συνερ­γα­σί­ας», που μπο­ρεί να την ανα­δεί­ξει πρώ­τη δύνα­μη πανελ­λα­δι­κά, να φέρει στο προ­σκή­νιο ακό­μη πιο δυνα­μι­κά τις σύγ­χρο­νες διεκ­δι­κή­σεις των φοιτητών.

Οι κάλ­πες των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών έχουν στη­θεί σήμε­ρα στην πλειο­ψη­φία των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων πανελ­λα­δι­κά και είναι η πρώ­τη φορά μετά από τρία χρό­νια που γίνο­νται και πάλι φοι­τη­τι­κές εκλο­γές σε αυτήν την κλί­μα­κα. Οι τελευ­ταί­ες φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, το 2019, είχαν ανα­δεί­ξει την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ», το ψηφο­δέλ­τιο που συγκρο­τούν σε κάθε σύλ­λο­γο τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ μαζί με πολ­λούς ακό­μα φοι­τη­τές, 2η δύνα­μη πανελ­λα­δι­κά στα πανε­πι­στή­μια με 23,3%. Σήμε­ρα, είναι η ώρα για ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­σή της.

Φέτος, του­λά­χι­στον 1 στους 2 φοι­τη­τές θα πάει στις κάλ­πες για πρώ­τη φορά. Και έχει σημα­σία η συμ­με­το­χή του, έχει σημα­σία να ακου­στεί η φωνή του. Να ανα­δεί­ξει τους εκπρο­σώ­πους του στα ΔΣ των συλ­λό­γων. Να πάρει θέση για το τι είδους σύλ­λο­γο θέλει. Να στεί­λει μήνυ­μα για συλ­λό­γους αγω­νι­στι­κούς, διεκ­δι­κη­τι­κούς. Για εκπρο­σώ­πους που θα συμ­με­τέ­χουν και θα τιμούν τις ψήφους των φοι­τη­τών που τους ανέ­δει­ξαν και δεν θα εξα­φα­νί­ζο­νται την επο­μέ­νη των εκλο­γών. Για συλ­λό­γους που θα ανα­λαμ­βά­νουν δρά­ση και πρω­το­βου­λί­ες για όλα όσα απα­σχο­λούν τους φοι­τη­τές, πρώ­τα απ’ όλα για τις σπου­δές τους και την επαγ­γελ­μα­τι­κή τους προ­ο­πτι­κή, για πρό­σβα­σή τους σε όλες τις υπο­δο­μές και τα μέσα που απαι­τού­νται για να βγαί­νουν ολο­κλη­ρω­μέ­νοι επι­στή­μο­νες, αλλά και για το δικαί­ω­μά τους στον Πολι­τι­σμό, στον Αθλη­τι­σμό, για όλα αυτά που μπο­ρούν να γίνο­νται μέσα στο πανεπιστήμιο.

Έχει σημα­σία λοι­πόν για τον κάθε φοι­τη­τή να συμ­με­τά­σχει και να πάρει θέση. Να κάνει κρι­τή­ριο της ψήφου τις εμπει­ρί­ες του μέχρι τώρα. Το ποιοι ήταν δίπλα του, ποιοι μπή­καν μπρο­στά στις διεκ­δι­κή­σεις για τα δικαιώ­μα­τα των φοι­τη­τών αυτά τα χρό­νια και ποιοι ήταν εξα­φα­νι­σμέ­νοι. Ποιοι πάλε­ψαν για το άνοιγ­μα των πανε­πι­στη­μί­ων με ασφά­λεια, για τα δικαιώ­μα­τα των εστια­κών φοι­τη­τών, για να πάρουν όλοι οι φοι­τη­τές τα συγ­γράμ­μα­τά τους, για να έχουν όλοι πρό­σβα­ση στην τηλεκ­παί­δευ­ση και να δια­σφα­λι­στούν οι όροι της εξε­τα­στι­κής, ποιοι ύψω­σαν τη φωνή τους ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, ποιοι αγω­νί­ζο­νται και βάζουν φρέ­νο στην πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία και στην έντα­ση της κατα­στο­λής… Ολα αυτά είναι η βάση και η «μαγιά» που πρέ­πει να γίνουν κρι­τή­ριο ψήφου για τις σημε­ρι­νές εκλο­γές, κρι­τή­ριο ενί­σχυ­σης της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», για να ανα­δει­χθεί πρώ­τη δύνα­μη από τις κάλπες!

Το αισιό­δο­ξο αυτό μήνυ­μα εξάλ­λου επι­βε­βαιώ­νε­ται από περι­πτώ­σεις νεο­σύ­στα­των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων στη Θεσ­σα­λία, στη Βόρεια Ελλά­δα κ.α., που έκα­ναν εκλο­γές το προη­γού­με­νο διά­στη­μα και μέσα από γνή­σιες συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες ανέ­δει­ξαν αγω­νι­στι­κά Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια, δίνο­ντας πλειο­ψη­φία στην «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ».

Θυμί­ζου­με ότι στο διά­στη­μα που μεσο­λά­βη­σε από τις τελευ­ταί­ες σε πανελ­λα­δι­κό επί­πε­δο φοι­τη­τι­κές εκλο­γές άρχι­σαν τη λει­τουρ­γία τους πολ­λά νέα Τμή­μα­τα, στο πλαί­σιο των συγ­χω­νεύ­σε­ων Ιδρυ­μά­των και της αλλα­γής του ακα­δη­μαϊ­κού χάρ­τη, με τις «πανε­πι­στη­μιο­ποι­ή­σεις» των ΤΕΙ. Σε αυτά τα Τμή­μα­τα έγι­νε προ­σπά­θεια να ιδρυ­θούν νέοι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, και μέσα απ’ αυτούς να πάρουν σάρ­κα και οστά οι ανά­γκες και διεκδικήσεις.

Γι’ αυτό και ο χάρ­της των νυν συλ­λό­γων είναι πια δια­φο­ρε­τι­κός από την τελευ­ταία φορά που έγι­ναν εκλο­γές, οπό­τε δεν μπο­ρεί να γίνει σύγκρι­ση με τα πανελ­λα­δι­κά συγκε­ντρω­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των προη­γού­με­νων εκλογών.

Την ευθύ­νη των εκλο­γών έχει η εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή σε κάθε σύλ­λο­γο. Οι φοι­τη­τές ψηφί­ζουν με αστυ­νο­μι­κή ταυ­τό­τη­τα ή δια­βα­τή­ριο. Οι κάλ­πες στους περισ­σό­τε­ρους συλ­λό­γους ανοί­γουν στις 7 το πρωί και κλεί­νουν στις 7 το από­γευ­μα, εκτός από περι­πτώ­σεις που η εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή απο­φα­σί­ζει δια­φο­ρε­τι­κά. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα εκδί­δο­νται από τις εφο­ρευ­τι­κές επι­τρο­πές των συλλόγων.

Από το Χημείο (Αθήνα)Από το Χημείο (Αθή­να)

Από νωρίς το πρωί έχουν ανοί­ξει οι κάλ­πες των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών σε όλους τους συλ­λό­γους της χώρας. Οι φοι­τη­τι­κές εκλο­γές γίνο­νται μετά από 3 χρό­νια, στα οποία δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν λόγω της πανδημίας.

Την ευθύ­νη των εκλο­γών έχει η εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή σε κάθε σύλ­λο­γο. Οι φοι­τη­τές ψηφί­ζουν με αστυ­νο­μι­κή ταυ­τό­τη­τα ή δια­βα­τή­ριο. Οι κάλ­πες στους περισ­σό­τε­ρους συλ­λό­γους κλεί­νουν στις 7 το από­γευ­μα, εκτός από περι­πτώ­σεις που η εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή απο­φα­σί­ζει δια­φο­ρε­τι­κά. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα εκδί­δο­νται από τις εφο­ρευ­τι­κές επι­τρο­πές των συλλόγων.

Από το πρωί τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ δίνουν την μάχη σε όλη τη χώρα για να ακου­στεί δυνα­τά η φωνή των φοι­τη­τών, των αγώ­νων τους για τις σπου­δές και τη ζωή που έχουν ανά­γκη, για να δυνα­μώ­σει η συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση. «Μόνοι τους και όλοι μας», όπως λέει και το σύν­θη­μα της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ»! Εμπρός για «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ», πρώ­τη δύνα­μη παντού!

Δείτε τα αποτελέσματα: Εδώ θα αναρτώνται από τις 19:00, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μόνα έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών.

Με συνε­χή ανα­νέ­ω­ση θα αναρ­τώ­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τα ανά φοι­τη­τι­κό σύλ­λο­γο, ανά ίδρυ­μα και τα πανελ­λα­δι­κά συγκεντρωτικά.

Από το ΧημείοΑπό το Χημείο

 Οι κάλ­πες έχουν ανοί­ξει σε όλες τις σχο­λές της Αθή­νας. Οι δυνά­μεις της «Παν­σπου­δα­στι­κής» δίνουν τη μάχη με αισιοδοξία.

Με τρα­πε­ζά­κια, εξορ­μή­σεις, συζη­τή­σεις και πηγα­δά­κια, μετα­φέ­ρουν σε όλους τους φοι­τη­τές το αγω­νι­στι­κό τους μήνυμα.

Στα Πανεπιστήμια της Μακεδονίας

Ανοι­κτές είναι πλέ­ον οι κάλ­πες των εκλο­γών σε όλους τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ, με τους πρώ­τους φοι­τη­τές να έχουν ήδη ψηφίσει.

Το ψηφο­δέλ­τιο της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», είναι το μονα­δι­κό που συμ­με­τέ­χει στις εκλο­γές όλων των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων σε ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ, με την συμ­με­το­χή εκα­το­ντά­δων φοιτητών.

Οι εκλο­γές έχουν ξεκι­νή­σει επί­σης και σε όλους τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους του Δημο­κρί­τειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης, των τμη­μά­των του Διε­θνούς Πανε­πι­στη­μί­ου σε Καβά­λα και Δρά­μα, όπως και στις σχο­λές και τα τμή­μα­τα του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας.

Στην Πάτρα

Κλί­μα αγω­νι­στι­κής αισιο­δο­ξί­ας επι­κρα­τεί στους υπο­ψη­φί­ους της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» στο Πανε­πι­στή­μιο Πατρών, οι οποί­οι δίνουν από το πρωί τη μάχη των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών. Για ορι­σμέ­να τμή­μα­τα του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών οι κάλ­πες έχουν στη­θεί στο Πολυ­κλα­δι­κό Λύκειο. Οι δυνά­μεις της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» έχουν στο­λί­σει το χώρο με πανό και αφίσες.

«Να ακου­στεί δυνα­τά η φωνή των φοι­τη­τών, η φωνή του αγώ­να για συλ­λό­γους ζωντα­νούς που θα διεκ­δι­κούν για όλα τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα», δήλω­σε ο Δημή­τρης Μπα­μπα­νιώ­της, γραμ­μα­τέ­ας της ΠΟ Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών της ΚΝΕ (δεί­τε εδώ video)

Το ίδιο κλί­μα επι­κρα­τεί στις σχο­λές ΣΤΕΦ, ΣΔΟ και ΣΕΥΠ του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών και του Πανε­πι­στη­μί­ου Πελο­πον­νή­σου που άνη­καν στο πρώ­ην ΤΕΙ Δυτ. Ελλά­δας, όπως μας λέει υπο­ψή­φια της «Παν­σπου­δα­στι­κής» από το Πανε­πι­στή­μιο Πελο­πον­νή­σου (δεί­τε εδώ video).

Στη Λάρισα

Από το πρωί έχουν ανοί­ξει οι κάλ­πες στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους του Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λί­ας στη Λάρισα.

Οι υπο­ψή­φιοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κη ΚΣ» καλούν τους φοι­τη­τές σε υπερ­ψή­φι­ση των ψηφο­δελ­τί­ων της, για να δυνα­μώ­σει το μήνυ­μα ότι οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν τις σπου­δές και το μέλ­λον που τους αξίζει.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο