Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας: Σιωπηρή διαμαρτυρία σήμερα το απόγευμα στα γραφεία της «Hellenic Train»

«Οι νεκροί μας — τα κέρ­δη τους». Με αυτό το σύν­θη­μα οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας καλούν σήμε­ρα σε σιω­πη­ρή δια­μαρ­τυ­ρία, στις 18:30, στα γρα­φεία της Hellenic train (Λ. Συγ­γρού 41 & Πετμε­ζά 13), απ’ όπου θα ακο­λου­θή­σει πορεία προς τη Βουλή.

Εκφρά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη τους στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των, ανά­με­σα τους πολ­λοί φοι­τη­τές και απαι­τούν εδώ και τώρα να υπάρ­ξει πλή­ρης διε­ρεύ­νη­ση των αιτιών της τρα­γω­δί­ας, να μην συγκα­λυ­φθεί ή κρυ­φτεί τίποτε.

Συγκε­κρι­μέ­να, σημειώνουν:

«Οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες της χώρας παρα­κο­λου­θού­με συγκλο­νι­σμέ­νοι από το πρωί το τρα­γι­κό γεγο­νός της σύγκρου­σης των δύο αμα­ξο­στοι­χιών στα Τέμπη, που κόστι­σε τη ζωή σε δεκά­δες ανθρώ­πους και πολ­λών συμ­φοι­τη­τών μας.

Εκφρά­ζου­με την τερά­στια θλί­ψη μας και τα συλ­λυ­πη­τή­ρια μας στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των. Στην θέση τους θα μπο­ρού­σε να βρί­σκε­ται ένας από εμάς.

Την ίδια ώρα γεμί­ζου­με με τερά­στια οργή!

Πώς είναι δυνα­τόν να χάνο­νται ανθρώ­πι­νες ζωές με αυτόν τον τρα­γι­κό τρόπο;

Πώς είναι δυνα­τόν να μην έχουν τόσο και­ρό εισα­κου­στεί από το κρά­τος οι κραυ­γές αγω­νί­ας των εργα­ζο­μέ­νων για την απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στις υποδομές;

Πώς είναι δυνα­τόν να μπαί­νουν πάνω από τις ανθρώ­πι­νες ζωές τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων;

Οι ευθύ­νες είναι τεράστιες!

Εδώ και τώρα να δοθεί όλη η ανα­γκαία βοή­θεια στους τραυ­μα­τί­ες και τις οικο­γέ­νειες τους. Να υπάρ­ξει πλή­ρης διε­ρεύ­νη­ση των αιτιών αυτής της τρα­γω­δί­ας. Να μην συγκα­λυ­φθεί τίποτα!».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο