Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φονικός καύσωνας στην Ευρώπη — Τα ρεκόρ ζέστης σπάνε το ένα μετά το άλλο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Δύο νεκροί στην Ισπα­νία, ένας νεκρός και ρεκόρ ζέστης στη Γαλ­λία όπου το όριο των 45 βαθ­μών Κελ­σί­ου ξεπε­ρά­σθη­κε για πρώ­τη φορά σήμε­ρα, αλλά και μια πυρ­κα­γιά που καί­ει ανε­ξέ­λεγ­κτα στην Κατα­λο­νία: η αφό­ρη­τη ζέστη κάνει την Ευρώ­πη να ασφυ­κτιά και κινη­το­ποιεί τις υπη­ρε­σί­ες πρώ­των βοη­θειών, την πέμ­πτη ημέ­ρα του πρω­τό­γνω­ρου κύμα­τος καύ­σω­να που κλο­νί­ζει τη Γηραιά Ήπειρο.

spain22

Στη Γαλ­λία, για πρώ­τη φορά από τότε που άρχι­σε η κατα­γρα­φή της θερ­μο­κρα­σί­ας τον 19ο αιώ­να, τα θερ­μό­με­τρα έδει­ξαν σήμε­ρα 45,1 βαθ­μούς Κελ­σί­ου στη Βιλ­βιέιγ, στον νομό Γκαρντ (νότια).

«45,1 βαθ­μοί Κελ­σί­ου στη Βιλ­βιέιγ στις 15:00, η πρώ­τη φορά που το όριο των 45 βαθ­μών Κελ­σί­ου ξεπερ­νιέ­ται στη Γαλ­λία», έγρα­ψε ο μετε­ω­ρο­λό­γος Ετιέν Καπι­κιάν στο Twitter. Το ρεκόρ υψη­λής θερ­μο­κρα­σί­ας του Αυγού­στου 2003 (44,1 βαθ­μοί Κελ­σί­ου), με τους 15.000 θανά­τους στη χώρα, είχε ήδη καταρ­ρι­φθεί νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στο Καρ­πα­ντρά, με 44,3 βαθ­μούς Κελσίου.

SPAIN4

Στους δρό­μους των πόλε­ων της νότιας Γαλ­λί­ας, οι ηλι­κιω­μέ­νοι ανα­ζη­τού­σαν σκιά από τις 8 το πρωί όταν βγή­καν από νωρίς για τα ψώνια τους. «Πήγα στο άνοιγ­μα, ο ήλιος ήδη καί­ει και νιώ­θου­με τη ρύπαν­ση» εξή­γη­σε από το Μοντ­πε­λιέ η 81χρονη Σου­ζέτ Αλέγκρ.

«Κατό­πιν θα επι­στρέ­ψω και θα οχυ­ρω­θώ στο σπί­τι μου, θα κλεί­σω τα παρά­θυ­ρα και τα παρα­θυ­ρό­φυλ­λα και θα ανοί­ξω κλι­μα­τι­στι­κό» περι­γρά­φει η 81χρονη Γαλ­λί­δα, που «άντε­χε πάντα τη ζέστη» όμως φοβά­ται ότι αυτός «ο καύ­σω­νας θα είναι το τέλος του κόσμου».

Με προ­έ­λευ­ση από τη Σαχά­ρα, ο καυ­τός αέρας ωθεί τον υδράρ­γυ­ρο σε ύψη πρω­τό­γνω­ρα έως σήμε­ρα: πρό­κει­ται για «τιμές που δεν κατα­γρά­φη­καν ποτέ» στη μητρο­πο­λι­τι­κή Γαλ­λία, προει­δο­ποιεί η μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία της Γαλλίας.

SPAIN12

Οι γαλ­λι­κές αρχές έθε­σαν τέσ­σε­ρα δια­με­ρί­σμα­τα του γαλ­λι­κού νότου, για πρώ­τη φορά, σε «κόκ­κι­νο συνα­γερ­μό», ένα επί­πε­δο που επι­βάλ­λει, μετα­ξύ άλλων την άμε­ση κινη­το­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών δια­χεί­ρι­σης εκτά­κτων περι­στα­τι­κών και ενι­σχυ­μέ­να προ­λη­πτι­κά μέτρα για τον ευά­λω­το πληθυσμό.

Τέσσερις νεκροί από τη Δευτέρα

Στη δυτι­κή Γαλ­λία κατα­γρά­φη­κε ο τέταρ­τος νεκρός του κύμα καύ­σω­να στην Ευρώ­πη: ένας 33χρονος στε­γο­ποιός λιπο­θύ­μη­σε ενώ εργα­ζό­ταν σε μια στέ­γη κοντά στη Ρεν, με τη θερ­μο­κρα­σία στους 35 βαθ­μούς υπό σκιάν.

Στην Ισπα­νία, όπου ο υδράρ­γυ­ρος έχει ήδη ξεπε­ρά­σει τους 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, ένας 17χρονος που έκα­νε αγρο­τι­κές εργα­σί­ες στην Ανδα­λου­σία πέθα­νε από θερ­μο­πλη­ξία, σύμ­φω­να με τις αρχές.

Κι ένας 93χρονος άνδρας κατέρ­ρευ­σε χθες το βρά­δυ, ενώ περ­πα­τού­σε στο κέντρο της πόλης Βαγια­δο­λίδ (βόρεια Ισπα­νία). Πέθα­νε από «ηλί­α­ση», εξή­γη­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο μια εκπρό­σω­πος τύπου της τοπι­κής αστυνομίας.

SPAIN2

Ο πρώ­τος νεκρός αυτού του καύ­σω­να, ένας 72χρονος άστε­γος, κατα­γρά­φη­κε χθες Πέμ­πτη στο Μιλά­νο, στην Ιταλία.

Οι 34 από τις 50 επαρ­χί­ες της Ισπα­νία έχουν ήδη τεθεί σε κατά­στα­ση συνα­γερ­μού για πυρ­κα­γιά, κυρί­ως η Κατα­λο­νία, όπου οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις συνε­χί­ζουν να επι­χει­ρούν για να θέσουν υπό έλεγ­χο μια φωτιά που έχει μετα­τρά­ψει σε στά­χτη 65.000 στρέμματα.

Αν και οι πυρο­σβέ­στες δίνουν μάχη να περιο­ρί­σουν τις φλό­γες, το έργο τους είναι περί­πλο­κο καθώς τα θερ­μό­με­τρα δεί­χνουν 44 βαθ­μούς κελ­σί­ου και «τα ποσο­στά της υγρα­σί­ας είναι πολύ χαμηλά».

Είκο­σι επτά άτο­μα έχουν πνι­γεί μέχρι στιγ­μής στη Λιθουα­νία προ­σπα­θώ­ντας να δρο­σι­στούν σε ποτά­μια και παρα­λί­ες ενώ στην Πολω­νία, το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών δήλω­σε ότι 90 άνθρω­ποι έχουν πνι­γεί αυτό το μήνα σε λίμνες και ποτά­μια, εξαι­τί­ας της μεγά­λης ζέστης.

Εν τω μετα­ξύ στη Βρε­τα­νία, ο πνιγ­μός ενός 12χρονου κορι­τσιού σε ποτά­μι του Μάν­τσε­στερ, ανά­γκα­σε την αστυ­νο­μία να εκδώ­σει προει­δο­ποί­η­ση κατά του κιν­δύ­νου κολύμ­βη­σης εν μέσω του καύσωνα.

Το παι­δί φαί­νε­ται πως κολυ­μπού­σε όταν για κάποιο λόγο άρχι­σε να πνί­γε­ται. Αστυ­νο­μι­κοί κλή­θη­καν στο σημείο και λίγο αργό­τε­ρα εντό­πι­σαν το σώμα του παι­διού. Αν και ο θάνα­τος δεν έχει συν­δε­θεί άμε­σα με το κύμα καύ­σω­να που πλήτ­τει την Ευρώ­πη, εν τού­τοις οι πλη­ρο­φο­ρί­ες συγκλί­νουν πως το παι­δί είχε πέσει στο ποτά­μι να κολυ­μπή­σει λόγω της ζέστης.

Τα ρεκόρ πέφτουν το ένα μετά το άλλο σε μεγά­λο μέρος της δυτι­κής και κεντρι­κής Ευρώ­πης καθώς κατα­γρά­φο­νται πρω­το­φα­νείς θερ­μο­κρα­σί­ες για μήνα Ιού­νιο: 38,9 βαθ­μοί Κελ­σί­ου στην Τσε­χία, 38,6 στη Γερ­μα­νία, 40,9 στο Κλερ­μόν-Φεράν της Γαλλίας.

Ένα άλλο ρεκόρ καταρ­ρί­φθη­κε στην Πολω­νία: αυτό της κατα­νά­λω­σης ενέρ­γειας, λόγω της εντα­τι­κής χρή­σης των κλι­μα­τι­στι­κών. Στη Γαλ­λία χθες το μεση­μέ­ρι η ζήτη­ση ανήλ­θε στα 59,4 γιγα­βάτ, πολύ κοντά στο από­λυ­το ρεκόρ των 59,5 γιγα­βάτ που είχε κατα­γρα­φεί πριν από δύο χρόνια.

Στη Γερ­μα­νία, στις πόλεις Λέχνε και Μπαντ Εϊν­χά­ου­ζεν (120.000 κάτοι­κοι), οι αρχές έλα­βαν μέτρα για τον περιο­ρι­σμό της κατα­νά­λω­σης νερού. Η χρή­ση πόσι­μου νερού θα περιο­ρι­στεί μόνο για “ζωτι­κές ανά­γκες” και οι κάτοι­κοι απει­λού­νται με πρό­στι­μα ύψους έως και 1.000 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο