Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φολέγανδρος: Στους τρεις οι νεκροί του ναυαγίου – Δεκάδες οι αγνοούμενοι

Οι σοροί δύο ακό­μη ανδρών εντο­πί­στη­καν το μεση­μέ­ρι από τη θαλάσ­σια περιο­χή νότια της Φολέ­γαν­δρου, μετά τη βύθι­ση σκά­φους που μετέ­φε­ρε άγνω­στο αριθ­μό μετα­να­στών τα ξημερώματα.

Έως τώρα έχουν δια­σω­θεί 12 μετα­νά­στες (επτά άνδρες, τέσ­σε­ρις έφη­βοι και μία γυναί­κα), ενώ το πρωί εντο­πί­στη­κε και μία σορός άνδρα που μετα­φέρ­θη­κε στη Σαντορίνη.

Όλοι οι δια­σω­θέ­ντες έχουν μετα­φερ­θεί για προ­λη­πτι­κούς λόγους στο νοσο­κο­μείο της Σαντο­ρί­νης, ενώ κατά δήλω­σή τους ανέ­φε­ραν ότι το σκά­φος στο οποίο επέ­βαι­ναν μαζί με άλλα άτο­μα βυθίστηκε.

Οι έρευ­νες στη θαλάσ­σια περιο­χή συνε­χί­ζο­νται, από ένα πλω­τό ανοι­χτής θαλάσ­σης του Λιμε­νι­κού, τρία πλω­τά παρα­πλέ­ο­ντα πλοία και ιδιω­τι­κά σκάφη.

Σύμ­φω­να με τα όσα δήλω­σαν αρχι­κά κάποιοι εκ των μετα­να­στών επι­βαι­νό­ντων, στο σκά­φους που βυθί­σθη­κε επέ­βαι­ναν περί­που 30 άτο­μα, ενώ σύμ­φω­να με δήλω­ση ενός άλλου δια­σω­θέ­ντα επέ­βαι­ναν περί­που 50 άτομα.

Να σημειω­θεί ότι μόνο δύο από τους δώδε­κα δια­σω­θέ­ντες φορού­σαν σωσί­βιο, ενώ το σκά­φος που βυθί­στη­κε φέρε­ται να μην διέ­θε­τε σωστι­κό ή άλλο εξο­πλι­σμό ασφαλείας.

Το χρονικό

Σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση από το Λιμε­νι­κό η αρχι­κή ενη­μέ­ρω­ση έγι­νε όταν αλλο­δα­πός τηλε­φώ­νη­σε στο 112 στις 19:30 χθες το βρά­δυ και δήλω­σε ότι το σκά­φος με αλλο­δα­πούς στο οποίο επι­βαί­νει αντι­με­τω­πί­ζει μηχα­νι­κή βλάβη.

Μετά τις 21:30 υπήρ­ξε νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση ότι το σκά­φος βάζει νερό. Τότε, σύμ­φω­να πάντα με την ενη­μέ­ρω­ση από το Λ.Σ. δόθη­κε εντο­λή σε ενα­έ­ρια μέσα να κάνουν ανα­ζη­τή­σεις στην περιο­χή προς επι­βε­βαί­ω­ση της τηλε­φω­νι­κής μαρ­τυ­ρί­ας στο 112.

Τελι­κά, στη 1:00 μετά τα μεσά­νυ­χτα, 5.5 ώρες μετά την αρχι­κή ενη­μέ­ρω­ση του Λιμε­νι­κού εντο­πί­στη­κε βάρ­κα με 12 μετα­νά­στες 9 ναυ­τι­κά μίλια νότια της Φολε­γάν­δρου, σε θαλάσ­σια περιο­χή δια­φο­ρε­τι­κή από αυτή που αρχι­κά είχε ξεκι­νή­σει η επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας και διάσωσης.

Οι 12 δια­σω­θέ­ντες μετα­νά­στες βρέ­θη­καν σε φου­σκω­τή βοη­θη­τι­κή βάρ­κα του σκά­φους, το οποίο σύμ­φω­να με τις μαρ­τυ­ρί­ες των δια­σω­θέ­ντων βυθίστηκε.

Πρό­κει­ται για μετα­νά­στες από το Ιράκ, ο ένας εκ των οποί­ων μιλού­σε Αγγλι­κά. Φέρε­ται να είπε ότι στο σκά­φος επέ­βαι­ναν συνο­λι­κά 50 άτο­μα. Όπως τονί­ζε­ται, δεν υπάρ­χει αισιο­δο­ξία για τον εντο­πι­σμό επι­ζώ­ντων πλην των 12 που έχουν μετα­φερ­θεί στη Σαντορίνη.

Θεω­ρεί­ται βέβαιο ότι το σκά­φος είχε απο­πλεύ­σει από την Τουρ­κία και είχε προ­ο­ρι­σμό την Ιταλία. 

Πάνω από 100 πλοία ταξίδεψαν από Τουρκία προς Ιταλία το 2021

Σημειώ­νε­ται πως πάνω από 100 είναι τα πλοία με μετα­νά­στες που από την αρχή του έτους έχουν ταξι­δέ­ψει από την Τουρ­κία στην Ιτα­λία, δια­σχί­ζο­ντας το Αιγαίο και τη θαλάσ­σια περιο­χή νότια της Κρή­της. Οι μετα­νά­στες που έχουν κατα­φέ­ρει να ταξι­δέ­ψουν απευ­θεί­ας από την Τουρ­κία στην Ιτα­λία με πλω­τά μέσα ξεπερ­νούν από τις αρχές του έτους τους 7.000.

Στις αρχές Σεπτεμ­βρί­ου στην ίδια θαλάσ­σια περιο­χή το Λ.Σ. είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει επι­χεί­ρη­ση για τη διά­σω­ση 80 μετα­να­στών που επέ­βαι­ναν σε ιστιο­πλοϊ­κό σκά­φος, με προ­ο­ρι­σμό την Ιταλία.

Πηγές: ΑΠΕ / Καθημερινή

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο