Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ: Άμεση απάντηση στην προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει στα μουλωχτά την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Άμε­ση ήταν η απά­ντη­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων της Αθή­νας στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να φέρει στα μου­λω­χτά, σαν τον κλέ­φτη, την Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία μέσα στις σχο­λές, παρό­τι έχει κατα­δι­κα­στεί από την πλειο­ψη­φία των φοιτητών.

Με τη συνο­δεία ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ομά­δων ΔΙΑΣ και άλλων κατα­σταλ­τι­κών δυνά­με­ων, η Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία επι­χεί­ρη­σε να ξεκι­νή­σει περι­πο­λί­ες στο ΕΚΠΑ και στο ΕΜΠ.

Ωστό­σο, στις πύλες τόσο της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης όσο και της Πολυ­τε­χνειού­πο­λης, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις συνά­ντη­σαν ένα «τεί­χος» από φοι­τη­τές που μαζί με τους φοι­τη­τι­κούς τους συλ­λό­γους ξεκα­θά­ρι­σαν ότι η προ­σπά­θεια κατα­στο­λής δεν θα περάσει.

«Από τα ιδρύ­μα­τα δεν λεί­πει η Αστυ­νο­μία, δώστε λεφτά για καθη­γη­τές βιβλία», φώνα­ζαν οι φοι­τη­τές που συγκε­ντρώ­θη­καν στην Πανεπιστημιούπολη.

«Εδώ και τώρα να απο­συρ­θούν όλες οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις από τον χώρο του Πανε­πι­στη­μί­ου μας», τόνι­σε ο Δημή­τρης Γκιώ­νης, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Οδο­ντια­τρι­κής του ΕΚΠΑ μιλώ­ντας στους συγκε­ντρω­μέ­νους στην Πανεπιστημιούπολη.

Την ίδια στιγ­μή, οι εργα­ζό­με­νοι και οι καθη­γη­τές του ΕΜΠ, μαζί με τους φοι­τη­τές έκλει­σαν την πύλη και στην Πολυ­τε­χνειού­πο­λη, αφή­νο­ντας απέ­ξω την πανε­πι­στη­μια­κή αστυνομία!

Μπρο­στά στην είσο­δο της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έκα­ναν χρή­ση χημι­κών και κρό­του λάμ­ψης, ωστό­σο τα μπλοκ των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων παρέ­μει­ναν στη θέση τους και οι φοι­τη­τές συνέ­χι­σαν να φωνά­ζουν συν­θή­μα­τα, δια­μη­νύ­ο­ντας ότι δεν θα περά­σει η έντα­ση της καταστολής.

Τη συμπα­ρά­στα­σή τους στον αγώ­να των φοι­τη­τών ενά­ντια στην είσο­δο της Πανε­πι­στη­μια­κής Αστυ­νο­μί­ας στις σχο­λές, εξέ­φρα­σαν εκπρό­σω­ποι εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων, δίνο­ντας το «παρών» στην κινη­το­ποί­η­ση στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη. (Δεί­τε εδώ)

ΚΚΕ logoΣτο πλευ­ρό των φοι­τη­τών βρέ­θη­κε και ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του Κόμματος

Με συν­θή­μα­τα και τρα­γού­δια, οι φοι­τη­τές δια­μή­νυ­σαν ότι «δεν είναι εγκλη­μα­τί­ες οι φοι­τη­τές, να φύγουν τα ΜΑΤ από όλες τις σχολές».

Νέες κινητοποιήσεις την Τρίτη

Οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι τονί­ζουν ότι θα συνε­χί­σουν τον αγώ­να ενά­ντια στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να βάλει την αστυ­νο­μία στις σχο­λές και σε αυτό το πλαί­σιο, την Τρί­τη θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν συγκέ­ντρω­ση στις 8 π.μ στην πύλη της Ούλωφ Πάλ­με και κινη­το­ποί­η­ση στις 12 το μεση­μέ­ρι στο υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη.

Τη συμ­με­το­χή της στις κινη­το­ποι­ή­σεις ανα­κοί­νω­σε και η Ομο­σπον­δία Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

Στο ψήφι­σμά τους οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι αναφέρουν:

«Η κυβέρ­νη­ση φέρ­νει τις πρώ­τες περι­πο­λί­ες της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας γύρω από τα Πανε­πι­στή­μια, ξεκι­νώ­ντας από το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ.

Εδώ και 1 χρό­νο οι φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες μέσα από τους Συλ­λό­γους μας εμπο­δί­σα­με στην πρά­ξη την είσο­δο της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στις σχο­λές μας, τους οδη­γή­σα­με από ανα­βο­λή σε ανα­βο­λή, βάζο­ντας εμπό­δια στην έντα­ση της καταστολής!

Σε μία περί­ο­δο που οι οικο­γέ­νειές μας στε­νά­ζουν από την ακρί­βεια, που χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την έλλει­ψη εστιών και τα υπέ­ρο­γκα νοί­κια, που η χρη­μα­το­δό­τη­ση των Πανε­πι­στη­μί­ων έχει “πιά­σει πάτο”, η κυβέρ­νη­ση επι­λέ­γει να δίνει 50 εκα­τομ­μύ­ρια για την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, για κάμε­ρες και τουρ­νι­κέ μέσα στις σχο­λές μας! Επι­λέ­γει μάλι­στα να δυνα­μι­τί­σει το κλί­μα στις σχο­λές εν μέσω εξεταστικής!

Οι φοι­τη­τές έχου­με πεί­ρα από όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα! Η εγκα­τά­στα­ση της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας έρχε­ται να δια­σφα­λί­σει την όλο και μεγα­λύ­τε­ρη είσο­δο των επι­χει­ρή­σε­ων στα ιδρύ­μα­τά μας, με βάση τις κατευ­θύν­σεις του νέου νόμου-πλαί­σιο που ψήφι­σε μέσα στο κατα­κα­λό­και­ρο η κυβέρ­νη­ση! Είναι το ανα­γκαίο συμπλή­ρω­μα των managers και των συμ­βου­λί­ων ιδρυ­μά­των, τα οποία θα δια­χει­ρί­ζο­νται την περιου­σία του Πανε­πι­στη­μί­ου, χτυ­πώ­ντας ουσια­στι­κά τη φοι­τη­τι­κή μέριμνα.

Αυτό που φοβού­νται είναι η μαζι­κή αντί­δρα­ση των φοι­τη­τών στην πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τα δικαιώ­μα­τα και τις ανά­γκες μας! Την οργα­νω­μέ­νη διεκ­δί­κη­ση μέσα από τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους για το Πανε­πι­στή­μιο και τις σπου­δές που μας αξί­ζουν στον 21ο αιώνα!

Οι φοι­τη­τές δεν θα δεχτού­με να δίνου­με τα μαθή­μα­τα της εξε­τα­στι­κής μας, επι­τη­ρού­με­νοι από τους “ρόμπο­κοπ” της πανε­πι­στη­μια­κής αστυνομίας!

Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να να μεί­νει στα χαρ­τιά ο νέος νόμος-πλαί­σιο και ο νόμος Κερα­μέ­ως — Χρυ­σο­χο­ΐ­δη στο σύνο­λό του!

Η κυβέρ­νη­ση να το βάλει καλά στο μυα­λό της: Η πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία δεν πρό­κει­ται να μπει μέσα στις σχο­λές μας!».

Ανά­λο­γη ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σαν και οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Θεσ­σα­λο­νί­κης.

ΚΝΕ: Να υψωθεί τείχος στα σχέδια καταστολής και αυταρχισμού της κυβέρνησης

Τα αστικά ΜΜΕ δεν είδαν δεν άκουσαν

Από το ρεπορ­τάζ αστι­κών μέσων:

Οι 16 αστυ­νο­μι­κοί που απο­τε­λούν την πρώ­τη διμοι­ρία που ανέ­λα­βε τα καθή­κο­ντα της φορούν πρα­σι­νο­μπλέ στο­λές με πρά­σι­να καπέ­λα, φέρουν χει­ρο­πέ­δες και γκλοπ ενώ ανά­με­σα τους βρί­σκο­νται και δύο γυναίκες.

Μπρο­στά στην είσο­δο της πύλης της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης συγκε­ντρώ­θη­καν περί­που 50 φοι­τη­τές, οι οποί­οι φώνα­ξαν συν­θή­μα­τα κατά της Αστυ­νο­μί­ας, ενώ έχουν ανα­κοι­νώ­σει συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για αύριο Τρί­τη στις 8 το πρωί στο ίδιο σημείο. Το «παρών» έδω­σαν ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και ο συνά­δελ­φός του από το ΜέΡΑ25, Κλέ­ων Γρη­γο­ριά­δης (σσ. αυτοί πέρα­σαν κάποια στιγ­μή νωρίς το από­γευ­μα και “δεν ακού­μπη­σαν” ‑καμιά ανα­φο­ρά ‑φυσι­κά, στον Νίκο Καρα­θα­να­σό­που­λο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του Κόμματος).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο