Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικοί Σύλλογοι ΕΜΠ: Καταγγέλλουν την απαράδεκτη στάση καθηγητή της ΣΕΜΦΕ

Τη στά­ση καθη­γη­τή της Σχο­λή Εφαρ­μο­σμέ­νων Μαθη­μα­τι­κών και Φυσι­κών Επι­στη­μών του ΕΜΠ καταγ­γέλ­λουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Αγρο­νό­μων Τοπο­γρά­φων Μηχα­νι­κών, Αρχι­τε­κτό­νων Μηχα­νι­κών, Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών, Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών, Ναυ­πη­γών Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών, Χημι­κών Μηχα­νι­κών, Σχο­λής Εφαρ­μο­σμέ­νων Μαθη­μα­τι­κών και Φυσι­κών Επι­στη­μών, Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών, ο Σύλ­λο­γος Μετα­πτυ­χια­κών Φοι­τη­τών, ο Σύλ­λο­γος Υπο­ψη­φί­ων Διδα­κτό­ρων και ο Σύλ­λο­γος Οικο­τρό­φων των Νέων Εστιών του ΕΜΠ.

Στο ψήφι­σμά τους αναφέρουν:

«Καταγ­γέλ­λου­με τον καθη­γη­τή της ΣΕΜΦΕ Γεώρ­γιο Τσι­πο­λί­τη, ο οποί­ος τη Δευ­τέ­ρα 6/3 στις 12.45 στο μάθη­μα της Φυσι­κής ΙΙ στη Σχο­λή Ναυ­πη­γών Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών, μετά από προ­φο­ρι­κή ανα­κοί­νω­ση μέλους της ΚΝΕ σχε­τι­κά με το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη και αφού είχε απο­χω­ρή­σει από το αμφι­θέ­α­τρο, απευ­θύν­θη­κε στο ακρο­α­τή­ριο και είπε ότι “δεν θα κάνα­νε τόση φασα­ρία, αν δεν είχε σκο­τω­θεί στο δυστύ­χη­μα μέλος της ΠΚΣ”. Ο εν λόγω καθη­γη­τής δεν στα­μά­τη­σε εκεί. Την επό­με­νη μέρα, την ίδια ώρα και στο ίδιο μάθη­μα, που μέλη της ΚΝΕ έκα­ναν ξανά ανα­κοί­νω­ση στο μάθη­μά του για το έγκλη­μα στα Τέμπη και του ζήτη­σαν να ανα­κα­λέ­σει τα προη­γού­με­να λεγό­με­νά του, αυτός τους επι­τέ­θη­κε λεκτι­κά και τους είπε ότι “καπη­λεύ­ο­νται τους νεκρούς για πολι­τι­κό όφε­λος και θα έπρε­πε να ντρέπονται”.

Τέτοιες απα­ρά­δε­κτες και μαύ­ρες λογι­κές δεν έχουν καμία θέση μέσα στο Πολυ­τε­χνείο! Καλού­με όλους τους συλ­λο­γι­κούς φορείς του ΕΜΠ να τις κατα­δι­κά­σουν και καλού­με την Πρυ­τα­νεία να λάβει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για να μην μπο­ρούν τέτοια άτο­μα να ανα­πα­ρά­γουν τις δηλη­τη­ριώ­δεις ιδέ­ες τους από καθέδρας».

che vivlio

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο