Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας: Είμαστε εδώ! η καταστολή δεν θα περάσει! (Φωτο+Βίντεο)

Με ένα ακό­μη μαζι­κό και μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης στο κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας, οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας δια­τρά­νω­σαν το αίτη­μά τους να γίνουν «ξανά φοι­τη­τές» και ξεκα­θά­ρι­σαν ότι ο νόμος της κυβέρ­νη­σης για τα Πανε­πι­στή­μια, που αυξά­νει τους ταξι­κούς φραγ­μούς και την κατα­στο­λή και εφαρ­μό­στη­κε με τον πλέ­ον άγριο τρό­πο κατά των αγω­νι­ζό­με­νων φοι­τη­τών του ΑΠΘ, δεν θα περάσει.

«Θέλου­με να ξανα­μπού­με στις σχο­λές μας! Δεν έχουν θέση στις σχο­λές μας αστυ­νο­μία — πει­θαρ­χι­κά — δια­γρα­φές!», δηλώ­νουν οι φοι­τη­τές, καλώ­ντας κυβέρ­νη­ση και διοι­κή­σεις να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες τους.

Μετά από κάλε­σμα 28 Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, οι φοι­τη­τές συγκε­ντρώ­θη­καν στη 1 το μεση­μέ­ρι στα Προ­πύ­λαια. Στην κινη­το­ποί­η­ση συμ­με­τεί­χαν με τα μπλοκ και τα συν­θή­μα­τα τους ο Σύλ­λο­γος Σπου­δα­στών Δημο­σί­ων ΙΕΚ Αττι­κής και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας.

Ακο­λού­θη­σε πορεία, στην κεφα­λή της οποί­ας υπήρ­χε πανό που ανέ­γρα­φε «Ψηλά το κεφά­λι, ο νόμος Χρυ­σο­χο­ΐ­δη — Κερα­μέ­ως να μην εφαρ­μο­στεί: Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει», ενώ σε όλη τη διάρ­κειά της ακού­γο­νταν δυνα­τά, συν­θή­μα­τα όπως «Ασφά­λεια για τους φοι­τη­τές, είναι μέτρα υγεί­ας και ανοι­κτές σχο­λές», «Στο δρό­μο είναι οι φοι­τη­τές, δώστε λεφτά ν’ ανοί­ξουν οι σχο­λές», «Οι φοι­τη­τές παλεύ­ουν και θα νική­σουν στην κατα­στο­λή δεν θα υποχωρήσουν».

 

Η μαχη­τι­κή πορεία πέρα­σε έξω από τη Βου­λή, με το Σύνταγ­μα να σεί­ε­ται από τα συν­θή­μα­τα ενά­ντια στην κατα­στο­λή και για ανοι­χτές σχο­λές με ασφά­λεια και κατέ­λη­ξε στα Προ­πύ­λαια, όπου οι φοι­τη­τές ανα­νέ­ω­σαν το αγω­νι­στι­κό τους ραντε­βού για τις επό­με­νες δρά­σεις τους μέσα στις σχο­λές μπρο­στά και στον μεγά­λο επό­με­νο αγω­νι­στι­κό σταθ­μό, το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στις 10 του Μάρτη.

Πηγή Φωτο 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο