Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοροεισπράχτορες και καρπαζοεισπράχτορες!

Και τα δυο χαρ­τιά του Γιούν­κερ-θεσμών απ’ τη μια και της κυβέρ­νη­σης απ ‘την άλλη δεν δια­φέ­ρουν. Η μία πλευ­ρά καλεί την άλλη σε κοπτο­ρα­πτι­κή. Αυτή είναι η ουσία του πράγ­μα­τος. Δια­φέ­ρουν μόνον ποσο­τι­κά. Κατά τ’ άλλα έχουν την ίδια “φιλο­σο­φία” και αυτό για εμάς τον λαό και τη χώρα είναι ολέθριο.
Η πρό­βλε­ψη για τα δημό­σια έσο­δα και από τους δύο μονο­μά­χους βασί­ζο­νται σε άπει­ρους φόρους με γλυ­κά ονό­μα­τα για καλύ­τε­ρη χώνε­ψη! Εισφο­ρά κοι­νω­νι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, φόρος προ­στι­θέ­με­νης αξί­ας, ειδι­κό τέλος φορο­λό­γη­σης ακι­νή­των, βάλε φόρο εισο­δή­μα­τος εκεί­νοι, αμφό­τε­ροι, φοροει­σπρά­χτο­ρες κι εμείς στο διη­νε­κές καρ­πα­ζοει­σπρά­χτο­ρες με άδειες τσέ­πες. Ούτε επί οθω­μα­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας να βρισκόμαστε.

Για τον ΦΠΑ που απο­τε­λεί τον πλέ­ον αντι­λαϊ­κό φόρο για­τί εσπράτ­τε­ται ορι­ζό­ντια, η κυβέρ­νη­ση από χθες ανε­βά­ζει κατά μία μονά­δα όσα είχε προ­τεί­νει με το 47σέλιδό της . Το κυριό­τε­ρο για τα περισ­σό­τε­ρα τρό­φι­μα προ­βλέ­πε­ται από την κυβέρ­νη­ση ΦΠΑ 23% όπως και για τις ΔΕΚΟ από τους δανει­στές. Απ’ την άλλη μισθοί παγω­μέ­νοι, ΕΚΑΣ καταρ­γη­μέ­νος, επι­κου­ρι­κές το ίδιο, μηδέν δημό­σιες κοι­νω­νι­κές δαπά­νες ανερ­γία στα ύψη 67 χρό­νια για σύντα­ξη με τα όρια να προσ­διο­ρί­ζο­νται σε αυτά των ορί­ων της φτώχειας.

Επο­μέ­νως καμιά ελπί­δα δεν υπάρ­χει για κανέ­ναν από εμάς εκτός από αυτούς που απο­τε­λούν την κυρί­αρ­χη τάξη. Για τους Βιο­μή­χα­νους και εφο­πλι­στά­δες προ­βλέ­πε­ται η δια­τή­ρη­ση χαμη­λών συντε­λε­στών φορο­λό­γη­σης κερ­δών. Οι τρά­πε­ζες στο απυ­ρό­βλη­το και η δημό­σια περιου­σία θα ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί με ξεπου­λή­μα­τα φαστ τρακ.

Μαρία Φίλη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο