Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φονικός σεισμός στην Αλβανία — Κατέρρευσαν πολυκατοικίες (ΦΩΤΟ)

Όσο περ­νούν οι ώρες γίνο­νται πλέ­ον φανε­ρές οι κατα­στρο­φι­κές δια­στά­σεις του σει­σμού που έπλη­ξε σήμε­ρα λίγο πριν από τις 4 τα ξημε­ρώ­μα­τα [τοπι­κή ώρα· 05:00 ώρα Ελλά­δας] την Αλβα­νία, με επί­κε­ντρο περιο­χή ανά­με­σα στα Τίρα­να και την παρα­λια­κή πόλη του Δυρ­ρα­χί­ου. Πλη­ρο­φο­ρί­ες κάνουν πλέ­ον λόγο για πέντε νεκρούς, ενώ αυξά­νε­ται ο αριθ­μός των τραυ­μα­τιών που δια­κο­μί­ζο­νται σε νοσο­κο­μεία. Επί­σης, οι πλη­ρο­φο­ρί­ες μιλούν για εγκλω­βι­σμέ­νους στα ερεί­πια των κτι­ρί­ων που καταστράφηκαν.

albania seismos1

Το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο, επι­κα­λού­με­νο δηλώ­σεις αξιω­μα­τού­χων και τοπι­κά ΜΜΕ, μετα­δί­δει ότι του­λά­χι­στον 4 άτο­μα έχα­σαν τη ζωή τους. Αλβα­νι­κά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 7 θανά­τους. Οι τραυ­μα­τί­ες ξεπερ­νούν τους 150.

albania seismos2

Τα περισ­σό­τε­ρα κτί­ρια που κατέρ­ρευ­σαν βρί­σκο­νται στο Δυρ­ρά­χιο και τα Τίρα­να. Κατε­στραμ­μέ­να κτί­ρια υπάρ­χουν, ωστό­σο, και σε ακτί­να 150 περί­που χιλιο­μέ­τρων: από τη Λέζια στον Βορ­ρά έως το Φίε­ρι στον Νότο. Έως τώρα έχει ανα­φερ­θεί ότι έχουν καταρ­ρεύ­σει οκτώ πολυ­κα­τοι­κί­ες στο Δυρ­ρά­χιο και στα προ­ά­στια των Τιρά­νων. Πρό­κει­ται για κτί­ρια που είχαν ανε­γερ­θεί πριν από το 1990, αλλά και νεότερα.

albania seismos3 albania seismos5

Από την άλλη, ο πανι­κός απο­δεί­χθη­κε ο χει­ρό­τε­ρος σύμ­βου­λος για τους κατοί­κους των σει­σμό­πλη­κτων περιο­χών, ενώ η έλλει­ψη κρα­τι­κής υπο­δο­μής επι­βά­ρυ­νε την κατάσταση.

Σε αρκε­τές περιο­χές που επλή­γη­σαν από τον σει­σμό υπάρ­χουν σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση και τις τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες. Στους δρό­μους επι­κρα­τεί κομ­φού­ζιο, με τους πολί­τες να έχουν βγει στους δρό­μους, ενώ η κυβέρ­νη­ση απευ­θύ­νει έκκλη­ση να μεί­νουν ανοι­χτοί οι δρό­μοι. Ο πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας Έντι Ράμα μετέ­βη στο Δυρ­ρά­χιο, που επλή­γη περισσότερο.

Στις 07.03 κατα­γρά­φη­κε μετα­σει­σμός 5,4 βαθμών.

albania seismos6 albania seismos7

Την ίδια περιο­χή έπλη­ξε σει­σμι­κή δόνη­ση 5,6 βαθ­μών την 21η Σεπτεμ­βρί­ου, που είχε προ­κα­λέ­σει ζημιές σε περί­που 500 κατοι­κί­ες και κατέ­στρε­ψε ολο­σχε­ρώς κάποιες από αυτές. Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της χώρας εκτί­μη­σε τότε πως επρό­κει­το για τον ισχυ­ρό­τε­ρο σει­σμό της τελευ­ταί­ας «εικο­σα­ε­τί­ας ως τρια­κο­ντα­ε­τί­ας» στη χώρα.

albania seismos8

 

albania seismos9

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο