Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ: Μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 8 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στα Προπύλαια

Σε κλι­μά­κω­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ών τους ενά­ντια στην πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία προ­χω­ρούν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, διορ­γα­νώ­νο­ντας μεγά­λο φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο την Πέμ­πτη 8 Σεπτέμ­βρη στις 7 μ.μ. στα Προπύλαια!

Απευ­θύ­νουν πλα­τύ κάλε­σμα συμ­με­το­χής στους καθη­γη­τές, τους εργα­ζό­με­νους των Πανε­πι­στη­μί­ων, στα εργα­τι­κά σωμα­τεία και σε όλο τον λαό.

Μία μέρα αργό­τε­ρα, την Παρα­σκευή 9 Σεπτέμ­βρη στις 7 μ.μ. στην πύλη της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λής (Ούλωφ Πάλ­με) θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν σύσκε­ψη συντο­νι­σμού των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων για να συζη­τή­σουν τη συνέ­χεια της δρά­σης τους, ενώ κάθε από­γευ­μα θα προ­χω­ρούν σε πολύ­μορ­φες δρά­σεις στις πύλες της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης και της Πολυ­τε­χνειού­πο­λης για να απο­τρέ­ψουν με τη μαζι­κή μας παρου­σία την εισβο­λή της πανε­πι­στη­μια­κής αστυνομίας.

Σε ανα­κοί­νω­σή τους, οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι ανα­φέ­ρουν τα εξής:

«Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα μπει στις σχολές!
Παλεύουμε για μόρφωση και δωρεάν σπουδές!

Εδώ και 2 μέρες εκα­το­ντά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες βρι­σκό­μα­στε μαζι­κά έξω από τις πύλες του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, εμπο­δί­ζο­ντας στην πρά­ξη την είσο­δο της Αστυ­νο­μί­ας στις σχο­λές, κάνο­ντας ξεκά­θα­ρο ότι δεν θα περά­σει η τρο­μο­κρα­τία και η καταστολή!

Οι φοι­τη­τές, οι καθη­γη­τές, οι εργα­ζό­με­νοι στα Πανε­πι­στή­μια μέσα από τις συλ­λο­γι­κές μας απο­φά­σεις έχου­με απορ­ρί­ψει την παρου­σία της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας μέσα στα Ιδρύ­μα­τα! Η κυβέρ­νη­ση προ­σπά­θη­σε να πιά­σει στον ύπνο τους φοι­τη­τές βάζο­ντας χθες “στα μου­λω­χτά” την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, έφα­γε όμως τα μού­τρα της από την απο­φα­σι­στι­κή στά­ση των Συλλόγων!

Τη στιγ­μή που οι οικο­γέ­νειές μας στε­νά­ζουν από τα βάρη της ακρί­βειας, των τιμών του ρεύ­μα­τος, που χιλιά­δες φοι­τη­τές αγω­νιούν για το αν θα βρουν δωμά­τιο στην εστία, αν θα τα βγά­λουν πέρα με το νοί­κι, αν το Τμή­μα τους θα έχει τους απα­ραί­τη­τους καθη­γη­τές τη νέα χρο­νιά, η κυβέρ­νη­ση επι­λέ­γει να απα­ντή­σει στις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις μας με την παρου­σία της Αστυ­νο­μί­ας και μάλι­στα εν μέσω εξε­τα­στι­κής. Οι προ­φά­σεις της κυβέρ­νη­σης περί δήθεν “πάτα­ξης της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας” δεν πεί­θουν ούτε μικρά παι­διά αφού οι δυνά­μεις κατα­στο­λής επι­τί­θε­νται σε απλούς φοι­τη­τές. Με την κρα­τι­κή κατα­στο­λή επι­χει­ρεί να «προ­στα­τεύ­σει» την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας, την προ­ώ­θη­ση του νέου νόμου-πλαί­σιου από τους αγώ­νες των φοιτητών.

Σήμερα Τρίτη 6 Σεπτέμβρη, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι πραγματοποιήσαμε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καταγγέλλοντας την παρουσία της Αστυνομίας έξω από τις σχολές και τη χθεσινή απρόκλητη επίθεση με χημικά απέναντι σε φοιτητές.

Αντι­προ­σω­πεία φοι­τη­τών και της Ομο­σπον­δί­ας Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης κατα­θέ­σα­με στον υφυ­πουρ­γό Λευ­τέ­ρη Οικο­νό­μου το αίτη­μα τον φοι­τη­τών να μην μπει η πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία στις σχο­λές! Η απά­ντη­ση του υφυ­πουρ­γού ήταν ότι “με εντο­λή της κυβέρ­νη­σης και σε πλή­ρη συνερ­γα­σία με τις πρυ­τα­νι­κές αρχές, ο νόμος θα εφαρ­μο­στεί”!

Απο­δει­κνύ­ε­ται πως η κυβέρ­νη­ση έχει πάρει την από­φα­ση να επι­βά­λει την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, αδια­φο­ρώ­ντας για τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα των φοι­τη­τών που η ίδια η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή δημιουρ­γεί. Δυστυ­χώς για αυτήν οι φοι­τη­τές είμα­στε ακό­μα πιο απο­φα­σι­σμέ­νοι να μην επι­τρέ­ψου­με την είσο­δο της Αστυ­νο­μί­ας στα ιδρύ­μα­τα, να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να για μόρ­φω­ση, για δωρε­άν σπου­δές. Σημα­ντι­κές ευθύ­νες ανα­λαμ­βά­νουν και οι πρυ­τα­νι­κές αρχές συναι­νώ­ντας στον κρα­τι­κό αυταρ­χι­σμό μέσα στα Πανεπιστήμια.

Καλού­με κάθε φοι­τη­τή και φοι­τή­τρια να αγκα­λιά­σει τις πρω­το­βου­λί­ες, να συμ­με­τά­σχει στις μαζι­κές δια­δι­κα­σί­ες των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων!!! Προ­χω­ρά­με σε:

Μεγά­λο φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο την Πέμ­πτη 8 Σεπτέμ­βρη στις 19.00 στα Προ­πύ­λαια! Απευ­θύ­νου­με πλα­τύ κάλε­σμα συμ­με­το­χής στους καθη­γη­τές, στους εργα­ζό­με­νους των Πανε­πι­στη­μί­ων, στα εργα­τι­κά σωμα­τεία και σε όλο τον λαό.

Σύσκε­ψη συντο­νι­σμού των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων για να συζη­τή­σου­με τη συνέ­χεια της δρά­σης μας την Παρα­σκευή 9 Σεπτέμ­βρη στις 19.00 στην πύλη της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης (Ούλωφ Πάλ­με).

Πολύ­μορ­φες δρά­σεις στις πύλες της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης και της Πολυ­τε­χνειού­πο­λης κάθε από­γευ­μα για να απο­τρέ­ψου­με με τη μαζι­κή μας παρου­σία την εισβο­λή της πανε­πι­στη­μια­κής αστυνομίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο