Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ & «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Μόνο για το κεφάλαιο,ΟΧΙ «για όλους»

Η νέα μείωση της φορολογίας για τα επιχειρηματικά κέρδη, το μπαράζ των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στη «γραμμή» της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και το «κομβικό» ζήτημα της στήριξης των τραπεζών στην προσπάθεια απαλλαγής από τα βαρίδια των «κόκκινων» δανείων, αποτελούν τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση ΝΔ.

✔️  Ετσι, κεντρι­κό στοι­χείο των κυβερ­νη­τι­κών παρεμ­βά­σε­ων το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα απο­τε­λεί η συνέ­χι­ση της φορο­ε­λά­φρυν­σης για το κεφά­λαιο, με περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση του συντε­λε­στή φορο­λο­γί­ας επι­χει­ρή­σε­ων από 28% σε 20% σε δύο χρό­νια, κάτι που (σε ένα τμή­μα του) έχει ήδη προ­νο­μο­θε­τή­σει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ. Ως πρώ­τη δόση (κέρ­δη 2019) προ­ω­θεί­ται η μεί­ω­ση του συντε­λε­στή επί των επι­χει­ρη­μα­τι­κών κερ­δών στο 24%.

✔️  Με τον ίδιο στό­χο, προ­ω­θεί­ται η άμε­ση εφαρ­μο­γή (από το 2019) της μεί­ω­σης του φόρου επί των δια­νε­μό­με­νων μερι­σμά­των στους μετό­χους των επι­χει­ρή­σε­ων (τόσο για τις εισηγ­μέ­νες στο χρη­μα­τι­στή­ριο όσο και για τις υπό­λοι­πες). Ο νέος συντε­λε­στής δια­μορ­φώ­νε­ται στο συμ­βο­λι­κό πλέ­ον επί­πε­δο του 5% από 10% προη­γου­μέ­νως (ο ΣΥΡΙΖΑ τη μεί­ω­σε από το 15% στο 10%).

✔️  Δίπλα σ’ αυτά, σχε­διά­ζο­νται επι­πλέ­ον φορο­λο­γι­κά και επεν­δυ­τι­κά κίνη­τρα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αυτών για την αγο­ρά ακι­νή­των και την ανα­θέρ­μαν­ση των επεν­δύ­σε­ων σε «έρευ­να και ανά­πτυ­ξη». Δρο­μο­λο­γεί­ται μετα­ξύ άλλων το «πάγω­μα» για τρία χρό­νια του ΦΠΑ στα νεό­δμη­τα ακί­νη­τα και του «φόρου υπε­ρα­ξί­ας» στις μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των, προ­κει­μέ­νου να τονω­θεί η συναλ­λα­κτι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην αγο­ρά κατοικίας.

✔️  Στην ίδια κατεύ­θυν­ση, προ­ω­θεί­ται η θέσπι­ση έκπτω­σης φόρου για τις δαπά­νες ενερ­γεια­κής, λει­τουρ­γι­κής και αισθη­τι­κής ανα­βάθ­μι­σης ακι­νή­των, μέσω συμ­ψη­φι­σμού με φορο­λο­γι­κές υπο­χρε­ώ­σεις (φόρο εισο­δή­μα­τος, ΕΝΦΙΑ). Ολα αυτά τα μέτρα έχουν στό­χο να τονώ­σουν την οικο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στους κλά­δους των Κατα­σκευών και της αγο­ράς ακι­νή­των, προς όφε­λος μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε αυτούς και ανα­ζη­τούν κερ­δο­φό­ρα διέ­ξο­δο για συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφάλαια.

Κοροϊδία η «μείωση φόρων» στο λαό

✔️  Κι ενώ για τη στή­ρι­ξη του κεφα­λαί­ου η κυβέρ­νη­ση πλη­ρώ­νει τοις μετρη­τοίς, στο λαό μοι­ρά­ζει «ακά­λυ­πτες επι­τα­γές» για μικρή μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας και μόνο στα πολύ μικρά εισο­δή­μα­τα, χωρίς ουσια­στι­κό αντί­κρι­σμα και προ­πά­ντων χωρίς κανέ­να συγκε­κρι­μέ­νο χρονοδιάγραμμα.

✔️  Με αφορ­μή και την παρου­σία του πρω­θυ­πουρ­γού στη ΔΕΘ, η κυβέρ­νη­ση διαρ­ρέ­ει αυτές τις μέρες την πρό­θε­σή της να μειώ­σει τον εισα­γω­γι­κό φορο­λο­γι­κό συντε­λε­στή από το 22% στο 9%, για εισο­δή­μα­τα μέχρι 10.000 ευρώ. Ακό­μα κι αν το κάνει, όμως, σε τίπο­τα δεν αλλά­ζει η πολι­τι­κή φορο­λη­στεί­ας του λαού, ενώ το όποιο όφε­λος προ­κύ­πτει για τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά είναι αμε­λη­τέο και εξαϋ­λώ­νε­ται μέσα στο πλή­θος των αντι­λαϊ­κών μέτρων που παρα­μέ­νουν σε ισχύ, δημιουρ­γώ­ντας συσ­σω­ρευ­μέ­νες υπο­χρε­ώ­σεις για την πλειο­ψη­φία των λαϊ­κών οικο­γε­νειών σε εφο­ρία, οργα­νι­σμούς παρο­χής υπη­ρε­σιών, ασφα­λι­στι­κά ταμεία και πάει λέγοντας.

✔️  Για παρά­δειγ­μα, όταν και αν εφαρ­μο­στεί η συγκε­κρι­μέ­νη εξαγ­γε­λία, η «ελά­φρυν­ση» ενός μισθω­τού ή συντα­ξιού­χου (χωρίς προ­στα­τευό­με­να παι­διά) με ετή­σιο εισό­δη­μα στα 9.500 ευρώ — και με τη δια­τή­ρη­ση του σημε­ρι­νού αφο­ρο­λό­γη­του ορί­ου — θα είναι περί­που 110 ευρώ το χρό­νο, ή 9 ευρώ το μήνα. Για ετή­σιο εισό­δη­μα στα 9.000 ευρώ, το «όφε­λος» συμπιέ­ζε­ται στα 47 ευρώ, ή σε 3,9 ευρώ το μήνα. Για τέτοια …φορο­ε­λά­φρυν­ση μιλάμε!

✔️  Για να υπάρ­χει μάλι­στα ένα μέτρο σύγκρι­σης, θυμί­ζου­με ότι από το 2016, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, το γενι­κό αφο­ρο­λό­γη­το όριο συμπιέ­στη­κε στα 8.636 ευρώ, από 9.545 ευρώ που ήταν το 2015. Σε αυτό το πλαί­σιο και σε συν­δυα­σμό με τη ληστεία που συντε­λεί­ται μέσω της φορο­λο­γι­κής κλί­μα­κας, σε εισο­δή­μα­τα 10.000 ευρώ το χρό­νο ο φόρος φτά­νει σήμε­ρα στα 300 ευρώ, ένα­ντι 100 ευρώ το 2015. Επι­βάλ­λε­ται δηλα­δή τρι­πλά­σιος φόρος!

✔️  Μέσα σε αυτό το πλαί­σιο, οι φορο­ε­λα­φρύν­σεις που υπό­σχε­ται η κυβέρ­νη­ση είναι πραγ­μα­τι­κά αστεί­ες, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι οι φορο­α­παλ­λα­γές του κεφα­λαί­ου είναι η άλλη όψη της φορο­α­φαί­μα­ξης του λαού που θα συνεχίζεται.

Διευθετήσεις με μεγάλο εύρος για τους ομίλους

Οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι όμως έχουν να λαμ­βά­νουν και από το διυ­πουρ­γι­κό «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο, με το οποίο η κυβέρ­νη­ση δρο­μο­λο­γεί μπα­ράζ αντι­λαϊ­κών παρεμ­βά­σε­ων και στο οποίο ανα­μέ­νε­ται να συμπε­ρι­λά­βει τις δια­τά­ξεις για τον συν­δι­κα­λι­στι­κό νόμο και τις κλα­δι­κές συμ­βά­σεις (βλέ­πε επό­με­νες σελί­δες). Μετα­ξύ άλλων, με το νομοσχέδιο:

  • Δημιουρ­γεί­ται «ψηφια­κή τρά­πε­ζα γης», μέσω της οποί­ας θα επε­κτεί­νε­ται η δυνα­τό­τη­τα αγο­ρα­πω­λη­σιών και μετα­φο­ράς συντε­λε­στών δόμη­σης. Σύμ­φω­να με κυβερ­νη­τι­κές πηγές, αν υπάρ­χει δια­τη­ρη­τέο κτί­σμα ή άλλο «βάρος» στην αξιο­ποί­η­ση της ιδιω­τι­κής περιου­σί­ας, θα προ­βλέ­πε­ται η μετα­φο­ρά συντε­λε­στή δόμη­σης σε «περιο­χές υπο­δο­χής». Επι­πλέ­ον (πέρα από τα δια­τη­ρη­τέα κτί­ρια) ως παρα­δείγ­μα­τα μετα­φο­ράς του συντε­λε­στή δόμη­σης παρου­σιά­ζο­νται εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νες βιο­μη­χα­νί­ες και ξενο­δο­χεία, καθώς και ακί­νη­τα κοι­νω­φε­λών χρή­σε­ων τα οποία έχουν δεσμευ­τεί. Ουσια­στι­κά, πρό­κει­ται για χρη­μα­τι­στή­ριο αγο­ράς δικαιω­μά­των δόμη­σης, που ανοί­γει τις δυνα­τό­τη­τες για νέο πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας για τους «επεν­δυ­τές» γύρω από το «real estate».
  • Προ­ω­θεί­ται η ευκο­λό­τε­ρη εγκα­τά­στα­ση επι­χει­ρή­σε­ων εντός των επι­χει­ρη­μα­τι­κών πάρ­κων, ενώ θα δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα δια­με­σο­λά­βη­σης μετα­ξύ του φορέα δια­χεί­ρι­σης πάρ­κου και εγκα­τε­στη­μέ­νων επι­χει­ρή­σε­ων για την άμε­ση επί­λυ­ση δια­φο­ρών. Θα προ­βλέ­πε­ται επί­σης η δια­μόρ­φω­ση ειδι­κού πάρ­κου για την «επι­χει­ρη­μα­τι­κή και­νο­το­μία» και «νεο­φυ­είς επι­χει­ρή­σεις» σε συν­δυα­σμό με την παρο­χή συνο­δευ­τι­κών κινήτρων.
  • Προ­βλέ­πο­νται η απο­τύ­πω­ση και η συγκέ­ντρω­ση όλων των γεω­χω­ρι­κών δεδο­μέ­νων (π.χ. όροι και περιο­ρι­σμοί δόμη­σης, δάση και δασι­κές εκτά­σεις, αιγια­λός, αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι, περιο­χές NATURA κ.λπ.) σε ένα ενιαίο ψηφια­κό σύστη­μα, τον Ενιαίο Ψηφια­κό Χάρ­τη, για τη διευ­κό­λυν­ση των «επεν­δυ­τών» κ.ά.

Το παράδειγμα του αιγιαλού

✔️  Ενα ξεχω­ρι­στό κεφά­λαιο στο «ανα­πτυ­ξια­κό» νομο­σχέ­διο ανα­μέ­νε­ται να απο­τε­λέ­σουν οι δια­τά­ξεις για τον αιγια­λό, που ολο­κλη­ρώ­νουν την παρά­δο­σή του στους ομί­λους για επι­χει­ρη­μα­τι­κή χρή­ση, με κατάρ­γη­ση ακό­μα και των ελά­χι­στων περιο­ρι­σμών που υπήρ­χαν έως τώρα.

✔️  Στο σύνο­λό τους, οι ρυθ­μί­σεις έχουν στό­χο να διευ­κο­λύ­νουν την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην ακτο­γραμ­μή εις βάρος της κοι­νο­χρη­σί­ας της και απο­τε­λούν συνέ­χεια του νόμου 4607/2019 της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης, τον οποίο ψήφι­σε μαζί με τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ στη Βου­λή. Εκεί­νος ο νόμος, που είχε χαρα­κτη­ρι­στεί «περι­βαλ­λο­ντι­κό έγκλη­μα» από οργα­νώ­σεις και φορείς, έστρω­σε το δρό­μο για τις αλλα­γές που δρο­μο­λο­γεί τώρα η κυβέρ­νη­ση και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες προ­βλέ­πουν τα εξής:

  • Καταρ­γεί­ται η ρύθ­μι­ση, με την οποία το ελά­χι­στο πλά­τος μιας παρα­λί­ας (πλην εξαι­ρέ­σε­ων) ορι­ζό­ταν στα 30 μέτρα από τη γραμ­μή του αιγιαλού.
  • Καταρ­γεί­ται ρύθ­μι­ση που περιό­ρι­ζε στο 60% ενός αιγια­λού τον χώρο που παρα­χω­ρεί­ται σε ομπρε­λο­κα­θί­σμα­τα. Επα­νέρ­χε­ται αντ’ αυτού η ελά­χι­στη από­στα­ση των 100 μέτρων ανά­με­σα στις δια­δο­χι­κές παρα­χω­ρή­σεις, που μπο­ρούν να καλύ­ψουν την υπό­λοι­πη παραλία.
  • Ο (εξ ορι­σμού δημό­σιος, εκτός αν υπάρ­χουν ιδιω­τι­κά δικαιώ­μα­τα) παλαιός αιγια­λός παύ­ει να θεω­ρεί­ται ανε­πί­δε­κτος χρή­σης ιδιω­τι­κών δικαιω­μά­των και υπο­χρε­ω­τι­κά κοι­νό­χρη­στος. Αντι­θέ­τως, χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ιδιω­τι­κή περιου­σία του Δημο­σί­ου και δύνα­ται να παρα­χω­ρεί­ται και να οικοδομείται.
  • Ως προς το μίσθω­μα για την απλή χρή­ση ενός αιγια­λού, προ­τεί­νε­ται να υπο­λο­γί­ζε­ται όχι η αντι­κει­με­νι­κή και μισθω­τι­κή αξία του πλη­σιέ­στε­ρου ακι­νή­του, αλλά του πλη­σιέ­στε­ρου εκτός σχε­δί­ου ακι­νή­του. Η ρύθ­μι­ση αυτή είναι δεδο­μέ­νο ότι θα μειώ­σει τα μισθώ­μα­τα, προς όφε­λος των επιχειρήσεων.
  • Στις περι­πτώ­σεις στρα­τη­γι­κών επεν­δύ­σε­ων, δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα απευ­θεί­ας παρα­χώ­ρη­σης στον επεν­δυ­τή του αιγια­λού και της παρα­λί­ας που βρί­σκε­ται όχι μόνο σε επα­φή με το ακί­νη­το, αλλά και σε παρα­κεί­με­νο χώρο.
  • Δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα απευ­θεί­ας παρα­χώ­ρη­σης της χρή­σης του αιγια­λού σε επι­χει­ρη­μα­τι­κά πάρ­κα με μέτω­πο στη θάλασσα.
  • Το δικαί­ω­μα απο­κλει­στι­κής χρή­σης αιγια­λού και παρα­λί­ας (όχθης, πυθ­μέ­να κ.λπ.), που σήμε­ρα υπάρ­χει μόνο για λόγους υπέρ­τε­ρου δημό­σιου συμ­φέ­ρο­ντος, εθνι­κής άμυ­νας, δημό­σιας τάξης, ασφά­λειας, υγεί­ας ή προ­στα­σί­ας αρχαιο­τή­των και περι­βάλ­λο­ντος, επε­κτεί­νε­ται και σε περι­πτώ­σεις «ασφά­λειας βιο­μη­χα­νι­κών ή ξενο­δο­χεια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων», που επι­δέ­χε­ται πολ­λές ερμηνείες.

Παζάρια για τα πρωτογενή πλεονάσματα

Με αυτό το υπό­βα­θρο και με τον ίδιο ακρι­βώς στό­χο, τη στή­ρι­ξη δηλα­δή των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, γίνε­ται και η συζή­τη­ση για ενδε­χό­με­νη μεί­ω­ση των πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμά­των τα επό­με­να χρό­νια, μετά και τις σχε­τι­κές δηλώ­σεις Λαγκάρντ, που ανα­λαμ­βά­νει τη διεύ­θυν­ση της ΕΚΤ.

✔️  Σε κάθε περί­πτω­ση, η κυβέρ­νη­ση ανα­ζη­τά­ει τρό­πους για να διευ­ρύ­νει τον λεγό­με­νο «δημο­σιο­νο­μι­κό χώρο», όχι βέβαια για τα συμ­φέ­ρο­ντα ή την ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση του λαού, αλλά για να μπο­ρεί με μεγα­λύ­τε­ρη ευχέ­ρεια να σχε­διά­ζει μέτρα φορο­λο­γι­κής ελά­φρυν­σης και άλλα κίνη­τρα για τις επενδύσεις.

Για παρά­δειγ­μα, αυτό που συζη­τιέ­ται τώρα με τους ευρω­παϊ­κούς «θεσμούς», είναι η έμμε­ση μεί­ω­ση του πρω­το­γε­νούς πλε­ο­νά­σμα­τος κατά περί­που 1,2 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ ετη­σί­ως από το 2020, μέσω της επι­στρο­φής των κερ­δών που είχαν οι ευρω­παϊ­κές κεντρι­κές τρά­πε­ζες από «ακού­ρευ­τα» ελλη­νι­κά κρα­τι­κά ομόλογα.

✔️  Τα έσο­δα αυτά για την ώρα δεν συνυ­πο­λο­γί­ζο­νται στη μάζα των πλε­ο­να­σμά­των, ωστό­σο συζη­τιού­νται η ενσω­μά­τω­σή τους στα έσο­δα του Προ­γράμ­μα­τος Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων (ΠΔΕ) και βέβαια ο συνυ­πο­λο­γι­σμός τους στο ύψος των πλε­ο­να­σμά­των των κρα­τι­κών προ­ϋ­πο­λο­γι­σμών, που στα­τι­στι­κά οδη­γεί σε έμμε­ση μεί­ω­ση του στό­χου για τα πλε­ο­νά­σμα­τα στο 2,9% του ΑΕΠ. Παράλ­λη­λα, μέσω του ΠΔΕ δια­σφα­λί­ζε­ται πρό­σθε­τος «δημο­σιο­νο­μι­κός χώρος» για παρεμ­βά­σεις στή­ρι­ξης των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

✔️  Επι­πλέ­ον, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο λεγό­με­νο «ανα­πτυ­ξια­κό» νομο­σχέ­διο θα υπάρ­χουν ειδι­κές δια­τά­ξεις για τη δια­σφά­λι­ση πρό­σθε­των κεφα­λαί­ων από το εθνι­κό σκέ­λος του ΠΔΕ, σε συν­δυα­σμό και με κον­δύ­λια του ΕΣΠΑ. Ως επό­με­νο βήμα προ­βάλ­λει η κατάρ­τι­ση του «Εθνι­κού Προ­γράμ­μα­τος Ανά­πτυ­ξης», με «στο­χευ­μέ­νη στρα­τη­γι­κή ανά­καμ­ψης» σε κλά­δους με «αντα­γω­νι­στι­κά και συγκρι­τι­κά πλεονεκτήματα».

Τα ζητή­μα­τα αυτά τέθη­καν στη συνε­δρί­α­ση της Ομά­δας Εργα­σί­ας του Γιού­ρο­γκρουπ, την Πέμ­πτη, στο πλαί­σιο των προ­ε­τοι­μα­σιών για τη συνε­δρί­α­ση των υπουρ­γών Οικο­νο­μι­κών της Ευρω­ζώ­νης την ερχό­με­νη Παρα­σκευή στο Ελσίν­κι.

«Ζήτη­μα στό­χων δεν μπο­ρεί να συζη­τη­θεί, καθώς είναι εξαι­ρε­τι­κά ευαί­σθη­το. Η κυβέρ­νη­ση έχει τώρα να παρου­σιά­σει και να εφαρ­μό­σει την πολι­τι­κή της». Αυτό επι­σή­μα­νε υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τού­χος της Ευρω­ζώ­νης ανα­φο­ρι­κά με την αλλα­γή στο­χο­θε­σί­ας για τα «πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα» από το 2020, ενώ άφη­σε ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο για την επα­νε­ξέ­τα­ση του ζητή­μα­τος σε επό­με­νη φάση, με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ θα «τρέ­ξει» την ατζέ­ντα με τις αντι­λαϊ­κές ανα­διαρ­θρώ­σεις. Ο ίδιος αξιω­μα­τού­χος έδει­ξε στην κατεύ­θυν­ση της αξιο­ποί­η­σης των κεφα­λαί­ων από την επι­στρο­φή των κερ­δών ευρω­παϊ­κών κεντρι­κών τρα­πε­ζών, για την ενί­σχυ­ση των επεν­δύ­σε­ων, λέγο­ντας ότι αυτό είναι συμ­βα­τό με το «πρό­γραμ­μα».

✔️  Από την πλευ­ρά του, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο εκπρό­σω­πος του ελλη­νι­κού υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, στο πλαί­σιο της Ομά­δας Εργα­σί­ας, εστί­α­σε στην τόνω­ση της ανά­πτυ­ξης και των επεν­δύ­σε­ων, με βάση βέβαια τον κυβερ­νη­τι­κό σχε­δια­σμό για νέα μέτρα στή­ρι­ξης της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Επί­σης, δια­βί­βα­σε την πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης για πρό­ω­ρη απο­πλη­ρω­μή ενός τμή­μα­τος των δανεί­ων προς το ΔΝΤ. Λόγος γίνε­ται για ποσό ύψους 2,7 δισ. ευρώ, με φόντο και την απο­κλι­μά­κω­ση των απο­δό­σε­ων που κατα­γρά­φουν τα ελλη­νι­κά κρα­τι­κά ομό­λο­γα στις χρη­μα­τα­γο­ρές. Η συγκε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση έτυ­χε «θετι­κής» έως «ουδέ­τε­ρης» απο­δο­χής στην Ομά­δα Εργα­σί­ας του Γιούρογκρουπ.

(από το Ριζο­σπά­στη του Σ/Κ 7–8 Σεπ 2019)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο