Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ: Σε λίγη ξεκινάει στην Αθήνα η 2η ημέρα των εκδηλώσεων

Φοιτητικά φεστιβάλ ΚΝΕΜε σύν­θη­μα «Μη στα­μα­τάς! Να ζεις, να τολ­μάς, να προ­χω­ράς! Το μέλ­λον μας είναι ο Σοσια­λι­σμός!», άνοι­ξε τις πύλες του το Φοι­τη­τι­κό Φεστι­βάλ της ΚΝΕ στο γήπε­δο της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης Ζωγράφου.

Οι εκδη­λώ­σεις κορυ­φώ­νο­νται σήμε­ρα με την ομι­λία του Νίκου Αμπα­τιέ­λου, Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ.

Ανα­λυ­τι­κά το πρό­γραμ­μα του Σαββάτου:

  • 7 μ.μ. Συναυ­λία με φοι­τη­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα: «Ποτ Που­ρί», «Echo», «Ζύμος και οι Κεραμιδόγατες».
  • 8.30 μ.μ. Μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση με ομι­λη­τή τον Νίκο Αμπα­τιέ­λο, Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ.
  • 9.30 μ.μ. Συναυ­λία με τον Μίλ­το Πασχαλίδη.
  • 11.30 μ.μ. Αφιέ­ρω­μα στον Δημή­τρη Μητρο­πά­νο (σε επι­μέ­λεια Πάνου Τσίτσικα).

Στο Φεστι­βάλ πραγ­μα­το­ποιού­νται τουρ­νουά σκα­κιού και κουίζ ερω­τή­σε­ων που επι­με­λή­θη­κε η ΠΟ Σπουδάζουσας.
Στο χώρο υπάρ­χουν επί­σης: Μπαρ, έκθε­ση βιβλί­ου με εκδό­σεις της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» και έκθε­ση που επι­με­λή­θη­κε η Φοι­τη­τι­κή Επι­τρο­πή του ΚΣ της ΚΝΕ με θέμα τη συμ­βο­λή της ΚΝΕ στην ανά­πτυ­ξη των αγώ­νων των φοι­τη­τών.
Χθες, Παρα­σκευή πλή­θος νεο­λαί­ων κατέ­κλυ­σε τον χώρο για να παρα­κο­λου­θή­σει τις διά­φο­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες, αλλά και τη συζή­τη­ση που διορ­γα­νώ­θη­κε με θέμα: «Το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και η συμ­βο­λή της ΚΝΕ στην ανά­πτυ­ξη των αγώ­νων».Φοιτητικό φεστιβάλ ΚΝΕ Αθήνα Μη σταματάς Να ζεις να τολμάς να προχωράς

«Το φοιτητικό κίνημα και η συμβολή της ΚΝΕ στην ανάπτυξη των αγώνων», στο επίκεντρο της ενδιαφέρουσας εκδήλωσης

Με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον συμ­με­τεί­χαν οι επι­σκέ­πτες του Φοι­τη­τι­κού Φεστι­βάλ της ΚΝΕ, το οποίο άνοι­ξε τις πύλες του το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη του Ζωγρά­φου, την εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση που διορ­γα­νώ­θη­κε με θέμα: «Το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και η συμ­βο­λή της ΚΝΕ στην ανά­πτυ­ξη των αγώ­νων».

Η δρά­ση των μελών της ΚΝΕ μέσα στους συλ­λό­γους, για τον προ­σα­να­το­λι­σμό του αγώ­να, για να ζωντα­νέ­ψουν οι σχο­λές, οι κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών σε όλη τη χώρα για τις σπου­δές και το μέλ­λον τους κόντρα στο κλί­μα κατα­στο­λής και μοι­ρο­λα­τρί­ας, μαζί με την καθη­με­ρι­νή προ­σπά­θεια να μην παρα­τή­σουν τις σπου­δές παρά την αθλιό­τη­τα της τηλεκ­παί­δευ­σης και τις δυσκο­λί­ες του εγκλει­σμού, τα μέτρα που ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση και η συλ­λο­γι­κή απά­ντη­ση, βρέ­θη­καν στο επίκεντρο.

«Κοι­τώ­ντας πίσω, μπο­ρού­με με βεβαιό­τη­τα να πού­με ότι όσα κατα­φέ­ρα­με οι φοι­τη­τές το προη­γού­με­νο διά­στη­μα σίγου­ρα δεν είναι και λίγα. Κατα­φέ­ρα­με να οργα­νώ­σου­με τα μεγα­λύ­τε­ρα συλ­λα­λη­τή­ρια των τελευ­ταί­ων χρό­νων, να οργα­νω­θεί σε κάθε Σύλ­λο­γο η ενη­μέ­ρω­ση, η πολύ­μορ­φη δρα­στη­ριό­τη­τα, η αλλη­λεγ­γύη, η διεκ­δί­κη­ση, τόνι­σε ανοί­γο­ντας τη συζή­τη­ση ο Παντε­λής Αρζό­γλου, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ (δεί­τε εδώ βίντεο με από­σπα­σμα της ομι­λί­ας του). 

«Για την ανά­πτυ­ξη αυτών των αγώ­νων ήταν καθο­ρι­στι­κή η συμ­βο­λή της ΚΝΕ, του καθε­νός από εμάς στο έτος του, ιδιαί­τε­ρα των πρω­το­ε­τών συνα­δέλ­φων και των συντρό­φων μας, των μελών και φίλων της ΚΝΕ. Απο­δεί­χτη­κε τελι­κά, και μέσα από την τελευ­ταία χρο­νιά, ότι τίπο­τα δεν είναι αδύ­να­το, όταν οι αγω­νί­ες, τα άγχη, η αγα­νά­κτη­ση αλλά και η ελπί­δα της νέας γενιάς συνα­ντιού­νται με την πρω­το­πό­ρα, οργα­νω­μέ­νη παρέμ­βα­ση των μελών της ΚΝΕ», σημεί­ω­σε ανά­με­σα σε άλλα.

Κάλε­σε στο πλαί­σιο της συζή­τη­σης τους φοι­τη­τές να προ­βλη­μα­τι­στούν «για την ανά­γκη ο αγώ­νας μας να στο­χεύ­ει σωστά, να ανα­δει­κνύ­ει τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες των αντι­λαϊ­κών μέτρων και στην Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση. Να μην περιο­ρί­ζε­ται στην πάλη για να απο­κρού­σου­με “τα χει­ρό­τε­ρα”, αλλά “να βλέ­πει μακριά”, στην πάλη για το Πανε­πι­στή­μιο των ανα­γκών μας, στη μόρ­φω­ση και τις σπου­δές που μας αξί­ζουν στην επο­χή του 5G, των BigData και της ρομπο­τι­κής. Σε αυτή την κατεύ­θυν­ση στό­χευε και στο­χεύ­ει η παρέμ­βα­ση των μελών της ΚΝΕ στις σχο­λές μας, για αυτό και η ΚΝΕ είναι η μόνη δύνα­μη που μπο­ρεί να μπει μπρο­στά ώστε ο αγώ­νας μας να τους φοβί­ζει, να έχει πραγ­μα­τι­κά επι­θε­τι­κό περιε­χό­με­νο, να πετυ­χαί­νου­με μικρές και μεγά­λες νίκες», σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων.

Έσπασε ο φόβος και η μοιρολατρία

Ξεκι­νώ­ντας από τη συμπλή­ρω­ση, σήμε­ρα, ενός χρό­νου και 100 ημε­ρών που τα Πανε­πι­στή­μια είναι κλει­στά, ο Θ. Κωτσα­ντής, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ ανα­φέρ­θη­κε στις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης, στις σημα­ντι­κές μάχες του λαού και της νεο­λαί­ας ενά­ντια στην πολι­τι­κή της, τους αγώ­νες των φοι­τη­τών (δεί­τε εδώ βίντεο με από­σπα­σμα της ομι­λί­ας του). 

«Όταν η κυβέρ­νη­ση εμφά­νι­ζε τις κλει­στές σχο­λές σαν αυτο­νό­η­τη εξέ­λι­ξη ήταν τα μέλη της ΚΝΕ στους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους που έρι­χναν το σύν­θη­μα «φοι­τη­τές ξανά» και απο­δεί­κνυαν ότι υπάρ­χουν ρεα­λι­στι­κές λύσεις για το ασφα­λές άνοιγ­μα, αλλά η υλο­ποί­η­σή τους απαι­τεί σύγκρου­ση με τη λογι­κή της επι­χει­ρη­μα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας των ιδρυ­μά­των. Σχο­λές και campus ζωντά­νε­ψαν με δια ζώσεις δια­λέ­ξεις και πολύ­μορ­φες δρά­σεις», είπε.

«Και όταν η ΝΔ ανα­κοί­νω­σε το νόμο-έκτρω­μα για τις σχο­λές ήταν ξανά τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ μέσα στους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους που πρω­το­στά­τη­σαν στην οργά­νω­ση του αγώ­να και στο συντο­νι­σμό των συλ­λό­γων σε κάθε πόλη και πανελ­λα­δι­κά για να δοθεί μαχη­τι­κή απά­ντη­ση! Είμα­στε περή­φα­νοι για­τί οι δυνά­μεις μας έπαι­ξαν καθο­ρι­στι­κό ρόλο στη δια­πά­λη, την οργά­νω­ση, τη μαζι­κο­ποί­η­ση της πάλης, άνοι­ξαν δρό­μο στην πολι­τι­κο­ποί­η­ση της σκέ­ψης ακό­μα περισ­σό­τε­ρων φοι­τη­τών», τόνι­σε, προ­σθέ­το­ντας πως «η παρέμ­βα­ση των μελών της ΚΝΕ μέσα στους ΦΣ απέ­δει­ξε ότι στους δρό­μους του αγώ­να μπο­ρού­με να συνα­ντη­θού­με με κάθε φοι­τη­τή, ανε­ξάρ­τη­τα τι έχει ψηφί­σει, για να σπά­σου­με το φόβο και τη μοιρολατρία».

Η αξία της συλλογικής οργάνωσης

«Για να μπο­ρού­με από καλύ­τε­ρες θέσεις να αντι­πα­λέ­ψου­με όσα έρχο­νται» ‑σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων ο Θ. Κωτσα­ντής- «δεν χωρά­ει καμία υπο­τί­μη­ση στη συζή­τη­ση για την αξία του αγώ­να και της συλ­λο­γι­κής οργά­νω­σης, για την ανά­γκη να υπάρ­χει φοι­τη­τι­κός σύλ­λο­γος, με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή φοι­τη­τών, που είναι όπλο στην πάλη για τα δικαιώ­μα­τά τους, ξεχω­ρί­ζο­ντας την ευθύ­νη μας πρώ­τα και κύρια εκεί όπου οι δυνά­μεις μας είναι πλειο­ψη­φία στα ΔΣ. Η ενα­σχό­λη­ση με το σύνο­λο της ζωής των φοι­τη­τών, των όρων σπου­δών, μόρ­φω­σης, πτυ­χί­ου, επαγ­γελ­μα­τι­κής προ­ο­πτι­κής, για ζητή­μα­τα επι­στή­μης — έρευ­νας, ψυχα­γω­γί­ας, αθλη­τι­σμού, πολι­τι­σμού βοη­θά να δρα­στη­ριο­ποι­η­θούν ευρύ­τε­ρες δυνά­μεις, βοη­θά να ανα­δει­χτούν και να διεκ­δι­κη­θούν οι σύγ­χρο­νες ανά­γκες των φοι­τη­τών. Δίνου­με όλες μας τις δυνά­μεις στην προ­σπά­θεια για μαζι­κο­ποί­η­ση των συλ­λό­γων, για αλλα­γή συσχε­τι­σμών εκεί όπου είμα­στε μειο­ψη­φία, για τη δημιουρ­γία μορ­φών οργά­νω­σης στο έτος και το τμή­μα, ιδιαί­τε­ρα εκεί όπου υπάρ­χει πλή­ρης απου­σία συλ­λο­γι­κής διεκ­δί­κη­σης λόγω και της δια­λυ­τι­κής κατά­στα­σης σε συλ­λό­γους, για να προ­χω­ρή­σει η δια­δι­κα­σία δια­μόρ­φω­σης των νέων συλ­λό­γων στα πρώ­ην ΤΕΙ.

Όλα τα παρα­πά­νω είναι ζητή­μα­τα που μας απα­σχο­λούν και τα θέτου­με προς συζή­τη­ση στο 21ο Συνέ­δριο του Κόμ­μα­τός μας που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 24 — 27 Ιού­νη στην Αθή­να. Μας απα­σχο­λεί το πώς τα μέλη της ΚΝΕ θα δου­λέ­ψουν πρω­το­πό­ρα στους ΦΣ για να ανε­βαί­νει ο βαθ­μός οργά­νω­σης των φοι­τη­τών και να κερ­δί­ζει έδα­φος η γραμ­μή πάλης για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών της νεο­λαί­ας, φωτί­ζο­ντας τα εμπό­δια που θέτει το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος και τους όρους ικα­νο­ποί­η­σής των ανα­γκών αυτών. Μελε­τά­με την πεί­ρα από την ανά­πτυ­ξη των αγώ­νων, την πορεία υιο­θέ­τη­σης από ακό­μα περισ­σό­τε­ρους φοι­τη­τές του πλαι­σί­ου πάλης του ΜΑΣ, την ικα­νό­τη­τά μας διε­ξά­γου­με τη δια­πά­λη μέσα στο κίνη­μα με απο­δει­κτι­κό και εύστο­χο τρό­πο, παίρ­νο­ντας υπό­ψη τις δια­θέ­σεις των νέων και το γεγο­νός ότι ξεκι­νά­νε από δια­φο­ρε­τι­κή πολι­τι­κή αφε­τη­ρία, ότι δια­τη­ρούν επι­φυ­λά­ξεις ή προ­κα­τα­λή­ψεις που θα αντι­με­τω­πί­ζο­νται μέσα από την κοι­νή δρά­ση στο κίνημα».

Κλεί­νο­ντας την ομι­λία του, ο Θ. Κωτσα­ντής σημεί­ω­σε: «Η περί­ο­δος της παν­δη­μί­ας απέ­δει­ξε περί­τρα­να ότι ο λαός και η νεο­λαία θα σωθούν μόνοι τους, ότι η ελπί­δα βρί­σκε­ται στο δυνά­μω­μα του συλ­λο­γι­κού αγώνα.

Σήμε­ρα είναι πιο ώρι­μο από ποτέ να ενι­σχυ­θούν η συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ και η λαϊ­κή πάλη για ένα απο­κλει­στι­κά δημό­σιο και δωρε­άν Πανε­πι­στή­μιο, σύγ­χρο­νο και ανοι­χτό στις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες. Ένα Πανε­πι­στή­μιο που η επι­στή­μη και η έρευ­να θα απο­τε­λούν κατο­χυ­ρω­μέ­νο κοι­νω­νι­κό αγα­θό και όχι όπως σήμε­ρα ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νο εμπόρευμα».

Ακο­λού­θη­σε συζή­τη­ση με ερω­τή­σεις και παρεμ­βά­σεις γύρω από την ανά­γκη συνέ­χι­σης του αγώ­να για να μην εφαρ­μο­στούν οι ρυθ­μί­σεις για την ανώ­τα­τη εκπαί­δευ­ση, το τι σημαί­νει το αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα για έναν εργα­ζό­με­νο φοι­τη­τή, το πραγ­μα­τι­κό αντί­κρι­σμα των κυβερ­νη­τι­κών υπο­σχέ­σε­ων για θέσεις εργα­σί­ας στο πλαί­σιο και της «πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης», τους σχε­δια­σμούς για «ενιαία ψηφο­δέλ­τια» στις σχο­λές κ.ά.

Πολύμορφες δραστηριότητες

Το πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων ξεκί­νη­σε με επί­δει­ξη μαχη­τι­κών αθλη­μά­των και σεμι­νά­ριο γυναι­κεί­ας αυτο­ά­μυ­νας, ενώ εκ μέρους της ΠΟ Σπου­δά­ζου­σας Αθή­νας και της ΤΟ ΠΑΔΑ δόθη­κε ανα­μνη­στι­κό προς τον αθλη­τι­κό σύλ­λο­γο «Εξέ­λι­ξη» για τη συμ­με­το­χή του στο Φοι­τη­τι­κό Φεστιβάλ.

Οι διή­με­ρες εκδη­λώ­σεις περι­λαμ­βά­νουν πολ­λές δρα­στη­ριό­τη­τες όπως τουρ­νουά σκα­κιού και πινγκ πονγκ, ενώ ξεχω­ρι­στό ενδια­φέ­ρων συγκε­ντρώ­νει η έκθε­ση που επι­με­λή­θη­κε η Φοι­τη­τι­κή Επι­τρο­πή του ΚΣ της ΚΝΕ με θέμα την συμ­βο­λή της Οργά­νω­σης στην ανά­πτυ­ξη των αγώ­νων των φοιτητών.

Ξεχω­ρι­στή θέση στην είσο­δο του Φοι­τη­τι­κού Φεστι­βάλ έχει ηλε­κτρο­νι­κό ερω­τη­μα­το­λό­γιο που έχει δια­μορ­φω­θεί ειδι­κά για τους πρω­το­ε­τείς φοι­τη­τές. Οι φοι­τη­τές απα­ντούν σε ερω­τή­σεις σχε­τι­κά με την ακα­δη­μαϊ­κή χρο­νιά που πέρα­σε, την εμπει­ρία της τηλεκ­παί­δευ­σης, τη γνώ­μη τους για τα νομο­σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης, όπως αυτό για την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, την επα­φή τους με τον Φοι­τη­τι­κό τους Σύλ­λο­γο κ.ά.

Επί­σης το ενδια­φέ­ρον των επι­σκε­πτών του φεστι­βάλ συγκε­ντρώ­νει το Quiz ερω­τή­σε­ων που έχει επι­με­λη­θεί η ΠΟ Σπου­δά­ζου­σας Αθήνας.

Οι «Υπεραστικοί»Οι «Υπε­ρα­στι­κοί»

Ως προς το μου­σι­κό σκέ­λος, το πρό­γραμ­μα της Παρα­σκευ­ής περι­λαμ­βά­νει το συγκρό­τη­μα «Υπε­ρα­στι­κοί», Stand up με τον Χρι­στό­φο­ρο Ζαρα­λί­κο, Hip hop live με Το Σφάλ­μα, Rhyme Riot, Raibo, «ΕΝΟΠΛΕΣ ΧΑRΕΣ» και τέλος αφιέ­ρω­μα στο λαϊ­κό τραγούδι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο