Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας: Πολύμορφες δράσεις μέσα και έξω από τις σχολές για την ολονύχτια διαμαρτυρία ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού VIDEO-ΦΩΤΟ

Πολύ­μορ­φες δρά­σεις μέσα και έξω από τις σχο­λές τους πραγ­μα­το­ποιούν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, ενό­ψει της απο­ψι­νής ολο­νύ­κτιας δια­μαρ­τυ­ρί­ας ενά­ντια στη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού, μπρο­στά από την Πρυ­τα­νεία του Εθνι­κού Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, στα Προ­πύ­λαια στις 8 μ.μ.

Τα Προ­πύ­λαια ήδη στο­λί­ζο­νται: Το πανό στέλ­νει παγκό­σμιο μήνυ­μα: «This genocide bears the stamp of the USA — EU — Israel — No to the involvement of Greece! Free Palestine!» («Αυτή η γενο­κτο­νία φέρει τη σφρα­γί­δα ΗΠΑ — ΕΕ — Ισρα­ήλ — Όχι στην εμπλο­κή της Ελλά­δας! Ελεύ­θε­ρη Παλαιστίνη!»).

Με μία συμ­βο­λι­κή δρά­ση, κρα­τώ­ντας παλαι­στι­νια­κές σημαί­ες, φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες του Παντεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου εκφρά­ζουν έμπρα­κτα την αλλη­λεγ­γύη τους στον Παλαι­στι­νια­κό λαό καταγ­γέλ­λο­ντας την κλι­μά­κω­ση της γενο­κτο­νί­ας του από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ!

 

Το στίγ­μα τους έδω­σαν και οι φοι­τη­τές του Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθή­νας, ζωγρα­φί­ζο­ντας τα σκα­λιά της εισό­δου της σχο­λής με τα χρώ­μα­τα της παλαι­στι­νια­κής σημαί­ας, καταγ­γέλ­λο­ντας την κλι­μά­κω­ση της γενο­κτο­νί­ας του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ!

 

Η Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή Αθή­νας ΕΚΠΑ δίνει τον τόνο από το πρωί σε κάθε αμφι­θέ­α­τρο με ανα­κοι­νώ­σεις σε όλα τα μαθή­μα­τα και μια ξεχω­ρι­στή δρά­ση στο «αίθριο» της σχο­λής, όπου φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες έφτια­ξαν και κρά­τη­σαν ένα μεγά­λο πανό με την παλαι­στι­νια­κή σημαία καλώ­ντας παράλ­λη­λα όλους τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες της σχο­λής να δώσουν δυνα­μι­κό «παρών» σήμερα.

 

Οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες της Ιατρι­κής Σχο­λής, της Οδο­ντια­τρι­κής και της Νοση­λευ­τι­κής ΕΚΠΑ στέλ­νουν ηχη­ρό μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό από το προ­αύ­λιο των σχο­λών τους: «Ησυ­χία κάνου­με όταν τα παι­διά κοι­μού­νται, όχι όταν τα σκοτώνουν!».

 

Στο Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Αττι­κής υψώ­θη­κε η παλαι­στι­νια­κή σημαία, με τους φοι­τη­τές να εκφρά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον παλαι­στι­νια­κό λαό και να καλούν όλους τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες του ΠΑΔΑ να δώσουν δυνα­μι­κό «παρών» στις 8 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια, στην ολο­νύ­χτια δια­μαρ­τυ­ρία των Φοι­τη­τι­κών Συλλόγων.

 

Μία αυθόρ­μη­τη πορεία φοι­τη­τών μέσα στην Πολυ­τε­χνειού­πο­λη πραγ­μα­το­ποί­η­σαν φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες του ΕΜΠ δια­τρα­νώ­νο­ντας την αλλη­λεγ­γύη τους στον παλαι­στι­νια­κό λαό και καλώ­ντας σήμε­ρα στις 20:00 στην ολο­νύ­χτια δια­μαρ­τυ­ρία των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων στα Προπύλαια!

 

Ανά­λο­γες παρεμ­βά­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν και στο Παι­δα­γω­γι­κό Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης του ΕΚΠΑ, στο Πανε­πι­στή­μιο Πει­ραιά και στην Νομι­κή του ΕΚΠΑ.

Εξάλ­λου, οι φοι­τη­τές βρί­σκο­νται από το πρωί στο πόδι στους σταθ­μούς του «Μετρό» της Αθή­νας, ενη­με­ρώ­νο­ντας για τη μεγά­λη ολο­νύ­χτια διαμαρτυρία!

Πηγή 902.gr

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο