Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ της ΚΝΕ: Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις: «Με το ΚΚΕ, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!»

Μέσα σε κλί­μα αγω­νι­στι­κής αισιο­δο­ξί­ας άνοι­ξε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής τις πύλες του το διή­με­ρο Φεστι­βάλ ΑΕΙ της ΚΝΕ στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη Ζωγρά­φου με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Με το ΚΚΕ, στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, για τον Σοσιαλισμό!».

Μεγά­λο ενδια­φέ­ρον συγκέ­ντρω­σε η επί­δει­ξη ξιφα­σκί­ας. Οι επι­σκέ­πτες ζητού­σαν να μάθουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για το άθλη­μα, τους κανό­νες, τις κινή­σεις και τον εξο­πλι­σμό, ενώ είχαν την ευκαι­ρία να δοκι­μά­σουν και οι ίδιοι. Ανά­λο­γο ήταν το ενδια­φέ­ρον για το σκάκι.

Οι επι­σκέ­πτες έχουν την ευκαι­ρία να επι­σκε­φθούν τις θεμα­τι­κές εκθέ­σεις και την έκθε­ση βιβλί­ου με εκδό­σεις της «Σύγ­χρο­νης Εποχής».

Η έκθε­ση για την ισο­τι­μία των γυναι­κών ανα­δει­κνύ­ει το πραγ­μα­τι­κό προ­ο­δευ­τι­κό στον 21ο αιώ­να, ενώ η έκθε­ση για τη δρά­ση της ΚΝΕ φωτί­ζει τον πρω­το­πό­ρο ρόλο της οργά­νω­σης στην πάλη για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες της νεολαίας.

Από την πρώ­τη ημέ­ρα των εκδη­λώ­σε­ων ξεχω­ρί­ζει η συζή­τη­ση που με τίτλο «Παν­σπου­δα­στι­κή 1η δύνα­μη. Η επό­με­νη μέρα για το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα. Οι αγώ­νες ενά­ντια στον νέο νόμο — πλαί­σιο και την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία», με ομι­λη­τές τον Κώστα Θεο­δω­ρό­που­λο, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ και την Αφρο­δί­τη Κτε­νά, ΔΕΠ, μέλος του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας και ‘Ερευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ.

Το καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα ξεκί­νη­σε με φοι­τη­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα που εναλ­λάσ­σο­νται στη σκη­νή, παί­ζο­ντας διά­φο­ρα είδη μου­σι­κής. Το υπό­λοι­πο πρό­γραμ­μα έχει ως εξής:

 21.30 Hip Hop live με τους Demon Fox, Raibo και Rhyme Riot

22.15 Stand up comedy με τον Αρι­στο­τέ­λη Ρήγα

23.00 Συναυ­λία με τον Δημή­τρη Μυστακίδη

1.00 Νησιώ­τι­κο Γλέντι

Το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του πραγ­μα­το­ποιεί­ται η μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση με ομι­λη­τή τον Νίκο Αμπα­τιέ­λο, Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο